جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396122475727101315 طراحی یک مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه ساختار سازی تفسیری ISM ( مورد مطالعه: یک سازمان فناور )
حسین بیگیان
جعفر قیدار خلجانی
محمدحسین کریمی گوارشکی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)