آخرین اخبار نشریه
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  در جهان تفکر از بدو تمدن بشری بر روی زمین تا کنون دوگانهای فکری متعددی فکر اندیشمندان قرون مختلف را بخود مشغول نموده است. دو گانهایی نظیر:

  آرمان گرایی یا عملگرایی- آرمان گرایی واقع بینانه، توسعه عدالت- پیشرفت عدالت بنیان، توسعه درونزا- جهانی شدن پیشرفت درون زا و بیرون نگر اصول گرایی یا تحول خواهی- اصولگرای تحول خواه ، نظری یا عملی- نظریه راهنمای عمل، دولت یا بازار یا جامعه مدنی حاکمیت با مشارکت مردم و بنگاههای خصوصی، اسلام متحجر و فرشییا اسلام آمریکایی – اسلام ناب محمدی(ص) ، دنیا و آخرت – دنیا مزرعه آخرت

  یکی از این دوگانهای اساسی که پایه جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهد. مفاهیم، اسلام و مردم سااری است. در غرب دخالت دین را در امر حکومت منتفی داشته و حداکثر حیطه نوذ دین در زندگی مردم را در عرصه شخصی مفروض گرفته و مردم سالاری را مترادف با دموکراسی و حکومت مردمی اعلام نموده اند گرچه در عمل حکومت کارتلها و تراستهای یک درصدی بر مردم نه تنها یک کشور بلکه اکثریت بر جهانیان عملی نموده اند ولی در کشور ما با آرای بیش از 98% واجدین شرایط رای دادن مردم شکل حکوکت را جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند که تعبیر دیگری از مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی با اصطلاح جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی رهبران جامعه اسلامی درصدد حل دوگانگی بین دو مفهوم بنیادی دین (اسلام) و مردم سالاری (ملت) برآمده اند و حکومت قانون (اسلام)را با مشارکت مردم (انتخابات) طراحی و در ساختار نظان اسلامی تعبیع نموده اند اکنون که بیش از سی و هفت سال از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران میگذرد و زمان آن رسیده است که الزامات بکارگیری این مفهوم ترکیبی را بدین شرح طرح نمائیم.

  1. قوانین در جمهوری اسلامی توسط نمایندگان منخب مردم بتصویب میرسد و توسط شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی ممیزی میشود آیا وقت ان رسیده است که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سازوکاری را اتخاذ نمایند تا پیش نویس قوانین من بعد با رویکرد اسلامی و در نظر گرفتن مقتضیات ایرانی توسط کار پروههایی متشکل از فقها و اسلام شناسان و حقوق دانان و وکلای سابق مجلس، وزرا و استانداران سابق، اساتید حوزه و دانشگاه در عرصه های مورد نظر برای قانون گذاری طی یک برنامه های تنظیم شود و پس از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ، مراتب رسمیت بخشی آن طی شود.بدیهی است برای استفاده از تجارب موفق دنیا که مغایرتی با مبانی و اصول ارزشهای اسلام ناب محمدی(ص) نداشته باشد و نیز میتوان از تجارب سفراء، رایزنان فرهنگی و ابستگان نظامی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ادوار گذشته علاوه بر اساتید حوزه دانشگاه تحصیل کرده و یا دارای سابقه زندگی در خارج از کشور میتوان بهره گرفت و در تیم تهیه کننده پیش نویس قوانین از وجود آنها بهره گرفت.

  2. سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعد از قانون اساسی از جمله با اهمیت ترین پیش نیاز ها برای تقیح قوانین و اعمال حکومت قانون و برنامه ها بر اساس اسلام برای پاسخگویی به نیازهای دوران (زمانه) میتوان تلقی نموده و در حال حاضر عمدتا ترسیم وضعیت آرمانی جامعه است و در مواردی واقعیات موجود جامعه از جمله مسایل متن زندگی مردم را آنگونه که شایسته مردم سالاری است. و انتظار تودهها است، ممکن است مستقیما برآورده نکرده باشد. پیشنهاد میشود که سیاستها موضوعی علاوه بر ترسیم وضعیت آرمانی مطلوب جامعه مطابق با مر اسلام ناب محمدی(ص) از رویکرد آرمانگری واقع بینانه بیشتر پیروی کرده و باید ها و نبایدهای لازم برای اعمال حاکمیت در حوزه تخصصی ذیربط را با در نظر گرفتن چالشها و مشکلات و مسایل حال و آینده جامعه بیش از پیش مد نظر قرار داده و رویکرد سیاستگذاری کنونی با صلاحدید مقام معظم رهبری ترمیم گردد.

  3. مشارکت مردم در امور ساسی از طریق رفراندوم جمهوری اسلامی ، رفراندوم قانون اساسی و بازنگری در آن انتخاب خبرگان رهبری انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخابات شورایهای شهر و روستا در حال حاضر با رویکرد مردم سالاری دینی بنحوی خوبی قانون اساسی و قوانین موضوعه طراحی و بطور متوسط سالیانه یکبار مردم در انتخابات سراسری شرکت نموده اند لیکن مشارکت مردم در امور اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریت شهری، امور علم و فناوری و حتی امور امنیتی می تواند بصورت نظامند موردچاره اندیشی اساسی قرار گیرد و زمینه حضور هر چه فعالتر مردم در این قبیل امور فراهم شود. بعضا مسئولین دولتی بخش خضوضی و حاکمیت بنگاههای بزرگ را با حاکمیت مردم اشتباه می گیرند و از تقویت بخش تعاونی و اقتصاد مردمی، غفلت می نمایند. در اینجا باید یاد آوری نمود که در جهان سرمایه داری نیز حاکمیت دارای سه بخش دولتی، خصوصی(بنگاهها) و مردمی (جامعه مدنی) است و توازن و همکاری این سه بخش قرار است منجر به اعمال حاکمیت در کشور های پیشرفته شود و همچنین اقتصاد مردمی و مشارکت مردم در امور مختلف یکی از موضوعات اساسی دانش نوین بشری و دستاوردهای عقل بشری است . موضوعی که در اسلام بیش از چهارده قرن قبل از ناحیه خالق هستی و اط طریق قرآن و نبی اکرم اسلام بارها مورد تاکید قرار گفته است. لازمه مردم سالاری دینی، توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه های مختلف اعمال حاکمیت است و تجربه آنرا در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس مسئولین و میانسالان جامعه ما بخوبی بخاطر دارند مردم ما در هر جا که نظام انتظار حضور داشته اند.چه در رای دادنها چه در راهپیمائیها چه در دفع جنگ تحمیلی چه در دفع فتنه داخلی و حضور اساسی داشته اند.

  اکنون که در مقطع تدوین برنامه ششم هستیم انتظار آنست که دولتمردان و نمایندگان مردم برای مشارکت همه چانبه مردم خصوصا در شرایطی که  از هر طرف کشور در تیررس نیرنگهای نظام سلطه جهانی و همپیمانان منطقه ای آنان قرار داد بتوانیم زمینه مشارکت مردم را در همه امور بیش از پیش فراهم نموده و مشکل بیکاری را نیز پاسخگویی نمائیم.


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی راهکارهای مقابله با کمبود نیروی متخصص امنیت فضای سایبر در کشور
   محمد فتحیان مهدی عبدالحمید محمدرضا رفیعی
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مخت چکیده کامل
   نیروی کار متخصص یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امنیت فناوری اطلاعات به شمار می‌رود که امروزه بخش خصوصی و دولتی در سرتاسر دنیا در حال رقابت برای جذب این افراد هستند. کشور ما نیز مطابق نظر کارشناسان با کمبود نیروی متخصص امنیت سایبر مواجه است که می‌تواند موجب بروز آسیب‌های مختلف و خطرناکی شود. پژوهش حاضر در تلاش است که برای رویارویی با این مشکل در کشور راهکارهایی ارائه دهد. برای یافتن راهکارها بعد از مطالعه منابع مرتبط با کارشناسان حوزه امنیت سایبر مصاحبه نیمه ساخت‌یافته صورت پذیرفته و نتایج با روش تحلیل مضمون استقرایی تحلیل شد. بدین ترتیب 21 راهکار و 5 راهبرد شناسایی شدند سپس راهبردهای به دست آمده به وسیله روش‌های تحلیل سلسله مراتبی فازی و راهکارها به وسیله تحلیل اهمیت-عملکرد اولویت‌بندی شدند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، راهبردهای حفظ و نگهداری نیرو، ارتقای دوره‌های آموزشی از اولویت بیشتری نسبت به سایر راهبردها برخوردار هستند. همچنین با توجه به وضعیت فعلی کشور، توجه به طرح‌های ترکیبی آموزشی-استخدامی، اجرای طرح‌های ارزیابی و استعدادیابی، برگزاری رویدادهای مرتبط با حوزه امنیت سایبر، اجرای طرح‌های با مخاطب دانش‌آموزی، قانون‌گذاری مناسب و ارتقای سطح الزامات امنیتی از موارد دارای اهمیت بیشتر ارزیابی شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی مدل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی در بستر خوشه های صنعتی
   سید محمود قیومی محمد حسین ابویی محمد علی وحدت ابوالقاسم  ابراهیمی
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   علي رغم تعداد قابل توجه بنگاههاي كوچك و متوسط، بدليل محدوديت هاي اين واحدها بويژه در حوزه هاي منابع مالي، نيروي انساني متخصص، دسترسي به بازار، اطلاعات بازارها بويژه بازارهاي صادراتي تاثيرگذاري آنها در اقتصاد منطقه اي چشمگير نيست، يكي از راهکارهاي اصلي براي غلبه بر اين م چکیده کامل
   علي رغم تعداد قابل توجه بنگاههاي كوچك و متوسط، بدليل محدوديت هاي اين واحدها بويژه در حوزه هاي منابع مالي، نيروي انساني متخصص، دسترسي به بازار، اطلاعات بازارها بويژه بازارهاي صادراتي تاثيرگذاري آنها در اقتصاد منطقه اي چشمگير نيست، يكي از راهکارهاي اصلي براي غلبه بر اين محدويت های ذاتی بنگاههای کوچک و متوسط، ساماندهي و تقويت توان اين بنگاهها از طريق ايجاد شبكه هاي بين بنگاهي و همكاري هاي مشترك در حوزه صادرات و طراحي مدلي براي ايجاد كنسرسيوم هاي صادراتي است. در اين پژوهش ابعاد، مولفه ها و مقوله هاي موثر بر ايجاد كنسرسيوم هاي صادراتي موفق مطابق روش تحقیق داده بنياد شناسايي شده و 205 مفهوم در قالب 26 زير مقوله و 6 مقوله اصلي دسته بندي گرديدند، سپس با شناسايي وزن هاي هر يك از مقوله ها و مفاهيم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهميت نسبي آنها در موفقيت كنسرسيوم هاي صادراتي تعيين گرديد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی
   مهرداد مقصودی مهدی الیاسی شهرام خلیل نژاد
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   عصر کنون را عصر جهانی‌شدن می‌نامند عصری که در آن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی از سطح منطقه‌ای و ملی فراتر رفته و در سطح جهان در جریان است. در شرایط رقابتی کنونی، کشورهای جهان در پی ارتقای قدرت رقابت‌پذیری خود بوده و یکی از سؤالات با اهمیت در مسیر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، چکیده کامل
   عصر کنون را عصر جهانی‌شدن می‌نامند عصری که در آن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی از سطح منطقه‌ای و ملی فراتر رفته و در سطح جهان در جریان است. در شرایط رقابتی کنونی، کشورهای جهان در پی ارتقای قدرت رقابت‌پذیری خود بوده و یکی از سؤالات با اهمیت در مسیر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری، نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری می‌باشد. در این تحقیق و به‌منظور پاسخ به پرسش فوق ابتدا کشورهای جهان بر اساس داده‌های گزارش رقابت‌پذیری جهانی بین سال‌های 2013 الی 2018 و با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی به چهار سطح مختلف رقابت‌پذیری تفکیک‌شده و سپس با بهره‌گیری از مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات (PLS) نقش و رابطه نوآوری و محیط کسب‌و‌کار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری جهانی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر عدم تأثیر نوآوری بر ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین می‌باشد که البته این نتایج نقش نوآوری در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری سطوح دیگر را اثبات می‌کند. بر اساس دیگر یافته‌های این پژوهش رابطه بین محیط کسب‌وکار و نوآوری در همه سطوح رقابت‌پذیری معنادار و مثبت بوده با این تفاوت که بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشورهای با قدرت رقابت‌پذیری پایین، بیش‌ترین تأثیر را در ارتقای نوآوری دارد. بر اساس نتایج تحقیق، نقش محیط کسب‌وکار در ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در همه سطوح چهارگانه رقابت‌پذیری اثبات گردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - مدل سازی تابع مطلوبیت فردی رشته های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان
   حسن کریمی عادل آذر مجتبی امیری محمود دهقان نیری عزت الله عباسیان
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   هدف: بی¬توجهی به اولویت¬ها و شاخص¬های مورد نظر دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و استفاده از رویکرد متمرکز باعث شده است سیاست¬گذاری در حوزه آموزش عالی بدون توجه به بازار آموزش عالی و تقاضای واقعی برای رشته¬ها انجام شود. این موضوع منجر به توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و چکیده کامل
   هدف: بی¬توجهی به اولویت¬ها و شاخص¬های مورد نظر دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و استفاده از رویکرد متمرکز باعث شده است سیاست¬گذاری در حوزه آموزش عالی بدون توجه به بازار آموزش عالی و تقاضای واقعی برای رشته¬ها انجام شود. این موضوع منجر به توسعه نامتوازن نظام آموزش عالی و ناتوانی آن در پاسخ به نیازهای جامعه شده است. این پژوهش با هدف شناسایی، اهمیت¬سنجی و مدل¬سازی شاخص¬های مؤثر در مطلوبیت رشته¬های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش: در این پژوهش اکتشافی، شاخص¬های مطلوبیت رشته¬های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه¬های شهر تهران، شناسایی و دسته¬بندی و با استفاده از تکنیک مدل¬سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و نسخه 3.2.9 نرم¬افزار Smart PLS به صورت هم¬زمان تحلیل شد. یافته¬ها: مدل اولیه مطلوبیت فردی رشته¬های دانشگاهی دارای 5 سازه و 29 سنجه بود که در مدل نهایی تعداد 3 سازه و 13 سنجه باقی ماند. ضمن انجام تحلیل چند گروهی، مدل و تابع مطلوبیت فردی رشته¬های دانشگاهی ارائه شد. از تابع مطلوبیت فردی می¬توان به منظور اندازه¬گیری و مقایسه نمره مطلوبیت رشته¬ها استفاده کرد. نتیجه¬گیری: مدل نهایی نشان داد مطلوبیت فردی رشته¬های دانشگاهی وابسته به سه سازه ویژگی¬های رشته، ویژگی¬های دانشگاه و ویژگی¬های شغل در مجموع با 13 سنجه می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد می¬شود نهادهای متولی در حوزه آموزش¬عالی کشور بر حوزه¬ها و شاخص¬های مطلوب دانشجویان تمرکز نموده و از آن در سیاست¬گذاری به-منظور هم¬سوسازی و هدایت تقاضای آموزش¬عالی به سمت رشته¬های اولویت¬دار در توسعه کشور استفاده و سیاست-های تامین مالی رشته¬ها را به منظور تخصیص بهینه بودجه دولت، اصلاح نمایند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - شناسایی روش مناسب انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف تولید در سطح جهانی
   امیرحسین  لطیفیان رضا  توکلی مقدم محمد علی  کرامتی
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری سازمان ها از ویژگی های مهم استراتژی سازمان ها و سیاست های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. از اینرو موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدی چکیده کامل
   امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری سازمان ها از ویژگی های مهم استراتژی سازمان ها و سیاست های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. از اینرو موفقیت در جهان امروز به طور آشکار به استفاده از تکنولوژی وابسته است. یکی از زمینه های اعمال مدیریت تکنولوژی که مستلزم این جامع نگری و دورنگری است، انتقال تکنولوژی می باشد. بدین منظور در این تحقیق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در صنعت باتری سازی خودرو با هدف دستیابی به تولید در کلاس جهانی، پرداخته شده است. در بخش نخست ابتدا شاخص‌های مؤثر در ارزیابی روش های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو شناسایی و در بخش دوم ضرایب وزنی مربوط به هر یک از شاخص‌ از طریق به کارگیری روش تصمیم گیری سوارا فازی (FSWARA) محاسبه و پس از آن به منظور پیاده سازی مدل پیشنهادی روش های انتقال فناوری در صنعت ارزیابی و اولویت‌بندی نهایی آن‌ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل رابطه خاکستری-ویکور تحت محیط فازی محاسبه گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش سوارا فازی سه عامل اثرگذار در ارزیابی شیوه های انتقال فناوری در صنایع باتری سازی خودرو به ترتیب عبارتند از "بهبود سبک مدیریت"، "پیامدهای استراتژیکی" و "اثر بخشی هزینه ای". در نهایت مطابق نتایج به دست آمده از رویکرد پیشنهادی، شیوه انتقال "سرمایه‌گذاری مشترک" مناسب‌ترین روش جهت انتقال فناوری در این صنعت است و از این طریق متولیان و سیاست‌گذاران و مدیران می‌توانند فعالیت‌های خود را بر اساس این روش متمرکز کنند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - شناسایی بازیگران مؤثر شبکه معاملات ارز در سامانه نیما به کمک تحلیل شبکه‌های اجتماعی
   مهرداد آقا محمد علی کرمانی محمد جواد رخصت طلب سعید میرزا محمدی
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   نظام یکپارچه معاملات ارزی که به‌اختصار «نیما» نامیده می‌شود، بستری است که با هدف مدیریت بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی کامل سامانه نیما عملیات ارزی عرضه و تقاضای تجاری کشور به‌طورکلی از بستر این سامانه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب که در سمت عرضه، صا چکیده کامل
   نظام یکپارچه معاملات ارزی که به‌اختصار «نیما» نامیده می‌شود، بستری است که با هدف مدیریت بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی شده است. با راه‌اندازی کامل سامانه نیما عملیات ارزی عرضه و تقاضای تجاری کشور به‌طورکلی از بستر این سامانه انجام خواهد شد. به‌این‌ترتیب که در سمت عرضه، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند و در سمت تقاضا، واردکنندگان درخواست خرید ارز نمایند. شناسایی بازیگران مؤثر در هریک از این بازارها می‌تواند تأثیر مثبتی در سیاست‌گذاری‌های بازار ساز اصلی این سامانه یعنی بانک مرکزی داشته باشد. در این میان استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌تواند راهکار مناسبی برای تحقق این امر باشد. از آن جا که در این شبکه‌ها هریک از بازیگران تنها می‌تواند یکی از نقش‌های "خریدار" یا "فروشنده" ارز را داشته باشد و تنها امکان معامله و ایجاد ارتباط با نقش مقابل وجود دارد، می‌توان این شبکه‌ها را شبکه‌های دو وجهی نامید که به‌منظور تحلیل آن‌ها ما از یک الگوریتم تصویرسازی وزنی استفاده کردیم. بعد از تصویرکردن هریک از دو شبکه عرضه و تقاضای ارز، چهار شبکه جدید شامل شبکه صادرکننده‌های فروشنده ارز، صرافی‌های خریدار ارز، واردکننده‌های خریدار ارز و صرافی‌های فروشنده ارز ایجاد گردید. در ادامه هم یک الگوریتم رتبه‌بندی برای گره‌ها ارائه شد که بر اساس آن گره‌ای که بالاترین رتبه را کسب کرده است مهم‌ترین گره در شبکه مدنظر ما خواهد بود. در نهایت نیز جهت ارائه پیشنهاداتی به سیاست‌گذار، با تحلیل و بررسی نتایج رتبه‌بندی، به پرسش‌هایی در مورد بازیگران مؤثر بازار پاسخ داده شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تدوین ره‌نگاشت مبتنی بر یادگیری برای کاربردصنعت نسل چهارم (فناوری اینترنت اشیا) در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی
   نیلوفر امینی کلیبر فاطمه ثقفی منصوره حورعلی صدیقه رضائیان فردویی
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   الگوی توسعه فناوري در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه¬ يافته متفاوت است. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه با جذب و یادگیری نوآوري‌هاي توليد شده در جاهاي ديگر شروع مي¬شود. لذا موتور محركه توسعه فناوري در كشورهاي متاخر يادگيري فناوري به جاي نوآوري است؛ به¬گونه¬اي چکیده کامل
   الگوی توسعه فناوري در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه¬ يافته متفاوت است. توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه با جذب و یادگیری نوآوري‌هاي توليد شده در جاهاي ديگر شروع مي¬شود. لذا موتور محركه توسعه فناوري در كشورهاي متاخر يادگيري فناوري به جاي نوآوري است؛ به¬گونه¬اي كه محوريت فعاليت‌ها، نهادها و روابط بر يادگيري متمركز است. اتصال دنیای مجازی و دنیای واقعی از طریق فاوا، مفهومی به نام صنعت نسل4 را ایجاد کرده و علیرغم ایجاد فرصت برای ایجاد ارزش و ثروت، به یکی از چالش‌های اصلی کسب و کار تبدیل شده‌است. امروزه کاربرد صنعت نسل 4 در حوزهای مختلف رو به گسترش بوده و پیاده سازی آن مستلزم تدوین ره نگاشت است.اینترنت اشیا قادر است اشیای فیزیکی را به اشیای فیزیکی هوشمند تبدیل کند. هدف از این تحقیق، تدوین رهنگاشت مبتنی بر یادگیری برای صنعت نسل 4 و در زیرشاخه کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی است. در این مقاله از روش تدوین ره نگاشت یادگیری بنیان استفاده و فرآیند کار در هشت گام با جزئیات تشریح شد. در اجرا از دو پنل خبرگی مجزا متشکل از خبرگان صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی و خبرگان فناوری اینترنت اشیاء و روش دلفی برای همگرایی استفاده شد. نتایج این تحقیق می تواند از طرفی الگویی برای پیاده سازی آن در سایر حوزه های مرتبط باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای تخمین میزان جذب سرمایه لازم و فروش بالاتر در صنعت توزیع و فروش محصولات بهداشتی باشد . پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - به سمت حکمروایی خوب شهری: بایدهای نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری در بازنمایی متخصصان ایرانی ( نمونه موردی شهر تهران)
   غلامرضا کاظمیان حسین اصلی پور آرش تقی پوراختری
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن بصورت فرآیند‌انباشتی، ساختار‌فضایی شهر را طی دهه‌ها شکل می‌دهد. دراین مسیر فعالیت‌های جاری، از طریق ساخت‌وساز بر روی بافت‌شهری رسوب کرده، و فرم‌‌شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود، و توسعه می‌دهد. از آنجاییکه متولی سا چکیده کامل
   رشد شهری فرآیندی رویشی است که تبلور آن بصورت فرآیند‌انباشتی، ساختار‌فضایی شهر را طی دهه‌ها شکل می‌دهد. دراین مسیر فعالیت‌های جاری، از طریق ساخت‌وساز بر روی بافت‌شهری رسوب کرده، و فرم‌‌شهری را در پاسخ به نیازهای متغیر زمان خود، بهبود، و توسعه می‌دهد. از آنجاییکه متولی ساخت‌وساز در مقیاس شهر، مدیریت‌شهری است؛ و مدیریت حکمروایانه ساخت‌وساز شهری موضوعی محوری در مسیر تحقق توسعه‌پایدار محسوب می‌شود؛ مساله این پژوهش«چیستی بایدهای مدیریت ساخت‌وساز شهری[تهران] در آثار علمی متخصصان ایرانی» قرار گرفته‌است. در این راستا توصیفات‌علمی متخصصان‌کشور از واقعیات و مطلوبیات مدیریت فضای کالبدی شهر [تهران]، به عنوان وجهه‌ای از حقیقت تلقی شده؛ و پژوهش‌گر با هدف فهم آن، به سراغ استفاده از راهبرد تحلیل‌مضمون از روش کیفی می‌رود. در این‌راستا از میان789 ماخذ بروز‌یافته در پایگاه‌های‌علمی کشور،65 عدد بصورت روش‌‌مند نمونه‌گیری شد. نتایج این پژوهش‌ بنیادین نشان‌داد که در نظر متخصصان‌ایرانی، نظام مدیریت ساخت‌وساز شهری‌تهران، برای توصیف شدن در قالب «حکمروایی ساخت‌وساز شهری»، باید ماهیتی قابل‌احترام، قابل‌اعتماد و قابل‌اعتنا داشته‌باشد؛ به‌این‌معنا که با پیگیری«رشد عادلانه، متوازن و توانمندساز»، در‌پی«حل مسائل کالبدی و فضایی شهر‌تهران»، در جهت دستیابی به«فرآورده‌ای پایدار و قابل‌استطاعت» برآمده؛ و این‌مسیر را با «اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و مبتنی بر ارزش‌های محلی» به وسیله «سازمانی همیار، کارآمد و جمع‌گرا»و در «مواجهه با چالش‌های قانونی-اجرایی مدیریت شهری‌تهران» می‌پیماید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - گامی به سوی طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
   علیرضا علی احمدی
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی براساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری است. بدین منظور، شش هدف فرعی برای تحقیق توافق شد و برای پاسخگویی به این اهداف یک سؤال اصلی و ده سؤال فرعی تنظیم گردید، چکیده کامل
   هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی براساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری است. بدین منظور، شش هدف فرعی برای تحقیق توافق شد و برای پاسخگویی به این اهداف یک سؤال اصلی و ده سؤال فرعی تنظیم گردید، در این مقاله جمع‌بندی دستاوردهای تحقیق در پاسخگویی به هر یک از سؤالات تحقیق گزارش می‌گردد. این تحقیق با استناد به اسناد بالادستی و گفتمان ولایت‌فقیه و استفاده از دیدگاه‌های خبرگانی در قالب گروه کانونی تدوین گردید. از آنجا که سیاست چارچوب تحقیق بر این مبنا بود که برای دستیابی به الگوی حکمرانی مطلوب از یک طرف با یک رویکرد بالا به پائین (عرش به فرش) مبتنی بر مبانی، اصول و ارزش‌های قواعد نظام حکومتی الگو، رویکردها و سیاست‌های کلان؛ اقدام به احصای آرمان‌ها، ترسیم چشم‌انداز، تدوین مأموریت‌ها و کارکردها گردیده و از سوی دیگر با یک رویکرد پائین به بالا، مبتنی بر ارزیابی چالش‌ها و آسیب‌ها، مزیت‌ها و محدودیت‌های نظام حکمرانی اجتماعی موجود جهت‌گیری‌های حرکت و راهبردهای اساسی برای کاهش فاصله بین وضع مطلوب و وضع مطلوب طراحی شود. با توجه به محدودیت حجم مقاله بخش طراحی محتوایی برنامه‌های راهبردی برای حل مسایل موجود و تحقق وضع مطلوب از حیطه گزارش این مقاله خارج گردید. اهم دستاوردهای این تحقیق در قالب چالش‌ها و آسیب‌های حکمرانی نظام اجتماعی کشور با مبانی و ارزش‌های حاکم؛ اصول و قواعد؛ چشم‌انداز، مأموریت، خاستگاه و کارکردها؛ ویژگی‌های نظام اداری مطلوب جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده است و سرانجام پیشنهاداتی برای اصلاح نظام حکمرانی اجتماعی و اعتلای نظام حکومتی الگو برای تحقق پیشرفت توأم با عدالت ارائه شده است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، روابط سیاسی و بحرانهای مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
   عبدالمجید کوزه گر کالجی عباس پورآقا جان محمد  عباسیان
   شماره 68 , دوره 20 , پاییز 1400
   درجهان امروز هیچ کشوری نمی¬تواند از پیشرفت برخوردار باشد مگر اینکه از نظام بانکی مالی روزآمد وکارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانک ها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری از زمینه¬ها از جمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاه ها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل چکیده کامل
   درجهان امروز هیچ کشوری نمی¬تواند از پیشرفت برخوردار باشد مگر اینکه از نظام بانکی مالی روزآمد وکارایی برخوردار باشد؛ زیرا که امروزه نقش بانک ها که قبلا شامل واسطه گری مالی بود به بسیاری از زمینه¬ها از جمله تخصیص منابع و مدیریت ریسک بنگاه ها در نظام اقتصادی، انجام و تسهیل معاملات مالی پیچیده و ... گسترش یافته است بر همین اساس نیز پژوهشگر به ارزیابی تاثیر توانایی مدیریت، روابط سیاسی و بحرانهای مالی بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناست. روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تخمین رگرسیون 2sls استفاده گردید تحقیق حاضر توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی است. تحقیق توصیفی، نوعی پژوهش بنیادی است و از روش استدلال و تحلیل بنیادی استفاده می کند و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می گیرد اطلاعات مربوط به 11 بانك در دوره زماني 9 ساله از سالهای 1388 لغایت 1396 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت تا ارتباط بين متغيرها براي آزمون فرضيه تحقيق بررسي شود. نتایج نشان دهنده این مسلئه است که توانایی مدیریت قادر به تاثیر بر ریسکهای اعتباری و مدیریت ریسک های اعتباری، ریسک نقدینگی ریسک عملیاتی و ریسک ورشکستگی نمی باشد. متغیر روابط سیاسی با شاخصهای مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات معوق ارتباط معني داري وجود ندارد. مدیریت سیاسی و نفوذ دولتی بر ریسک نقدینگی تاثیر گذار است. روابط سیاسی بر ریسکهای عملیاتی اثرات معنی داری ندارد مدیریت سیاسی و نفوذ دولتی بر ریسک ورشکستگی تاثیر گذار است پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر تجربه كاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين (مورد مطالعه: ديجي كالا)
   مهدی فرمانی محمد غفاری حسین معینی مصطفی زندی نسب
   شماره 61 , دوره 18 , زمستان 1398
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌ چکیده کامل
   پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تجربه کاربر از سیستم‌های پیشنهاددهنده در محیط‌های آنلاين می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران فروشگاه اينترنتی ديجی کالا بوده‌اند که در فروردین و اردیبهشت ماه 1397 از خدمات اين فروشگاه اينترنتی استفاده کرده‌اند. برای تعیین حجم نمونه آماری از الگوی کومر و لی استفاده و تعداد نمونه 500 تایی تعیین شد که 458 مورد پرسشنامه تکمیل شده دریافت شد. جهت انتخاب اعضای نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد و جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از دو روش کتابخانه‌ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی از طریق نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد تجربه کاربر شامل سیزده بعد می¬باشد. برای بررسی ابعاد، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. بنابراین بررسی این ابعاد نشان داد که همه ابعاد در وضعیت مناسبی قرار دارند. برای رتبه‌بندی ابعاد از آنتروپی شانون استفاده گردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی
   مهدی رحیمی هادی  رزقی علی اکبر  فرهنگی نادر  محقق
   شماره 62 , دوره 19 , بهار 1399
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت د چکیده کامل
   امروزه با توجه به ویژگی و تنوع سازمان های فرهنگی و تربیتی، مؤلفه های مدیریت دانش این سازمان ها بر اساس استراتژی متفاوت است و استراتژی اصلی سازمان به هم افزایی دانش سازمانی کم می کند. توفیق راهبردی یک سازمان فرهنگی و تربیتی مستلزم بهره گیری از الگوی راهبری مناسب مدیریت دانش در اداره آن است.عوامل گوناگونی بر طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی تاثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق الگوی مدیریت دانش حیاتی است.هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل اساسی مدیریت دانش در سازمان زندان های استان تهران بوده که بر طراحی مناسب الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی اثر می گذارد. جهت شناسایی و استخراج مولفه های مورد نظر،بنا بر ماهیت اکتشافی و نیز بدلیل پیچیدگی ابعاد مختلف پژوهش، روش کیفی انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر این پژوهش شامل رؤسای فرهنگی و کارکنان ادارات فرهنگی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. از طریق روش نمونه گیری نظری خبرگان مورد نظر انتخاب شدند.تحلیل داده ها نشان داد که پس از نوزده مصاحبه مقولات شکل گرفته به اشباع نظری رسیده اند. یافته ها نشان داده است که 20 مؤلفه شامل تبیین و اشاعه فرهنگ سازمانی، استراتژی و سیاست های دانش محور، الگوبرداری، نقش رهبری، اهمیت منابع انسانی، زیرساخت مناسب فناوری و اطلاعات، فرآیندهای ارزیابی دانش، ساختار سازمانی، شبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه های آموزشی، همکاری و کار تیمی، سهولت در دسترسی به دانش، معماری مدیریت دانش، مهندسی مجدد، شفافیت، اعتماد، ارتباط نظام مند با ذینفعان، راهبردهای دانش، اهمیت ثبت، ذخیره و مستند سازی دانش شناسایی شده است. نتیجه گیری: طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی زندان های استان تهران در صورتی موفقیت آمیز است که این مؤلفه ها شناسایی شده در آن سازمان استقرار و بکار گرفته شوند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی)
   حامد  رضائی علیرضا علی احمدی
   شماره 63 , دوره 19 , تابستان 1399
   ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش چکیده کامل
   ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی است جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد سازمانی، زنجیره تأمین و حوزه‌های آماد و پشتیبانی به تعداد 30 نفر بود. همچنین حجم نمونه به روش سرشماری انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش دلفی از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی به ترتیب 96/0 و 91/0 استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های استخراج‌شده با تلفیقی از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها آمده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزار Smart PLS و الگوی معادلات ساختاری مورداستفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر سعی شد تمام عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک بررسی شود بدین منظور 6 مؤلفه اصلی و 30 مؤلفه فرعی در 101 آیتم سنجیده شد نتایج نشان داد به ترتیب مؤلفه‌های، زیرساخت و ورودی، رشد و یادگیری، نتایج و پیامدها، رضایت ذینفعان، مالی و فرآیندها به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک تأیید و با توجه به برازش کلی الگو، الگوی نهایی در سطح قوی گزارش شد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تدوین ره‌نگاشت جانشین‌پروری در سطح سازمان (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز- منطقه 3 عملیات انتقال گاز)
   مصطفی  نجفی شرف الدین محمد عرازی علی اکبر حسنی
   شماره 51 , دوره 16 , تابستان 1396
   تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازم چکیده کامل
   تدوین ره‌نگاشت برای سازمان، زمینه‌ساز مسیری روشن به سمت زنجیره‌ای از اهداف و چشم‌اندازها در آینده است. سازمان‌ها از ابزار ره‌نگاشت برای اهداف استراتژیک مختلفی بهره می‏گیرند و دلیل این موضوع تنوع رویکردها و تکنیک‌های موجود در این بحث است. ره‌نگاشت به شرکت‌ها، صنایع، سازمان‌ها کمک می‌کند تا نقشه آنچه را که لازم است انجام دهند تا در محیط آینده موفق شوند، به‌خوبی ترسیم کنند. ازجمله تصمیمات کلیدی و استراتژیک سازمان‌ها، برنامه‌ریزی برای تأمین نیروی انسانی مناسب برای آینده سازمان است. به‌طورکلی، هدف از برنامه جانشینپروری، آماده‌سازی نیروهای مستعد داخل سازمان برای تصدی مشاغل کلیدی، حساس و راهبردی است. پس در هر سازمانی لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مدل یکپارچه جهت جایگزینی نیروهای قدیمی اجتناب‌ناپذیر است. ازاین‌رو در مقاله حاضر سعی شده است که به ترسیم یک ره‌نگاشت جامع برای اجرای برنامه جانشین‌پروری که به‌مثابه نقشه راه برای ادامه حیات سازمان است، پرداخته شود. مطالعه موردی در این مقاله شرکت ملی انتقال گاز، منطقه سه عملیات انتقال است و با توجه به اهمیت استراتژیک این شرکت برای کشور از منظرهای مختلف تأثیرگذار بر رشد پایدار، تدوین ره‌نگاشت برای نیروهای آینده این سازمان برای نخستین‌بار در دستور کار قرارگرفته است. جمع‌آوری داده‌ها مبتنی بر نظرات خبرگان و با استفاده از فرایند دلفی انجام‌شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که ره‌نگاشت تدوین‌شده با توجه به اعتبارسنجی انجام‌شده توسط خبرگان، به‌خوبی توانسته است نیازهای آشکار و پنهان شرکت گاز ایران را برای جانشین‌پروری نیروها با توجه به اهداف مدنظر سازمان تأمین نماید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)
   پیام یاغلی طهمورث سهرابی سید علیرضا درخشان
   شماره 64 , دوره 19 , پاییز 1399
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان چکیده کامل
   ‌دراین مقاله سعی برآن است که در وهله اول ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و فرایندها که باعث ارتقاء فرایند تصمیم گیری در سازمان می شود شناسایی شده و در وهله بعد اثر این ابعاد بر فرایند تصمیم گیری در بانک اقتصادنوین به عنوان یک سازمان مالی که سرعت و کیفیت در تصمیم‌گیری در این نوع سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است مورد بررسی قرار گیرد. این معیارها شامل عوامل فرهنگی، استراتژیک، محیطی، منابع انسانی و ابزار هوش تجاری می باشد که تاثیر آنها بر روی متغیر "تاخیر در تصمیم گیری" در بخش های چهارگانه محیط تصمیم گیری سازمان بررسی شده است. روش شناسی تحقیق در این پژوهش آمیخته بوده و به این منظور در بخش کیفی با تکنیک دلفی با بهره‌مندی از روش مصاحبه و سوالات باز، طی سه مرحله و به روش گلوله برفی با نظرات 18 فرد خبره ابعاد مختلف موفقیت در استقرار و توسعه هوش تجاری در ارتباط با کیفیت تصمیم گیری استخراج شده ودر بخش کمی به کمک فرایند تحلیل شبکه‌ای و نرم افزار Super Decision اولویت‌ها تعیین شده و در نهایت پرسش نامه اصلی جهت توزیع بین 90 پرسنل سطوح مختلف توسعه و استقرار سیستم های هوش تجاری و کاربران مستقیم این سیستم ها در سازمان مذکورنهایی شده است. با کمک نرم افزارSmart PLS ومعادلات ساختاری و همچنین بررسی اثر متغیرهای تحقیق بر کاهش در تاخیر در تصمیم گیری، فروض مربوطه به شیوه توصیفی و پیمایشی با تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل و مدل پيشنهادي جهت ارزيابي هوش تجاري ارائه شده در اين مقاله، سازمان ها را و بخصوص سازمان های مالی که سرعت در تصمیم گیری درآنهااهمیت ویژه ای دارد در ارتقاء تصميم ‌گيري و‌به‌حداقل رساندن تاخیر احتمالی در تصمیم گیری، ياري مي رساند پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آن ها بر عملکرد سبز ( مورد بررسی شرکت پارس خزر )
   سید سجاد محتشم رضا  اسماعیل پور محمد رحیم   رمضانیان
   شماره 48 , دوره 15 , پاییز 1395
   امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد چکیده کامل
   امروزه در بازار رقابتی شرکت‌ها برای بقاء در عرصه رقابت جهانی و محلی بهبود در کیفیت کالاهای خود را امری ضروری دانسته و در جهت جلب رضایت مشتریان خود، بهبود در کیفیت محصول را تنها به یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات محدود نمی‌کنند بلکه کیفیت در طراحی محصول و فرایند را نیز مورد نظر قرار داده و براین عقیده‌اند که برای رسیدن به تولید توسعه یافته و بهبود عملکرد، عامل زیست محیطی را نیز در کیفیت کالاهای خود لحاظ کنند. توجه به عوامل زیست محیطی و مدیریت زنجیره تأمین سبز در کیفیت کالاها مؤثر بوده و به بهبود عملکرد شرکت‌ها در تولیدات می‌انجامد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیقی علّی می‌باشد وجامعه آماری آن را کلیه مدیران، کارشناسان، مشاوران، مهندسان، کارکنان، مشتریان و برخی از فعالان خبره در بخش شرکت‌های تولیدی پارس خزر و شعبات مرتبط آن تشکیل می‌دهند، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزیی، تجزیه تحلیل چند متغیره و آزمون متغیرهای مدل جهت برازش نیز با استفاده از نرم افزار LISREL(8.5) و SPSS(21) انجام شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه مدل ترکيبي خوشه‌بندي شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران: رويکرد الگوريتم‌هاي فراابتکاري
   زهرا  صادقی آرانی علی محقر
   شماره 59 , دوره 18 , تابستان 1398
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز م چکیده کامل
   تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز متحمل شود. بر اين اساس امروزه، روش‌هاي متعددي براي تحليل داده‌هاي اين شرکت‌ها وجود دارد. يکي از روش‌هايي که از ميان انبوه داده‌ها، به دسته‌بندي اين شرکت‌ها مي‌پردازد روش خوشه‌بندي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تفکيک شرکت‌هاي موفق از ناموفق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خوشه‌بندي K-means و حل اين مسأله با کمک الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري انجام گرفته است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که حل اين مسأله‌ به روش‌ فراابتکاري در مقايسه با روش‌هاي معمول، کاراتر بوده و به بهينه‌ي سراسري منجر شده است. همچنين اين نتايج با نتايج حاصل از تفکيک شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران با روش تعيين ورشکستگي آلتمن مقايسه شده و توسط اين روش نيز تأييد شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه
   سید حاتم مهدوی نور
   شماره 56 , دوره 17 , پاییز 1397
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموک چکیده کامل
   مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) برای برپایی حکومت اسلامی قیام کردند. امروز در دنیا گفتمان غالب ‏دموکراسی است و به این منظور ماهیت حکومت ایران، جمهوری اسلامی شد که از لحاظ شکلی دموکراسی و از لحاظ محتوا ‏اسلامی است. با توجه به بی‌تجربه بودن کشورهای اسلامی در دموکراسی نظام‌های حاکمیتی غربی برای اجرای دموکراسی ‏پذیرفته شد. برای اسلامی کردن آن ولی فقیه در رأس و شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی شد. حال بعد از ‏حدود چهار دهه ضروری است در ساختارهای حاکمیتی بازنگری شود و در صورت وجود ایراد نظامی مبتنی بر دین و متناسب با ‏شرایط مکان و زمان برای اجرای قوانین دینی که در رأس آن ولی فقیه در زمان غیبت قرار دارد طراحی شود.‏ در این پژوهش مبتنی بر مبانی دینی، ویژگی‌های مردم ایران و خصوصیات حکومت اسلامی مدلی برای اجرای حکومت دینی ‏مبتنی بر ولایت فقیه ارائه شده است. از روش تحلیل محتوا برای به دست آوردن مبانی‌ای که در طراحی ساختارهای حاکمیتی به ‏آن توجه شود استفاده شده است. روش پژوهش برای به دست آوردن خصوصیات مردم ایران تحلیل ۱۰۰۰ ساعت فیلم از رفتار ‏مردم در حین رانندگی، از خیابان رد شدن و ... است که نگارنده از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ در موقعیت‌های مختلف ضبط کرده ‏است و برای یافتن ویژگی‌های حکومت دینی (اسلامی) پرسش‌نامه‌ای بین ۳۰ نفر از خبرگان مدیریتی و دینی که به صورت گلوله ‏برفی انتخاب شدند توزیع و با ستفاده از ای‌اچ‌پی تحلیل و رتبه‌بندی شد. برای تحقق این ویژگی‌ها با توجه به مبانی دینی و ‏ویژگی‌های مردم نظامی طراحی شد که با مصاحبه با ده از از خبرگان مدیریتی و دینی اصلاح شد.‏ پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین
   سید مجتبی حسینی بامکان عارف  طغرالجردی پوریا مالکی نژاد
   شماره 62 , دوره 19 , بهار 1399
   معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف چکیده کامل
   معیار موفقیت شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازار رقابتی امروز عملکرد زنجیره تأمین شرکت هاست. به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین شرکت‌ها و موفقیت آنها تاکنون از روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی استفاده شده است. یکی از روش‌های پرکاربرد در زمنیه حل این معضلات، شبکه عصبی مصنوعی است. هدف از این پژوهش مرور نظام‌مند کاربردهای مختلف شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل معظلات و مشکلات بخش‌های مختلف زنجیره تأمین است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از مرور ادبیات، واژگان کلیدی ارتباطی میان این دو حوزه شناسایی گردید. با استفاده از کلمات کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش اقدام به جستجو در میان دو پایگاه داده اسکوپوس و وب آف ساینس گردید. با جستجو در این پایگاه داده‌ها مقالات مرتبط به کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حوزه‌های مختلف زنجیره تإمین استخراج گردید. در نهایت مقالات با استفاده از ابزارهای متعدد فیلتر و سپس مقالات دارای اهمیت بالا شناسایی گردید. با استفاده از مقالات مهم شناسایی شده، دسته‌بندی‌های مختلفی از کاربردهای شبکه‌ عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های عصبی مصنوعی در حل مسائل مربوط به مهندسی، علوم کامپیوتر و کسب و کار و مدیریت بیشترین کاربرد را داشته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - مطالعه اثرات چابکی زنجیره تأمین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شرکت ماموت)
   رضا عبدلی بیدهندی حسین دهقان
   شماره 45 , دوره 14 , زمستان 1394
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش چکیده کامل
   این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تأمین چابک و بررسی تأثیر این عوامل بر سودآوری در شرکت ماموت انجام شده است. به این منظور پس از مرور مبانی نظری در این زمینه، نسبت به شناسایی فاکتورهای مؤثر بر چابکی زنجیره تأمین و سودآوری و ارائه مدل مفهومی مناسب برای سنجش و تأیید این روابط اقدام نمودیم. یک پرسشنامه 48 سؤالی تهیه گردید و در اختیار 270 تن از کارکنان و مدیران این شرکت قرار داده شد که تعداد 240 پرسشنامه تکمیل و برگردانده شد. بازده نرخ پاسخ به پرسشنامه 88٪ بود. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 37 شاخص انتخاب گردید و سؤالات زاید حذف گردید. نتایج با استفاده از تکنیک مدل معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط بین فاکتورها بدست آمد و اولویت بندی تأثیر هرکدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین بر روی میزان سود آوری مشخص گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص های مربوط به هر کدام از عوامل چابکی زنجیره تأمین و سودآوری استخراج گردید و با استفاده از ادبیات تحقیق شاخص های چابکی زنجیره تأمین در 4 عامل سرعت، پاسخگوئی، شایستگی و انعطاف پذیری و شاخص های مربوط به سودآوری در یک عامل قرار داده شد و بر اساس آن تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر 4 عامل با سودآوری ارتباط معنی داری دارند و در بین آنها عامل انعطاف پذیری بیشترین تأثیر را بر روی سودآوری و عامل سرعت کمترین تأثیر را بر روی سودآوری دارند. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فردا
  مدیر داخلی
  شاپا: 2228-6047
  شاپا الکترونیکی:2228-6047
  پست الکترونیک
  modiriyatfarda.mag@gmail.com
  نشانی
  تهران - تهران - خیابیان انقلاب خیابان ابوریحان پلاک 86
  تلفن
  09122576191

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 12
  تعداد شماره ها 51
  مقالات چاپ شده 519
  تعداد نویسندگان 5326
  تعداد مشاهده مقاله 1305235
  تعداد دانلود مقاله 341636
  تعداد مقالات ارسال شده 3092
  تعداد مقالات رد شده 2221
  تعداد مقالات پذیرفته شده 632
  درصد پذیرش 20 %
  زمان پذیرش(روز) 144
  تعداد داوران 25
  آخرین به روزرسانی 1401/07/11