جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990803250361 تبیین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری و ارزیابی آن در صنایع لبنی استان مازندران
ناهید ساروی مقدم
علیرضا علی احمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)