جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981119215303 شناسایی روندهای آتی و ترسیم وضعیت آرمانی آموزش فنی حرفه ای از نظر خبرگان
حسین علی احمدی جشفقانی
سرور سفیدگر
علیرضا علی احمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)