آخرین شماره


شماره 62 سال 19
بهار 1399
دانلود فایل

1 - تحلیل اثرتولیدوانواع سرمایه گذاری درمنتخبی ازکشورهای سازمان همکاری اسلامی ( DOI : 0)
( الهام نیک نژاد - همایون رنجبر - حسین شریفی رنانی )
2 - کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز ( DOI : 0)
( امیرهوشنگ کرمی - سید مجتبی سجادی - سید رضا حجازی - عسگر خادم وطنی )
3 - طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی ( DOI : 0)
( مهدی رحیمی - هادی رزقی - علی اکبر فرهنگی - نادر محقق )
4 - الگوی روابط بین پیشایندهای رهبری شبکه‎ای ( DOI : 0)
( روح اله شریفی - حسن الوداری - رضا رسولی - محمد منتظری )
5 - طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی ( DOI : 0)
( آزاده فاطمی فر - ناصر ازاد - عبداله نعامی - عادل فاطمی )
6 - مرور نظام‌مند کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت زنجیره تأمین ( DOI : 0)
( سید مجتبی حسینی بامکان - عارف طغرالجردی - پوریا مالکی نژاد )