• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات علیرضا علی احمدی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین نقش ارزشهای اسلامی در احصای بخشی از بایدها و نبایدهای تحقق وظایف مدیریتی در سطح سازمان
    علیرضا علی احمدی
    ارزشها همیشه جزء لاینفکی از زندگی بشر بوده است و مدیریت بر سازمان ها نیز متاثر از فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه ای است که مدیریت در آن صورت می پذیرد. نظام ارزشی جوامع مختلف دارای وجوه اشتراک و وجوه افتراقی است. نظام ارزشی حاکم بر مدیریت متعارف متاثر از نظام لیبرال دمو چکیده کامل
    ارزشها همیشه جزء لاینفکی از زندگی بشر بوده است و مدیریت بر سازمان ها نیز متاثر از فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه ای است که مدیریت در آن صورت می پذیرد. نظام ارزشی جوامع مختلف دارای وجوه اشتراک و وجوه افتراقی است. نظام ارزشی حاکم بر مدیریت متعارف متاثر از نظام لیبرال دموکراسی و اومانیسم است، در حالیکه نظام ارزشی اسلامی حاکم بر جامعه اسلامی متاثر از فطرت توحیدی و آموزه های وحیانی است. این مقاله به دنبال تبیین نقش ارزشهای اسلامی در فعالیت های مدیریتی و احصای بخشی از بایدها و نبایدهای متاثر از نظام ارزش های اسلامی برای مدیریت سازمان ها در جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ما مصادیق اصول ارزش های بنیادینی چون: ایمان و غیب محوری، آگاهی و بصیرت، صداقت و عمل صالح، تعاون، همکاری و مشارکت، قسط و عدل، رعایت عهد و امانت، عظمت و اقتدار، برادری و اخوت، توازن و اعتدال، رعایت مصالح و اولویت ها، حفظ نظام اسلامی، فطرت و کرامت انسانی را برای فعالیت های مدیریتی چون برنامه ریزی مانند تعیین ارزش های اساسی، ترسیم چشم انداز آرمانی و مطلوب، تدوین رسالت و اهداف عالیه، ارزیابی نقاط قوت و ضعف، ارزیابی فرصت ها و تهدیدات، طراحی استراتژی، برنامه ریزی بلندمدت تا کوتاه مدت؛ فراهم کردن زمینه پیاده سازی شامل: سازماندهی، و تقسیم کار، تامین و تخصیص منابع، ارزیابی قبل از اجرا؛ و پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرا شامل: هدایت و رهبری، مدیریت اجرایی، نظارت و ارزیابی و کنترل، احصا نموده ایم تا بخشی از بایدها و نبایدهای متاثر از ارزش های اسلامی در عرصه مدیریت معرفی و مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - چگونگی احصای قواعد فقهی برای دستیابی به بخشی از باید و نبایدهای مدیریتی در سطح سازمان (حوزه مطالعه موردی: وظایف برنامه ریزی راهبردی)
    علیرضا علی احمدی عطاالله رفیعی آتانی
    چگونگی نقش‌آفرینی ارزش‌های اسلامی بر فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، ازجمله فعالیت‌های بااهمیت برای تدوین دانش مدیریت اسلامی. ارزش‌های اسلامی مشتمل بر اصول عقاید و باورها، ارزش‌های اخلاقی و احکام فقهی است که در این مقاله ما درصدد بکار گیری قواعد فقهی (که در زمره اصول چکیده کامل
    چگونگی نقش‌آفرینی ارزش‌های اسلامی بر فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، ازجمله فعالیت‌های بااهمیت برای تدوین دانش مدیریت اسلامی. ارزش‌های اسلامی مشتمل بر اصول عقاید و باورها، ارزش‌های اخلاقی و احکام فقهی است که در این مقاله ما درصدد بکار گیری قواعد فقهی (که در زمره اصول فقه اسلام می‌باشد) برای تعیین خطوط راهنمای بایدی و نبایدی هدایتگر برای برنامه‌ریزی و فعالیت‌های مدیریتی برای تحقق برنامه‌ها است. هدف این مقاله نشان دادن چگونگی به‌کارگیری قواعد فقهی برای استفاده در فعالیت‌های مدیریتی است و از بین قواعد فقهی فراوانی که در منابع ذی‌ربط وجود دارد، در این مقاله به تبیین و معرفی مصادیق 8 قاعده فقهی در فعالیت‌های اصلی برای فرایند برنامه‌ریزی راهبردی و فراهم کردن مقدمات پیاده‌سازی و اجرای انحا پرداخته‌ایم. قواعد فقهی مورد بهره‌گیری در این مقاله عبارت‌اند از 1-قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام 2- قاعده الصحه 3- قاعده لا حرج 4- قاعده لزوم در عقود 5-قاعده عدالت 6-قاعده اهم و فی الاهم 7– قاعده حفظ نظام اسلامی 8- قاعده تولی و تبری. فعالیتهای مدیریتی که مصادیق کاربرد در هریک از قواعد فوق در تحقق آنها مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از برنامه ریزی مشتمل بر اجرای فرایندی چون: ارزشی چون ارزش اساسی، ترسیم چشم انداز آرمانی و مطلوب، تدوین رسالت و اهداف عالیه، تدوین سیاستهای ارزیابی قوتها و ضعفها ، ارزیابی فرصتها و تهدیدات محیطی، انتخاب استراتژیها و طراحی برنامه ها و اقدامات اولویت دار برای تحقق راهبردها. مقدمات پیاده سازی اجرا مشتمل بر: پیاده سازی، هدایت و رهبری، نظارت و ارزیابی، این هشت قاعده برای این فعالیتهای مدیریتی بطور نمونه ارائه شده در حالیکه هدف ما چگونگی کاربرد قواعد فقهی در فعالیتهای مدیریتی بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
    ایمان  صادق زاده علیرضا علی احمدی
    توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر علاوه بر تعریف راهبرد، ماهیت و سازوکارهای شبکه باید با تبیین یک مدل کسب‌وکاری استراتژی‌های خود را در سطح شبکه به اجرا درآورد اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است چکیده کامل
    توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولاً با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر علاوه بر تعریف راهبرد، ماهیت و سازوکارهای شبکه باید با تبیین یک مدل کسب‌وکاری استراتژی‌های خود را در سطح شبکه به اجرا درآورد اهمیت مدل کسب‌وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب‌نظران نظیر زوت و آمیت مدل کسب‌وکار را موتور استراتژی‌های مبتنی بر شبکه می‏دانند. در پژوهش حاضر، با نگاه به موضوع شبکه‏های همکاری، اقدام به طراحی مدل کسب‌وکار سازمان مادر در شبکه‏های همکاری به‌عنوان نماد شبکه شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع، مدل ارائه‌شده توسط استروالدر (2004) به‌عنوان مدل پایه انتخاب گردید و پس از افزودن چندین فاکتور مستخرج از ادبیات در بخش الزامات طراحی و شکل‌گیری شبکه‏ها، مدل کسب و کار شبکه‏ای در سه لایه تحت عنوان‏های «لایه اول-ستون‏های اصلی مدل کسب و کار شبکه‏ای»، «لایه دوم- بخش بندی ستون‏های اصلی» و «لایه سوم- مصادیق» طراحی و طی روش دلفی و در سه دور مورد قضاوت خبرگان قرار گرفت. پس از تائید مدل نهایی توسط خبرگان به‌منظور اعتبارسنجی مدل پرسشنامه‌ای جهت سنجش مدل طراحی‌شده در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران دو شبکه‏ همکاری قرار گرفت. که نتایج به کاربردی و عملیاتی بودن مدل تدوین‌شده صحه می‏گذارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - نقش ويژگي¬هاي صنعتي درانتخاب شيوه¬هاي ¬مديريت منابع انساني و تقویت سرمايه اجتماعي سازمانی درکشور ایران
    سید محسن اقبالی علیرضا علی احمدی
    بسياري از دانشمندان علم منابع انساني و مديريت توليد، دهه ي آينده را دهه منابع انساني ناميده اند. در اين پژوهش بدنبال ارتباط شيوه هاي مديريت منابع انساني در راستای تقویت سرمايه ي اجتماعي سازمان و نقش تعديل کننده ي مشخصه هاي صنعتي بر روي آنها مي باشيم. بر اساس مطالعه اي ک چکیده کامل
    بسياري از دانشمندان علم منابع انساني و مديريت توليد، دهه ي آينده را دهه منابع انساني ناميده اند. در اين پژوهش بدنبال ارتباط شيوه هاي مديريت منابع انساني در راستای تقویت سرمايه ي اجتماعي سازمان و نقش تعديل کننده ي مشخصه هاي صنعتي بر روي آنها مي باشيم. بر اساس مطالعه اي که روي 30 شرکت برتردر صنايع مختلف در کشور ايران انجام گرفت، نتايج نشان داد که شيوه هاي مديريتي که روي تسهيل ارتباط ميان کارکنان تمرکز مي کنند، دررابطه با سرمايه ي اجتماعي سازمان بسيار مثبت تر و کاراتر مي باشند. همچنين سبب ارتباط قويتري براي شرکت هاي فعال در صنايع با پيچيدگي پايين تر مي شوند. نتايج نشان دادکه شدت دانش به خودي خود هيچ تاثير تعديل کننده اي ندارد و فقط به نظر مي رسد، وجود آن جهت پيوستن به مقررات صنعتي و نفوذ و اتصال آن با شيوه هاي مديريت منابع انساني و سرمايه ي اجتماعي سازماني لازم است. يافته هاي حاصل از تجزيه و تحليل هاي آماري نشان مي دهد که شيوه هاي مديريت منابع انساني اثر مثبت و با شدت بالايي بر روي سرمايه اجتماعي سازماني در صنايعي با حيطه ي کنترل پايين تر دارد. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع تحقيقات توصیفی-پیمایشی بوده و جمع آوري اطلاعات به صورت هاي کتابخانه اي- اسنادي و پرسشنامه اي- ميداني صورت گرفته است. بمنظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در فرایند انتقال تکنولوژی با استفاده از رویکرد بولزای، ویکور و تاپسیس
    علیرضا علی احمدی خاطره شجاعی
    با توجه به گرایش به حوزه محیط زیست در بین پژوهشگران و صنعتگران و همچنین اهمیت نقش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند در فرایند مدیریت سبز، این پژوهش بر آنست تا به ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در صنعت بازیافت و مدیریت پسماند صنعتی در صنایع خودرو سازی بپردا چکیده کامل
    با توجه به گرایش به حوزه محیط زیست در بین پژوهشگران و صنعتگران و همچنین اهمیت نقش صنعت بازیافت و مدیریت پسماند در فرایند مدیریت سبز، این پژوهش بر آنست تا به ارزیابی تکنولوژی با توجه به شاخصه های زیست محیطی در صنعت بازیافت و مدیریت پسماند صنعتی در صنایع خودرو سازی بپردازد. بر این اساس به انتخاب ماشین بازیافت در این صنعت خواهد پرداخت. نوآوری این مقاله توجه به بحث انتقال تکنولوژی با تکیه بر معیارهای زیست محیطی است. از سویی دیگر در بعد روشی با استفاده از تلفیق بولزای و تاپسیس و بولزای و ویکور به وزندهی و رتبه بندی ماشین آلات بازیافت پرداخته شد که این محاسبات بر روی اعداد فازی انجام گرفت. در رتبه بندی با روش تاپسیس شرکتهای صنعتگر، شانگهای و دیزین به ترتیب به عنوان اول تا سوم انتخاب شدند. در رتبه بندی با روش ویکور نیز نتایج تا حد زیادی مشابه بود و در آن ماشین آلات ساخته شده توسط شرکتهای صنعتگر، شانگهای و پلی استار، به ترتیب اول تا سوم شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - رتبه بندی متدولوژیهای تعیین اهداف دولت الكترونيك با رویکردMADM فازی
    علیرضا علی احمدی فاطمه  ثقفي مهدي  غضنفري
    دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی چکیده کامل
    دولتهای سراسر جهان به دلایل متعدد از جمله دستیابی به ارائه خدمات با ارزش افزوده بیشتر برای شهروندان، دولت و سایر ذینفعان و ایجاد یک حاکمیت خوب به پیاده سازی دولت الکترونیکی روی آورده اند. از آنجا که دو موضوع مهم مستتر در واژه دولت الکترونیک یعنی مفهوم دولت و الکترونیکی شدن با پیشرفت فناوری و گذشت زمان دچار تحول خواهد شد. بدون تردید شناخت آینده دولت الکترونیک به منظور ترسیم چشم انداز دولت الکترونیک آینده نگر و دخیل کردن آن در نقشه راه پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور می تواند باعث اثر بخشی بیشتر عملکرد و کاهش هزینه ها باشد. دراین راستا از جمله مهمترین اقدامات تدوین اهداف دولت الکترونیکی از دیدگاه ذینفعان و از جمله از منظر شهروندان است. در این مقاله هدف آن است که برای تعیین اهداف دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان روش مناسبی تعیین و پیشنهاد شود تا اهداف مورد انتظار شهروندان از دولت الکترونیکی آینده استخراج شود. برای این کار ابتدا معیارهای مورد نیاز برای داشتن دیدگاه آینده نگر تعیین می شود. سپس روشهای تبیین اهداف آینده نگر به اختصار معرفی و ارزیابی شده و با استفاده از نظرسنجي از خبرگان و بکار گیری رویکرد رتبه‌بندي فازي، با اولویت ترین روش‌ هدفگذاری معرفی می شود. نتایج حاکی از آن است که دو روش تفکر ارزشی و رویش نظریه ها با لاترین امتیازها را کسب کرده اند. نتایج این مقاله می تواند به عنوان نقشه راهی برای تعیین اهداف آینده نگر در سایر حوزه های فناوری اطلاعات نیز مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - شناسایی و اولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان-صنعت موردی :بازیهای رایانه ای
    علیرضا علی احمدی طاهره باریده
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی واولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان در صنعت موردی بازی های رایانه ای انجام شد. صنعت موردی به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع خلاق، می تواند در شکل بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پر شتاب آن ایفا نقش نماید.زیرا صنایع خلاق به عنوان زیر چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی واولویت بندی شاخص های فناوری های نرم دانش بنیان در صنعت موردی بازی های رایانه ای انجام شد. صنعت موردی به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع خلاق، می تواند در شکل بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پر شتاب آن ایفا نقش نماید.زیرا صنایع خلاق به عنوان زیر مجموعه ی فناوری های نرم دانشی، به خودی خود معمولا نیازی به مواد اولیه طبیعی و مصنوعی و یا ماشین آلات و صنایعی که می تواند مشمول تحریم قرار گیرند ،ندارند و مواد اولیه آنها به تمامی از معادن نرم کشور،همچون معدن فرهنگ گرفته می شود. در این تحقیق دردو مرحله ی کتابخانه ای و اجرای روش دلفی و با مراجعه به 22 نفر ازخبرگان دانشگاهی و کارشناسان خبره در این حوزه برای شناسایی شاخص ها و اولویت بندی مهمترین شاخصهای بومی و خاص صنعت موردی (بازی های رایانه ای) به عنوان صنعتی از فناوری های نرم دانش بنیان انجام شده است. که با رویکرد اکتشافی ـ تطبیقی و مطالعه ادبیات و مصاحبه ، مفهوم فناوری از نوع نرم و مفهوم دانش بنیانی،همچنین مهمترین شاخصهای بومی و خاص صنعت موردی به عنوان صنعتی از فناوری های نرم دانش بنیان احصاء شدند. سپس با بهره گیری از نظریه سه شاخگی هر کدام از مؤلفه ها براساس ویژگی هایشان در سه دسته عوامل زمینه ای(فناوری)، محتوایی(نرم بودن) و ساختاری (دانش بنیانی) طبقه بندی شدند. با ترکیب متغیرها و ایجاد سه بعد مذکور چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده و سپس، با استفاده از روش تحقیق کیفی و مراجعه به خبرگان و کسب نظر آنها در طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق طراحی شد. براساس یافته های این بخش از پژوهش، صنعت بازی های رایانه ای به عنوان یک صنعت با فناوری نرم دانشی شناسایی شده است که 14 مولفه در بخش زمینه ای(فناوری)،20 مولفه در بخش ساختاری(دانش بنیانی)و14 مولفه در بخش محتوایی(نرم بودن) ،دارا می باشد.همچنین توسط آزمون فریمن با توجه به نظرات خبرگان درباره عوامل سه گانه ساختاری ،زمینه ای و محتوایی نشان داد در مورد صنعت بازی های رایانه ای ،عوامل محتوایی(نرم بودن) با رتبه اول و عوامل ساختاری-فرایندی (دانش بنیانی) در رتبه ی دوم و عوامل زمینه ای(فناوری)در رتبه سوم میزان اهمیت قرار گرفته اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی
    علیرضا علی احمدی
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن چکیده کامل
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن» و «احساس اعتماد» موثر می باشند. از موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان مدیریت دانش می باشد. ابزارهای متعددی در فرایندهای مرتبط با مدیریت دانش در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان می باشد. برای این منظور با استفاده از نظر خبرگان هفت ابزار مدیریت دانش انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شد که نهایتا چهل و سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور رتبه بندی ابزارهای هفت گانه مدیریت دانش از روش AHP فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در میان ابزارهای هفت گانه « در کنار هم قرار دادن کارکنان با سابقه و جوان » و « آموزش های حین خدمت » بیشترین میزان تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشته و « گردش شغلی » و« مرور بعد از عملیات » کمترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی
    علیرضا علی احمدی میثم  جعفری
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن چکیده کامل
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن» و «احساس اعتماد» موثر می باشند. از موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان مدیریت دانش می باشد. ابزارهای متعددی در فرایندهای مرتبط با مدیریت دانش در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان می باشد. برای این منظور با استفاده از نظر خبرگان هفت ابزار مدیریت دانش انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شد که نهایتا چهل و سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور رتبه بندی ابزارهای هفت گانه مدیریت دانش از روش AHP فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در میان ابزارهای هفت گانه « در کنار هم قرار دادن کارکنان با سابقه و جوان » و « آموزش های حین خدمت » بیشترین میزان تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشته و « گردش شغلی » و« مرور بعد از عملیات » کمترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری
    علیرضا علی احمدی میثم  جعفری
    اندازه گيري مالي همواره به عنوان يك سيستم مديريتي مورد استفاده قرار گرفته است. با نزديك شدن به پايان قرن بيستم، ابعاد مالي سنجش عملكرد سازمان‌‌‌‌ها گسترش فراواني داشته است، اما بسياري از صاحب نظران توجه بيش از حد به سنجه‌‌‌‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد سازمان‌‌‌‌ها را مور چکیده کامل
    اندازه گيري مالي همواره به عنوان يك سيستم مديريتي مورد استفاده قرار گرفته است. با نزديك شدن به پايان قرن بيستم، ابعاد مالي سنجش عملكرد سازمان‌‌‌‌ها گسترش فراواني داشته است، اما بسياري از صاحب نظران توجه بيش از حد به سنجه‌‌‌‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد سازمان‌‌‌‌ها را مورد انتقاد قرار داد‌ه‌اند. به اعتقاد آنها اصرار و تاكيد بر كسب نتايج مالي باعث مي‌شود كه سازمان‌‌‌‌ها عمد تاً متمركز بر برنامه‌‌‌‌هاي كوتاه مدت شده و از ايجاد ارزش بلند مدت در بخش دارايي‌‌‌‌هاي غير مشهود و معنوي سازمان كه ضامن رشد سازمان در آينده است غافل شوند. سازمانها هم اكنون دريافته اند كه براي حفظ بقا و پيشرفت بايد علاوه بر سنجه‌‌‌‌هاي مالي، سنجه‌‌‌‌هاي غير مالي مهمي را سنجش و پيگيري كنند. از بين روش‌‌‌‌هاي مختلفي كه تا كنون براي ارزيابي و هدايت سازمان‌‌‌‌ها مطرح شده اند، مدل كارت امتيازي متوازن با نگاه پياده سازي استراتژي در عمل، روشي است كه اثرگذاري عملكرد كليه زير مجموعه‌‌‌‌هاي سازمان را در عملكرد كل سازمان نشان مي‌دهد. مدل امتيازات متوازن است كه علاوه بر توجه به بعد مالي از سه بعد مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري نيز سازمان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. مدل كارت امتيازي متوازن روابط علّي و معلولي بين اين چهار وجه را.مد نظر قرار میدهد. اين روابط بسيار مهم هستند، زيرا به مديريت اجازه مي‌دهد تا عملكرد را بر خلاف روشهاي سنتي بر اساس معيارهاي غير مالي اندازه بگيرد و از آن براي پيش بيني كار ايي مالي سازمان استفاده كند. از طرف ديگر يك رابطه علّي و معلولي نيازمند يك فاصله زماني بين علّت و اثرش مي‌باشد. بنابراين ايجاد رابطه واقعي بين تمام وجوه كار سختي ميباشد. که در طول زمان نتیجه بخش خواهد بود. هدف اين مقاله، بررسي روابط مستقيم و غيرمستقيم موجود بين شاخصهاي مالي و منظرهاي غير مالي عملكرد یک واحد صنعتی توليد بيسكويت حول استراتژي‌‌‌‌هاي تعیین شده آن بر پايه کارت امتیازي متوازن می باشد. روش پژوهش از نوع مدل يابي علّي يا مدل معادلات ساختاري بوده است و از آن به عنوان روش تحليل چند متغيره به منظور تحليل و بررسي تاثير شاخصها در روابط بين چهار وجه كارت امتيازي متوازن استفاده شده است. در اين مقاله از روش تحليل عاملي تائيدي و مدل معادلات ساختاري بر پايه‌ي نرم افزار ليزرل براي ارزيابي مدل ساختاري تولیدی استفاده شد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارائه مدلی شاخص برای بومی‌سازی فناوری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
    محمدعلي شفيعا علیرضا علی احمدی علی بنیادی نائینی میر حمید تقوی
    مفهوم فناوری بومی و بومی‌کردن فناوری سال‌هاست که موردبحث محافل گوناگون به‌ویژه مجامع علمی و فناوری کشورهای در حال رشد است. بابیان این واژه‌ها، اغلب ذهن‌ها به‌سوی صنعت سنتی متمرکز می‌شوند. اما در مباحث مربوط به فرآیند انتقال فناوری و لزوم برخورد آگاهانه با فناوری‌های وار چکیده کامل
    مفهوم فناوری بومی و بومی‌کردن فناوری سال‌هاست که موردبحث محافل گوناگون به‌ویژه مجامع علمی و فناوری کشورهای در حال رشد است. بابیان این واژه‌ها، اغلب ذهن‌ها به‌سوی صنعت سنتی متمرکز می‌شوند. اما در مباحث مربوط به فرآیند انتقال فناوری و لزوم برخورد آگاهانه با فناوری‌های وارداتی، مفهوم این واژه به ایجاد ساختار و زمینه‌ای برای درک و کشف دانش فنی فناوری وارداتی اشاره دارد و در واقع، مؤید تحقق فرآیندی است که شامل یادگیری، جذب و اصلاح و انطباق، توسعه داخلی و اعمال تغییرات کوچک و بزرگ و بالاخره، تسلط بر فناوری وارداتی، انجام نوآوری و اشاعه آن است. جامعه آماری این تحقیق، 40 نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت پتروشیمی می باشند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش، عوامل مؤثر بر بومی‌سازی فناوری با تکیه ‌بر ادبیات تحقیق و بررسی مطالعات پژوهشگران این حوزه و تجارب موفق بومی‌سازی فناوری در ایران با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با خبرگان صنعت پتروشیمی و روش اعتباریابی در تحقیقات کیفی استخراج شدند. در بخش کمی تحقیق، روش تصمیم گیری چندمعیاره بکار برده شده است. برای رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر هر مدل از فن تحلیل شبکه‌ای فازی، برای تعیین روابط درونی معیارها از فن دیمتل فازی و برای رتبه‌بندی مدل‌ها و انتخاب مدل برتر از تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهند که مدلی برتر از بین مدل‌های موجود بومی‌سازی فناوری برای صنعت پتروشیمی وجود دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تعیین روش ارزیابی عملکرد حمل‌ونقل شهری با ترکیب روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل فرآیند شبکه‌ای
    سید علی سرکشیکیان علیرضا معینی علیرضا علی احمدی میرسامان پیشوایی
    این پژوهش به دنبال طرح‌ریزی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری پس از ترسیم چشم‌انداز مطلوب آن است. با بررسی روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد، طراحی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن صورت پذیرفت. اولویت‌بندی وجوه و شاخص‌های کارت امتیازی م چکیده کامل
    این پژوهش به دنبال طرح‌ریزی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری پس از ترسیم چشم‌انداز مطلوب آن است. با بررسی روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد، طراحی نظام پایش عملکرد برای حمل‌ونقل شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن صورت پذیرفت. اولویت‌بندی وجوه و شاخص‌های کارت امتیازی متوازن نیز با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه‌ای انجام گرفت. به منظور تعیین محتوا و تایید نتایج و تکمیل پرسشنامه‌ها توسط تیم خبرگان، از روش گروه‌های اسمی استفاده گردید. برای تعیین اهداف و همچنین شاخص‌های ارزیابی عملکرد، ادبیات موضوع، مطالعات داخلی و خارجی، سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کشور در حمل‌ونقل بررسی گردید. در نهایت حمل‌ونقل پایدار، عادلانه، ایمن، اقتصادی، سریع، راحت و با حداکثر بهره‌وری و حداقل اثرات نامطلوب بر روی انسان و محیط زیست مهمترین ارزش‌ها و اهداف تعیین شد. آموزش و فرهنگ‌سازی، مدیریت تقاضای سفر و متوسط سطح سواد و تجربۀ مدیران نیز به ترتیب، به عنوان مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت حمل‌ونقل در شهرهای کشور انتخاب شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسی عوامل کلیدی جمع سپاری و تأثیر آن بر موفقیت پروژه (مورد مطالعه: شرکت پدیده شاندیز)
    میر حمید تقوی علیرضا علی احمدی محمدعلي شفيعا پیمان  اخوان علی بنیادی نائینی
    یکی از مهمترین روندهایی که نگاه کسب و کارها، دولت ها و سازمان های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل را تغییر می دهد، جمع سپاری است. این پارادایم جدید که بر اساس مشارکت در چارچوب خرد جمعی شکل گرفته به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور جدیدی شناخته شده است که با استفاده چکیده کامل
    یکی از مهمترین روندهایی که نگاه کسب و کارها، دولت ها و سازمان های بشردوستانه به بازار اینترنت و موبایل را تغییر می دهد، جمع سپاری است. این پارادایم جدید که بر اساس مشارکت در چارچوب خرد جمعی شکل گرفته به عنوان مدل کسب وکار در حال ظهور جدیدی شناخته شده است که با استفاده از غیرحرفه ای ها در کنار حرفه ای ها، سعی در صرف هر چه کمتر زمان و به تبع آن هزینه کمتر در اجرای وظایف دارد. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر جمع سپاری و رابطه آن با موفقیت پروژه در شرکت پدیده شاندیز است. جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش، از روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار اسمارت پی ال اس2 استفاده شده است. برای این منظور 200 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت پدیده شاندیز که از آشنایی کامل در حوزه جمع سپاری برخوردار بوده و در این زمینه فعالیت های عملیاتی و تحقیقاتی داشته اند، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و از طریق پرسشنامه و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1. مشارکت کنندگان بیشترین تأثیر را بر جمع سپاری دارند. 2. جمع سپاری تأثیر معناداری بر عملکرد کسب و کار و موفقیت پروژه دارد. 3. شاخص رضایتمندی مشتریان مهمترین عامل در توصیف تغییرات موفقیت پروژه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - طراحی سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای سازمان های کوچک و متوسط- مطالعه موردی: شرکت های بازی سازی دیجیتال
    امین عالی پور هفشجانی علیرضا علی احمدی
    در این پژوهش قصد داریم با تمرکز بر شرکت‌های بازی سازی دیجیتال که جزء کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط (SME) به حساب می‌آیند، یک سیستم سنجش بلوغ سازمانی طراحی نماییم. لازمه طراحی این سیستم سنجش، شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال می‌باشد. به این منظور چکیده کامل
    در این پژوهش قصد داریم با تمرکز بر شرکت‌های بازی سازی دیجیتال که جزء کسب‌ و ‌کارهای کوچک و متوسط (SME) به حساب می‌آیند، یک سیستم سنجش بلوغ سازمانی طراحی نماییم. لازمه طراحی این سیستم سنجش، شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در شرکت‌های بازی‌سازی دیجیتال می‌باشد. به این منظور پس از مرور مدل‌های مختلف، شاخص‌ها و مولفه‌های کلیدی شناسایی گردید و سپس این شاخص‌ها به تایید خبرگان درآمد. در ادامه شاخص‌ها و مولفه های پیشنهادی خبرگان به مدل اولیه اضافه شد و برمبنای مدل سلسه مراتبی نهایی به دست آمده که دارای 4 شاخص اصلی و 31 مولفه است، پرسشنامه‌ای طراحی گردید. براساس نتایج پرسشنامه و با روش میانگین گیری از شاخص‌ها و مولفه‌ها، سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای شرکت‌های کوچک و متوسط(SME) طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران و متخصصان صنعت بازی سازی دیجیتال در ایران می باشند. در این پژوهش تعداد 70 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند، و نرخ بازگشت پرسشنامه به 45 عدد رسید. همچنین در این پژوهش از مدل بلوغ قابلیت (CMM) برای سطح بندی بلوغ استفاده شده است. براساس سیستم سنجش بلوغ سازمانی شرکت های بازی سازی دیجیتال بر اساس سطوح مدل بلوغ قابلیت (CMM)، شاخص زیرساخت های مدیریت و فناوری در سطح مدیریت شده و شاخص های توسعه بازی، توانمندی ها و قابلیت استفاده بازی و عملکرد کسب و کار در سطح تعریف شده قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - رویکرد قابلیت‌های پویا به طراحی مدل‌های حکمرانی در شبکه‌های ارائه خدمات سلامت
    علیرضا علی احمدی محمدرصا رسولي
    بهره‌گیری از الگوهای کسب‌وکار شبکه‌ای برای فراهم کردن خدمات سلامت روندی رو به افزایش در نظام‌های سلامت موفق دنیا محسوب می‌شود. شکل‌دهی و استقرار موفق شبکه‌های ارائه خدمت در نظام سلامت مستلزم بهره‌گیری از ساختارها و مکانیسم‌هایی است که به الزامات و اقتضائات حاکم بر نظام چکیده کامل
    بهره‌گیری از الگوهای کسب‌وکار شبکه‌ای برای فراهم کردن خدمات سلامت روندی رو به افزایش در نظام‌های سلامت موفق دنیا محسوب می‌شود. شکل‌دهی و استقرار موفق شبکه‌های ارائه خدمت در نظام سلامت مستلزم بهره‌گیری از ساختارها و مکانیسم‌هایی است که به الزامات و اقتضائات حاکم بر نظام سلامت مانند نامتقارن بودن بازار سلامت و نیز لزوم تضمین کیفیت خدمات توجه داشته باشد و درعین‌حال با بهره‌گیری از رویکردهای همکاری و هماهنگی امکان خلق مزیت در فضای رقابتی را فراهم آورد. در این مقاله، در ساختارها و مکانیسم‌هایی که بتواند مبتنی بر تئوری قابلیت محوری امکان حکمرانی مؤثر شبکه‌های ارائه خدمت در نظام سلامت را فراهم آورد شناسایی شده‌اند. اثربخشی ساختارها و مکانیسم‌های شناسایی‌شده با استفاده از مطالعه موردی د یک شبکه خدمات آزمایشگاهی در استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تبیین نقش مبانی فلسفی و مفروضات علوم بر متدولوژی و روش‌های تولید دانش و حل مسائل در شاخه‌های مهندسی صنایع
    علیرضا علی احمدی
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرد چکیده کامل
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرده و در بستر پارادایم پست مدرن، سنت پراگماتیسم و تئوری پیچیدگی و.... شکل گرفته است. پارادایم شیفت از اثبات گرایی به تفسیرگرایی و.... نه تنها در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی نقش آفرینی نموده است بلکه حوزه‌های علوم پایه و مهندسی را نیز متأثر نموده است. ما در این مقاله مبانی پارادایمی پاره‌ای از روشهای سیستمی متأثر از پارادایمهای فوق را بررسی و ارائه نمائیم و چگونگی تاثیرپذیری روش های تحلیل و سپس حل مساله را با توجه به تفاوت ها در مبانی، فلسفه و پارادایم ها آن ها بررسی می کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار با رویکرد آمیخته
    علیرضا علی احمدی میر حمید تقوی علی بنیادی نائینی
    یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بانکداری پایدار می‌باشد که بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت در نیل به اهداف بانکداری پایدار لازم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهوم‌سازی شوند. این مقاله با هدف شناسایی چکیده کامل
    یک مفهوم جدید در حوزه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بانکداری پایدار می‌باشد که بویژه در کشورهای درحال توسعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای موفقیت در نیل به اهداف بانکداری پایدار لازم است تا عوامل زیربنایی آن شناسایی و مفهوم‌سازی شوند. این مقاله با هدف شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار انجام شده است. مقاله حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و با رویکردی پیمایشی- مقطعی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیم‌ساختار یافته و پرسشنامه خبرگانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک مرکزی می‌باشد که به روش هدفمند، نمونه‌ای از میان این خبرگان انتخاب شده است. روش شناسی تحقیق بر مبنای رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل مضامین (تِم) برای شناخت عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار استفاده شده است. سپس در مرحله کمی، عوامل شناسایی شده براساس روش دلفی فازی و سوارا غربالگری و تعیین اولویت شده است. نتایج نشان داده است عوامل حیاتی موفقیت بانکداری پایدار در سه محور عوامل درون‌داد، عوامل فرآیندی و عوامل برون‌داد قابل دسته‌بندی می‌باشند. از میان عوامل، پشتیبانی از کارآفرینان، مدیریت بازاریابی، وضع مقررات روشن و ارزیابی فرآیندها از بیشترین اهمیت در حوزه بانکداری پایدار برخوردار هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در سیستم‌های مراقبت از سلامت: مرور نظام‌مند ادبیات
    رضا عالیخانی علیرضا علی احمدی محمدرصا رسولي
    با توجه بازار رقابتی امروزی در نظام سلامت، همکاری شبکه‌ای تبدیل به یک استراتژی اساسی جهت بقای سازمان‌ها شده است. توفیق راهبردی یک شبکه همکاری مستلزم بهره گیری از مدلی حکمرانی مناسب بین سازمان های ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت است. عوامل گوناگونی بر طراحی موفق مدل حکمر چکیده کامل
    با توجه بازار رقابتی امروزی در نظام سلامت، همکاری شبکه‌ای تبدیل به یک استراتژی اساسی جهت بقای سازمان‌ها شده است. توفیق راهبردی یک شبکه همکاری مستلزم بهره گیری از مدلی حکمرانی مناسب بین سازمان های ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت است. عوامل گوناگونی بر طراحی موفق مدل حکمرانی شبکه‌ ای در نظام سلامت تأثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق مدل حکمرانی شبکه‌ای حیاتی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی بوده که بر طراحی مناسب مدل حکمرانی شبکه‌ای در سیستم‌های ارائه خدمات سلامت اثر می‌گذارند. روش پژوهش: جهت شناسایی و استخراج فاکتورهای مورد نظر، از شواهد ذکر شده در ادبیات در استفاده می‌شود. بدین منظور نیازمند روشی هستیم که ادبیات موضوع را به‌طور جامع و سامانمند در نظر گیرد، برای رسیدن به این هدف مرور نظام‌مند ادبیات به منظور شناسایی شواهد معتبر و به‌عنوان روشی فراگیر و سامانمند در نظر گرفته شد. همچنین جهت ترکیب شواهد استخراج شده از روش گراندد تئوری بهره گرفته شد. یافته‌ها: با جستجوی در پایگاه داده‌ی WEB OF SCIENCE به‌عنوان یک پایگاه جامع و معتبر جهت کشف مطالعات مرتبط، 2350 مقاله حاصل گردید. غربالگری نتایج بر اساس متناسب بودن عناوین مقالات با معیارهای ورودی و خروجی مطالعات به 150 مقاله منجر گردید. نهایتاً با غربالگری 150 مقاله مذکور بر اساس تناسب چکیده و نتیجه‌گیری آن‌ها، به انتخاب 53 مقاله‌ی نهایی انجامید که طی مرور آن‌ها 87 قطعه شواهد از 37 انتشار علمی استخراج گردید و از مطالعات دیگر شواهدی کشف نشد. جهت ایجاد دیدگاه جامع و دسترسی آسان به شواهد استخراج شده در مرحله‌ی ترکیب شواهد با استفاده از متدولوژی گراندد تئوری، 2 گروه‌ از شواهد مجموعا شامل 16 کلاس ایجاد شد. نتیجه‌گیری: طراحی مدل حکمرانی در شبکه در صورتی موفق آمیز بوده که عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی در طراحی آن در نظر گرفته شود. در این پژوهش عوامل مرتبط در دو دسته اصلی شامل عوامل مرتبط با مشخصات شبکه نظیر سطح انعطاف پذیری، سطح بلوغ منابع، سطح تمرکز در شبکه و عوامل مرتبط با ویژگی های حکمرانی شبکه مانند ساختار تصمیم گیری، مکانیسم های ارزیابی و مشروعیت در شبکه شناسایی شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی (موردمطالعه: سازمان خرید در بخش دولتی)
    حامد  رضائی علیرضا علی احمدی
    ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش چکیده کامل
    ارزیابی عملکرد سازمانی یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در مدیریت است. اهمیت ارزیابی عملکرد به حدی است که به باور برخی، از ملزومات اساسی سازمان‌ها و مدیران است. به‌عبارتی‌دیگر، اگر نتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرارداد، نمی‌توان آن را مدیریت کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد سازمانی است جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد سازمانی، زنجیره تأمین و حوزه‌های آماد و پشتیبانی به تعداد 30 نفر بود. همچنین حجم نمونه به روش سرشماری انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش دلفی از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی به ترتیب 96/0 و 91/0 استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های استخراج‌شده با تلفیقی از آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها آمده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نرم‌افزار Smart PLS و الگوی معادلات ساختاری مورداستفاده قرار گرفت. در پژوهش حاضر سعی شد تمام عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک بررسی شود بدین منظور 6 مؤلفه اصلی و 30 مؤلفه فرعی در 101 آیتم سنجیده شد نتایج نشان داد به ترتیب مؤلفه‌های، زیرساخت و ورودی، رشد و یادگیری، نتایج و پیامدها، رضایت ذینفعان، مالی و فرآیندها به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی ارزیابی عملکرد سازمانی لجستیک تأیید و با توجه به برازش کلی الگو، الگوی نهایی در سطح قوی گزارش شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - تبیین عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری و ارزیابی آن در صنایع لبنی استان مازندران
    علیرضا علی احمدی ناهید ساروی مقدم
    هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارائه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. چکیده کامل
    هدف از انجام این تحقیق شناسایی مولفه های کلیدی فرهنگ نوآوری حاصل از تجارب صاحب نظران و مرور ادبیات است. ارائه مدل مفهومی مبتنی بر تحلیل مسیر، بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی طراحی مدل است. این تحقیق به روش آمیخته انجام شد که در بخش کیفی، از روش رویش نظریه ها استفاده شد. بعد از به انجام رساندن پژوهش با رویکرد کیفی، با مصاحبه عمیق 111 شاخص استخراج و برای کاهش تعداد متغیرهای موثر بر فرهنگ نوآورانه و تشکیل ساختار جدید بر آنها براساس همبستگی بین متغیرها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و در نهایت از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر فرهنگ نوآوری استفاده شد. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده 140 تا است که از مدیران و کارشناسان صنعت لبنی استان مازندران بصورت تصادفی طبقه ای جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای مکانیزم حمایتی، رهبری، تکنولوژی، ظرفیت جذب بالقوه، تغییر و تحول سازمانی، استراتژی و زیرساختار لازم برای نوآوری بر فرهنگ نوآوری وجود دارد. همچنین نتایج از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ نوآوری بر چیره دستی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و پیاده سازی نوآوری حمایت می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - تبیین نقش مبانی فلسفی و مفروضات علوم بر متدولوژی و روش‌های تولید دانش و حل مسائل در شاخه‌های مهندسی صنایع
    علیرضا علی احمدی امین وحیدی
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرد چکیده کامل
    مبانی فلسفی هر دانش بطور متعارف متشکل از عناصر ارزش شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و روش شناسی است که از آنها به عنوان اجزای پارادایم علمی یاد می‌شود. سیر فلسفه علم جدید در قرون اخیر از پارادایم اثبات گرایی به پارادایم‌های تفسیرگرایی و انتقادی شیفت پیدا کرده و در بستر پارادایم پست مدرن، سنت پراگماتیسم و تئوری پیچیدگی و.... شکل گرفته است. پارادایم شیفت از اثبات گرایی به تفسیرگرایی و.... نه تنها در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی نقش آفرینی نموده است بلکه حوزه‌های علوم پایه و مهندسی را نیز متأثر نموده است. ما در این مقاله مبانی پارادایمی پاره‌ای از روشهای سیستمی متأثر از پارادایمهای فوق را بررسی و ارائه نمائیم و چگونگی تاثیرپذیری روش های تحلیل و سپس حل مساله را با توجه به تفاوت ها در مبانی، فلسفه و پارادایم ها آن ها بررسی می کنیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران)
    میرزاحسن حسینی علیرضا علی احمدی رومینا فرهادی نهاد
    پژوهش حاضر با هدف تاب آور کردن شرکت های تولیدی فعال در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری انجام شده است. در این راستا، الگویی با استفاده از چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی پیشنهاد شده است. روش های مرور سیستماتیک ادبیات، تحلیل مضامین و رویش نظریه جهت تدوین الگوی نهایی سازمان تا چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تاب آور کردن شرکت های تولیدی فعال در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری انجام شده است. در این راستا، الگویی با استفاده از چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی پیشنهاد شده است. روش های مرور سیستماتیک ادبیات، تحلیل مضامین و رویش نظریه جهت تدوین الگوی نهایی سازمان تاب آور در صنعت نساجی با رویکرد نوآوری مبتنی بر چارچوب پارادایم رئالیسم انتقادی مورد استفاده قرار گرفتند. یافته های حاصل از روش مرور سیستماتیک ادبیات نشان دهنده اهمیت نوآوری مدل کسب و کار در تاب آوری سازمانی در ادبیات مربوطه است. بعلاوه، انواع حوزه های نوآوری مدل کسب و کار در صنعت نساجی اعم از: نوآوری تکنولوژیکی، نوآوری اجتماعی و نوآوری سازمانی و قابلیت های لازم برای خلق تاب آوری در این سه حوزه از ادبیات مربوطه شناسایی شدند. همچنین، فضای کسب و کار صنعت نساجی ایران با روش های تحلیل مضامین و رویش نظریه در راستای تکمیل الگوی تاب آوری شرکت های تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان دهنده آسیب پذیر بودن صنعت نساجی ایران است و در مجموع ده آسیب در این مرحله شناسایی شده است. در نهایت، الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی صنعت نساجی ایران تدوین شده و با استفاده از توازن آسیب ها با قابلیت ها مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج، در پژوهش حاضر برای غلبه بر هشت آسیب صنعت نساجی ایران، قابلیت متناظر شناسایی شده است. سرانجام، پیشنهادات کاربردی براساس نتایج تحقیق ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت کلار صنعت)
    علیرضا علی احمدی علیرضا معینی سروش فياض رضا ذبيحي
    با توجه به جنگ تمام‌عیار اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و به تبع آن تهدید بروز تکانه‌های متعددی برای سازمان‌های ایرانی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به عنوان نقشه راه برون‌رفت از بحران‌ها و کسب قابلیت‌های اقتصادی مورد توجه سازمان‌ها قرار گیرد. از چکیده کامل
    با توجه به جنگ تمام‌عیار اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است و به تبع آن تهدید بروز تکانه‌های متعددی برای سازمان‌های ایرانی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به عنوان نقشه راه برون‌رفت از بحران‌ها و کسب قابلیت‌های اقتصادی مورد توجه سازمان‌ها قرار گیرد. از این رو توجه و تمرکز این پژوهش به طراحی مدل ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح سازمان‌های تولیدی می‌باشد. مدلی که به کمک آن می‌توان علاوه بر ارزیابی عملکرد یک سازمان تولیدی در راستای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی و شناسایی وضع موجود، بر اساس شکاف‌های عملکردی تعیین شده و الگوی روابط فیمابین معیارهای تابع و هادی، به انتخاب استراتژیک برنامه‌‌ها و پروژه‌های بهبود جهت نیل به الزامات اقتصاد مقاومتی پرداخت. در این پژوهش، داده‌ها از طریق بررسی و مطالعه منابع کتابخانه‌ای، اسناد و مدارک، جمع‌آوری شده و ضمن استفاده از تکنیک گروه کانونی به عنوان یک روش مکمل، روش تحلیل مضمون به کار گرفته شده و کدهای پایه، زیرمعیارها(مضامین پایه) و معیارهای مدل(مضامین سازمان دهنده) تعیین شده است. در ادامه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (ISM)، معیارهای اصلیِ شناسایی شده در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار 25 نفر عضو جامعه آماری هدف (به صورت تمام شماری) قرار گرفته و بر اساس آن، روابط میان معیارها و میزان شدت نفوذ یا وابستگی هر معیار تعیین گردیده است. در این پژوهش تلاش شده است تا به تمام ابعاد و عرصه‌های اقتصاد مقاومتی، به مثابه نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام توجه شود. این مدل شامل هفت معیار اصلی در چهار سطح و روابط فیمابین آن‌ها می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - تاثير همراستايي بازاريابي الکترونيکي با استراتژي کلان سازمان در بهبود عملکرد سازمان هاي بازرگاني
    محسن  رضايي علیرضا علی احمدی میرزا حسن حسینی محمدتقي اميني
    همسويي راهبردي فعاليت هاي بازاريابي ديجيتال با استراتژي هاي كلان سازمان از ضروريات بازاريابي نوين است. توسعه فزاينده اين نوع بازاريابي ضرورت اين همسويي و هم افزايي را بيشتر مشخص مي كند. اين تحقيق با هدف شناسايي عواملي از بازاريابي الكترونيكي سازمان هاي بازرگاني انجام شد چکیده کامل
    همسويي راهبردي فعاليت هاي بازاريابي ديجيتال با استراتژي هاي كلان سازمان از ضروريات بازاريابي نوين است. توسعه فزاينده اين نوع بازاريابي ضرورت اين همسويي و هم افزايي را بيشتر مشخص مي كند. اين تحقيق با هدف شناسايي عواملي از بازاريابي الكترونيكي سازمان هاي بازرگاني انجام شده است كه اين نوع همسويي را تقويت مي كند. جامعه آماري اين تحقيق شامل شركتهاي ايراني فعال در زمينه بازاريابي ديجيتال است كه نماد اطمينان دريافت كرده اند. تعداد نمونه ها به روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان 384 نمونه تعيين شد. داده هاي مورد نياز تحقيق از طريق پرسشنامه هايي جمع آوري شد كه بوسيله پست الكترونيكي و گوگل فرم در اختيار مديران و كارشناسان بازاريابي الکترونيکي و برنامه ريزي در اين شركت ها قرارگرفت. پرسشنامه در دو بخش طراحي شد. بخش اول به بررسي عوامل همسويي در شرکت پرداخت و بخش دوم نتايج عملکرد آن را از روش کارت امتيازي متوازن بررسي کرد. تحليل پاسخنامه ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS , Lisrel انجام شد. روش تحقيق در اين مطالعه بصورت کمي و پيمايشي است و با استفاده از روش معادلات ساختاري مدل مفهومي جهت هم راستايي بازاريابي الکترونيکي و استراتژ هاي سطح کلان سازمان هاي بازرگاني ارايه گرديد. ارزيابي عملکرد سازمان-هايي که از عوامل هم راستايي استفاده نموده بودند بوسيله روش کارت امتيازي متوازن در 73 درصد موارد نسبت به ساير شرکت ها نتايج بهتري رانشان مي دهد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - گامی به سوی طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
    علیرضا علی احمدی
    هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی براساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری است. بدین منظور، شش هدف فرعی برای تحقیق توافق شد و برای پاسخگویی به این اهداف یک سؤال اصلی و ده سؤال فرعی تنظیم گردید، چکیده کامل
    هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نظام حکمرانی اجتماعی براساس گفتمان ولایت‌فقیه، قانون اساسی و تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران و تجارب موفق بشری است. بدین منظور، شش هدف فرعی برای تحقیق توافق شد و برای پاسخگویی به این اهداف یک سؤال اصلی و ده سؤال فرعی تنظیم گردید، در این مقاله جمع‌بندی دستاوردهای تحقیق در پاسخگویی به هر یک از سؤالات تحقیق گزارش می‌گردد. این تحقیق با استناد به اسناد بالادستی و گفتمان ولایت‌فقیه و استفاده از دیدگاه‌های خبرگانی در قالب گروه کانونی تدوین گردید. از آنجا که سیاست چارچوب تحقیق بر این مبنا بود که برای دستیابی به الگوی حکمرانی مطلوب از یک طرف با یک رویکرد بالا به پائین (عرش به فرش) مبتنی بر مبانی، اصول و ارزش‌های قواعد نظام حکومتی الگو، رویکردها و سیاست‌های کلان؛ اقدام به احصای آرمان‌ها، ترسیم چشم‌انداز، تدوین مأموریت‌ها و کارکردها گردیده و از سوی دیگر با یک رویکرد پائین به بالا، مبتنی بر ارزیابی چالش‌ها و آسیب‌ها، مزیت‌ها و محدودیت‌های نظام حکمرانی اجتماعی موجود جهت‌گیری‌های حرکت و راهبردهای اساسی برای کاهش فاصله بین وضع مطلوب و وضع مطلوب طراحی شود. با توجه به محدودیت حجم مقاله بخش طراحی محتوایی برنامه‌های راهبردی برای حل مسایل موجود و تحقق وضع مطلوب از حیطه گزارش این مقاله خارج گردید. اهم دستاوردهای این تحقیق در قالب چالش‌ها و آسیب‌های حکمرانی نظام اجتماعی کشور با مبانی و ارزش‌های حاکم؛ اصول و قواعد؛ چشم‌انداز، مأموریت، خاستگاه و کارکردها؛ ویژگی‌های نظام اداری مطلوب جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده است و سرانجام پیشنهاداتی برای اصلاح نظام حکمرانی اجتماعی و اعتلای نظام حکومتی الگو برای تحقق پیشرفت توأم با عدالت ارائه شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - تدوین و تبیین الگوی طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب
    حسام الدین رحمانی باروجی علیرضا علی احمدی میرزا حسن حسینی محمدمهدی  پرهیزگار
    اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدید‌های خارجی، جلوگیری از بحران‌ها و بازنگری در چکیده کامل
    اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدید‌های خارجی، جلوگیری از بحران‌ها و بازنگری در ساختارها و سامانه‌های ناکارآمد فعلی اقتصادی است. در اقتصاد مقاومتی تلاش بر کاهش وابستگی ها و استفاده حداکثری از مزیتهای تولید داخل است. از اینرو، ضروری است مدل‌های کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران بر اساس این رویکرد بازطراحی شود. در این راستا، این تحقیق چارچوب مفهومی، ابعاد و اجزای مدل کسب و کار مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاوتی را تدوین و تبیین نموده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی و روش تحقیق مورد استفاده در آن فراترکیب است که از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی تبعیت نموده است. در گام نخست، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ، همچنین مقالات و مجموعه تحقیقات پیرامون مفاهیم تاب‌آوری و مدل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر به دﻗﺖ ﮔﺮدآوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ شد. سپس، ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شد. در ادامه عوامل اثرگذار بر طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناسایی شد. بدین منظور 32 پژوهش که به طور مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط بودند انتخاب و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد واکاوی قرار گرفتند و 169 کد، شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از دسته بندی کدهای مشابه، در نهایت 34 عنوان کد در قالب 9 موضوع انتخاب و در چارچوب مدل مفهومی پژوهش ارائه شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - طراحی چارچوبی از پیشران‌های کلان و محیطی در شکل‌گیری اتحادهای راهبردی (مطالعه‌ی موردی: صنعت مبل منبت شهرستان ملایر)
    محمدجواد آذرشاهی علیرضا علی احمدی میرزاحسن حسینی محمد رضا  مشایخ
    هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق ا چکیده کامل
    هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی پیشران‌های کلان و محیطی مؤثر در شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک در صنعت مبل منبت شهرستان ملایر اجرا شد. ضرورت: سازمان‌ها برای بقا در محیط پرتکاپو و متلاطم کنونی نیاز به اتخاذ راهبردهایی کارآمد و منسجم دارند. بی‌شک یکی از کارآترین آنها، خلق اتحادهای استراتژیک در بستر صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی ـ بنیادی و اکتشافی است که در قالب طرحی مقطعی اجرا شد. رویکرد این مطالعه کیفی، جامعه‌ی آماری آن فعالان صنعت مبل منبت در شهرستان ملایر و ابزار گردآوری داده‌های آن مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. به لحاظ موضع فلسفی، این مطالعه در پارادایم تفسیر گرایی و از منظر نظریه‌ی روش‌شناختی، در زمره‌ی مطالعات هرمنوتیک قلمداد می‌شود. داده‌ها به صورت میدانی گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون تحلیل شد. در این مطالعه مجموعاً 20 مصاحبه اجرا و 45 کد و 10 مضمون با رویکرد ترکیبی استقرایی ـ قیاسی استخراج شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که پیشران‌های محیطی موجد شکل‌گیری اتحادهای استراتژیک مشتمل بر محیط اجتماعی، قانونی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی، عمومی، تکنولوژیک و عدم قطعیت محیطی می‌باشد. نتیجه‌گیری: توسعه‌ی چارچوب نظری پیرامون پیشران‌های شکل‌دهنده‌ي اتحاد استراتژیک به طور خاص در صنعت مبل منبت و به طور عام در سایر صنایع، منجر به شناخت مؤثر و کارآمدتر پدیده‌ها و روابط فراسازمانی در اذهان فعالان صنعت و نیز کاوش‌گران عرصه‌های مختلف علمی می‌گردد و این مهم بسترساز بهبود تصمیم‌گیری‌های کلان و عمده در صنایع مولد می‌شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ نوآوری، چیره دستی سازمانی و کسب مزیت رقابتی
    ناهید  ساروی مقدم علیرضا علی احمدی
    هدف: سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تداوم رشد و حیات همواره ناچار بدنبال کردن کسب مزیت رقابتی هستند. نوآوری و اشاعه فرهنگ نوآوری از مهمترین روش های اصلی کسب آن است. در تحقيق حاضر تلاش شده است اثر مستقيم و آثار غيرمستقيم عوامل موثر بر فرهنگ نوآوری، چیره دستی سازما چکیده کامل
    هدف: سازمان ها برای از عهده برآمدن رقابت و تداوم رشد و حیات همواره ناچار بدنبال کردن کسب مزیت رقابتی هستند. نوآوری و اشاعه فرهنگ نوآوری از مهمترین روش های اصلی کسب آن است. در تحقيق حاضر تلاش شده است اثر مستقيم و آثار غيرمستقيم عوامل موثر بر فرهنگ نوآوری، چیره دستی سازمانی و کسب مزیت رقابتی مدل سازي و تبیین شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کمی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. نتایج نشان می دهد که تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای مکانیزم حمایتی، رهبری، تکنولوژی، ظرفیت جذب بالقوه، تغییر و تحول سازمانی واستراتژی با فرهنگ نوآوری وجود دارد. ضرورت: یکی از دلایل و ضرورت پژوهش حاضر فشار بر صنایع خلاق به عنوان منبع تولید ثروت در بازار ملی و جهانی در سال هاي اخیر است. همه سازمان ها براي بقا نیازمند اندیشه هاي نو و نظرات بدیع و تازه اند تا به عملکردهای نوآورانه منتهی شود و این امر نیازمند ایجاد و ترویج فرهنگ نوآورانه در سازمان است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های لبنی استان مازندران است. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای طراحی در میان مدیران این شرکت ها توزیع شد. برای بررسی تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور استفاده شد. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ نوآوری بر چیره دستی سازمانی، کسب مزیت رقابتی پایدار و پیاده سازی نوآوری دارد. ظرفیت جذب بالقوه بر چیره دستی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ظرفیت جذب بالقوه از طریق تکنولوژی و تغییر و تحول سازمانی نیز بر چیره دستی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تغییر و تحول سازمانی هم به طور مستقیم و هم از طریق تکنولوژی بر چیره دستی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. پرونده مقاله