جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990503238493 بررسی مدل استقرار و توسعه هوش تجاری در سازمان جهت ارتقاء تصمیم گیری (مورد مطالعه : بانک اقتصادنوین)
پیام یاغلی
سید علیرضا درخشان
طهمورث سهرابی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)