جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412281955111453 ميز كار متناسب مهم‌ترین عامل آنتروپومتري در اجرای سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری
مرضیه باباییان پور
محمد مهدی مصطفوی دهزویی
حسين بحريني
2 139511201614264918 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )
رضا اسماعیل پور
محمد رحیم رمضانیان
سید سجاد محتشم
3 139603131921336340 الگوي ساختاري اثر مؤلفههاي مديريت کيفيت جامع بر عملکرد شغلي کارکنان ستادي با نقش تعديل کننده عوامل سازماني در دانشگاههاي فرهنگيان
اکبر کشاورزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)