• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات ����������

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ﻣﺪل راﻫﺒﺮدي در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي
    ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي ﻣﻴﺜﻢ جعفری اسکندری ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ  ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺣﺴﻴﻦ  رﺷﺘﺒﺮي
    ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎري و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺘﻤﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد را از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮده اﻟﻜ اﻧﺪ .ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺘﺮ چکیده کامل
    ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺗﺠـﺎري و اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺘﻤﻨﺪي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . اﺳﺖ از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد را از ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺴﺐ و ﻛـﺎر ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮده اﻟﻜ اﻧﺪ .ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﺰاﻳﺎي وﻳﮋه اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼـﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ورود دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ر ا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .از ﺳﻮﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺮﺗﺮ را در ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗـﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﻜﺎف ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻨﺪات دﻗﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸـﻴﻦ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ و رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻛﺴـﺐ و ﻛﺎرﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ داده ﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﻋـﺎم ﺗـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ .ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺿـﻮع وارد ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از رواﺑـﻂ ﻣـﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر وزن دﻫـﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ از ﻣـﺪل ﺗﻮاﺑـﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮ (AHP) اﺗﺒـﻲ 1 ﻓـﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺘﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ در رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی
    محمد  دوستار محمد  اسماعیل زاده هانیه  حسینی
    هدف این مقاله تبیین ابعاد ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی و بررسی روابط بین آن¬هاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد متغیرهای ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی می پردازیم. و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه فرضیه های مناسب می پردازی چکیده کامل
    هدف این مقاله تبیین ابعاد ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی و بررسی روابط بین آن¬هاست. در این راستا، در ابتدا به تشریح و معرفی ابعاد متغیرهای ظرفیت جذب دانش و فراموشی سازمانی می پردازیم. و در ادامه با توجه به مرور پیشینه و ادبیات موضوع به ارایه فرضیه های مناسب می پردازیم. برای بررسی فرضیه های پژوهش به جمع آوری داده از جامعه مورد نظر پرداختیم. با توجه به حجم جامعه مورد نظر تعداد 257 نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه بود که از ادبیات موضوع استخراج گردید. در ادامه برای بررسی فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هر یک از ابعاد فراموشی سازمانی بر ابعاد ظرفیت جذب دانش تاثیر گذار است. که در این بین بعد زوال از متغیر فراموشی سازمانی بیشترین تاثیر را بر بعد بهره برداری از متغیر ظرفیت جذب دانش دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس
    محمد تقی  امینی محمد  خیری عیسی  جمعه زاده
    امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصولات خودوبهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. دراقتصاد دانش محور،سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی چکیده کامل
    امروزه سازمانها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصولات خودوبهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. دراقتصاد دانش محور،سازمانها از مدیریت دانش به عنوان یک عامل حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر استفاده می نمایند و در این راستا استراتژی های مدیریت دانش نقش اساسی در بهبود عملکرد سازمان ایفا می کنند. اين مقاله به بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس پرداخته است. هدف اصلی از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان در شرکتهای واقع در شهرکهای صنعتی بندرعباس در سال 1393 بوده است. پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش تبیین و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است . ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد . جامعه آماری این پژوهش را 475 نفر از مدیران عامل ، معاونین و مدیران میانی شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس تشکیل دادند که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 212 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده هابا استفاده از آزمون میانگین جامعه ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت ، یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین استقرار مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در شرکتهای شهرکهای صنعتی بندرعباس رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری
    محمد مهدی  مظفری
    مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخ چکیده کامل
    مسئله انتخاب تأمین کننده، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین می باشد و از آن به عنوان عاملی مؤثر براي بقا در محیط رقابت یاد می شود. انتخاب بهترین تأمین کننده از میان تأمین کنندگان متعدد، با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون و گاهاً در تضاد با یکدیگر، مقوله انتخاب تأمین کننده را به یک مسئله پیچیده تصمیم گیری چند معیاره تبدیل نموده است؛ از سوی دیگر انتخاب تأمین کننده بشدت وابسته به نظرات تصمیم گیرندگان می باشد، که با توجه به پویایی های محیطی و ناکامل بودن اطلاعات در دسترس تصمیم گیرندگان با نوعی عدم قطعیت در بیان نظرات تصمیم گیرندگان روبرو هستیم. هدف این مقاله، ارائه یک مدل مناسب تصمیم گیري چند معیاره در شرایط عدم قطعیت و با استفاده از مفاهیم تئوری فازی و خاکستری براي انتخاب بهینه تأمین کننده می باشد. در این مقاله ابتدا اوزان معیارهای انتخاب تأمین کننده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی(FDAHP ) تعیین و سپس با استفاده از روش ویکور خاکستری(Grey VIKOR) که یکی از رویکردهای جدید توسعه یافته تصمیم گیری چند معیاره در شرایط عدم قطعیت، می باشد به رتبه بندی تأمین کنندگان پرداخته شده است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام
    محمد  تابان ولی محمد  درینی زهره  محمدیاری فاطمه  فروزش
    پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مراکز اموزش عالی شهر ایلام بوده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعی چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مراکز اموزش عالی شهر ایلام بوده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380 نفر تعیین شد. همچنین برای جمع آوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند بین 390 نفر توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار lisrel و spss تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین ابعاد هوش سازمانی (بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، روحیه، بکارگیری دانش، فشار عملکردی، اتحاد، تمایل به تغییر) و فراموشی سازمانی هدفمند در مراکز اموزش عالی شهر ایلام رابطه معنا دار وجود دارد و در میان مولفه های هوش سازمانی، به کارگیری دانش دارای بالاترین همبستگی با فراموشی سازمانی هدفمند می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ظهور ارتباطات مجازی و الزامات نوین در شیوه های مدیریت و برنامه¬ریزی شهر فردا
    رضا  خیرالدین امید  خزائیان
    گذار به عصر ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از اندیشمندان، آن را واقعیت هزاره سوم دانسته¬اند، چیزی بسیار فراتر و بنیادی¬تر از تصورات عامیانه مبنی بر گسترش رایانه¬ها و فضاهای مجازی است. در این عصر، بخش عمده¬ای از ارتباطات درون و بین شهری، بطور روزافزون از طریق فناوریهای ارت چکیده کامل
    گذار به عصر ارتباطات و اطلاعات که بسیاری از اندیشمندان، آن را واقعیت هزاره سوم دانسته¬اند، چیزی بسیار فراتر و بنیادی¬تر از تصورات عامیانه مبنی بر گسترش رایانه¬ها و فضاهای مجازی است. در این عصر، بخش عمده¬ای از ارتباطات درون و بین شهری، بطور روزافزون از طریق فناوریهای ارتباطات مجازی صورت می¬گیرد که عملا از ویژگیهای محیط فیزیکی و مسافت بین مبدا و مقصد کاملا مستقل بوده و به¬علاوه، به شیوه¬ای کاملا نامحسوس و نامرئی عمل می¬نماید. پیشرفتهای چشمگیر در حوزه ارتباطات مجازی و کاهش شدید محدودیتهای مسافتی و زمانی سفر، ضمن آنکه منطق نوینی به نام «فضای جریانها» را بر جغرافیای جهانی مسلط ساخته¬، شهر امروز را با دو ماهیت جدایی¬ناپذیر فیزیکی و مجازی تعریف نموده¬است. حال، پرسش اساسی آن است که در چنین شرایطی، روشهای رایج در مدیریت و برنامه¬ریزی امور شهری که عمدتا به ماهیت فیزیکی شهر توجه دارند، تا چه حد می¬توانند در توجیه و هدایت گرایشهای نوین شهر فیزیکی-مجازی امروز، کارآمد باشند؟ به همین منظور، در این پژوهش، با رویکردی ریشه¬ای و روشی تحلیلی-توصیفی، ابتدا با مطالعه اصول بنیادین جامعه صنعتی (که بسیاری از روشهای کنونی مدیریت و برنامه¬ریزی، برآمده از آن عصر هستند)، تلاش شده¬است تا ویژگیهای اساسی و کلی الگوهای رایج، استخراج شود. سپس، با روشی کیفی و قیاس تطبیقی میان این ویژگیها و تحولات صورت گرفته در عصر ارتباطات مجازی در هرکدام از این اصول (که در واقع، اصول جامعه عصر ارتباطات می¬باشند)، میزان سازگاری آنها با شرایط کلی عصر ارتباطات، مورد ارزیابی قرار گرفته¬است. یافته¬های پژوهش بیانگر آن است که الگوهای رایج، در بیشتر موارد، با اصول جامعه عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات مجازی، همخوانی چندانی نداشته و این امر، می¬تواند از دلایل اساسی عدم کارایی مطلوب این روشها در برخورد با شهر امروز به شمار آید. این موارد در قالب آسیب¬شناسی و در چند محور کلی (مفهوم، روش¬شناسی، شاخص¬شناسی) مطرح شده¬است و در پایان، از جمع¬بندی این بخش، الزاماتی که در بازنگری روشهای رایج، با این رویکرد باید مورد توجه قرار گیرد، بیان شده¬است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - معماری نظام مالی: ارزیابی ساختار مالی کشورهای منا با استفاده از رهیافت پانل دیتا
    مهدی  تقوی تیمور  محمدی عباس  شاکری محمد  نصر اصفهانی
    نظام مالی کشورها به عنوان بازوی محرک رشد اقتصادی یک کشور قابل مطرح است. براساس تئوری های اقتصادی رابطه مثبتی میان نظام مالی یک کشور و رشد اقتصادی آن می تواند وجود داشته باشد. به این صورت که یک کشور با نظام مالی قوی می تواند تولید ناخالص داخلی بیشتری در طول زمان ایجاد کن چکیده کامل
    نظام مالی کشورها به عنوان بازوی محرک رشد اقتصادی یک کشور قابل مطرح است. براساس تئوری های اقتصادی رابطه مثبتی میان نظام مالی یک کشور و رشد اقتصادی آن می تواند وجود داشته باشد. به این صورت که یک کشور با نظام مالی قوی می تواند تولید ناخالص داخلی بیشتری در طول زمان ایجاد کند که خود به معنای رشد اقتصادی مثبت خواهد بود. هر چند این نکته حائز اهمیت است که در جهان واقعی همگنی در مکانیزم نظام مالی و رشد اقتصادی کشورها وجود ندارد و با قطعیت نمی توان قاعده تئوری را به جهان واقعی تسری بخشید. با توجه به این امر، در این پژوهش با استفاده از داده های تابلويي (پانل دیتا) در دوره 1980 الی 2011 میلادی و رهیافت هم انباشتگی پانل و تخمین از دو روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده کامل و حداقل مربعات پانلی ارتباط میان ساختار مالی (از طریق دو متغیر توسعه مالی و معماری مالی) و رشد اقتصادی 8 کشورمنتخب در منطقه منا (خاورمیانه و شمال افریقا) را بررسی نموده ایم. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص گردید که ضریب تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی معنادار و مثبت بوده، در صورتی که ضریب تاثیر بلند مدت متغیر معماری مالی بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارزیابی اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود تدوین استراتژی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان با استفاده از مدل ANP مورد مطالعه شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
    عبداله  احمدی جشوقانی غلامرضا  اسماعیلیان
    در محیط پر تلاطم اقتصادی و شرایط تحریم های اقتصادی صورت گرفته بر علیه کشور، اقتصاد دانش بنیان یکی از راه حل های خروج کشور از رکود و رشد اقتصادی است. اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد جدیدی است که در آن دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت می باشد. محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان، شرکت چکیده کامل
    در محیط پر تلاطم اقتصادی و شرایط تحریم های اقتصادی صورت گرفته بر علیه کشور، اقتصاد دانش بنیان یکی از راه حل های خروج کشور از رکود و رشد اقتصادی است. اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد جدیدی است که در آن دانش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت می باشد. محرک اصلی اقتصاد دانش بنیان، شرکت های دانش¬بنیان هستند. شركتها و مؤسسات دانش بنيان، شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود. اين شرکت ها براي ادامه حيات و موفقيت نيازمند برنامه ريزي دقيق و انتخاب استراتژي هاي مناسب هستند. لذا در تحقيق حاضر بر اساس مطالعات و تحقيقات پيشين، به بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي هاي مناسب، جهت تدوين استراتژي شرکت هاي دانش بنيان مي پردازد. هدف از اين تحقيق کمک به تدوين و انتخاب استراتژيهاي مناسب جهت موفقيت هاي اين شرکتها مي باشد. با بررسي و مطالعه تحقيقات مشابه خارجي و داخلي به عواملي همچون عوامل مديريتي، بازاريابي و فروش، مالي، منابع انساني، تحقيق و توسعه دست يافته شد که با استفاده از تحليل شبکه ((ANP و به کمک نرم افزار Super Decisions به الويت بندي آنها پرداخته شد. که ازميان آنها بيشتر به عامل بازاريابي و فروش پرداخته شده است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - متدولوژی تبیین نقش مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های راهبردی (مطالعه موردی: طراحی ارکان جهت‌ساز برنامه‌های اقتصادی کشور(
    ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي
    طراحی و تدوین اثربخش برنامه‌های راهبردی در سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها از ضروری‌ترین اولویت‌ها در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی است. هم چنین دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، اصول و سیاست هایی را برای اداره جامعه ی بشری ارائه داده است که اجرای آنها سعادت بشری را محقق خو چکیده کامل
    طراحی و تدوین اثربخش برنامه‌های راهبردی در سطح سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها از ضروری‌ترین اولویت‌ها در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی است. هم چنین دین اسلام، به عنوان کامل ترین دین، اصول و سیاست هایی را برای اداره جامعه ی بشری ارائه داده است که اجرای آنها سعادت بشری را محقق خواهد نمود. لذا در این پژوهش، تلاش شده است تا نحوه اثرگذاری مبانی و اصول ارزش‌های اسلامی در ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه‌های مختلف حاکمیتی تبیین گردد. به این منظور متدولوژی برای تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حاکمیتی پیشنهاد شده است که از طریق آن اصول و ارزش‌های اسلامی به طور ساختارمند در تدوین اجزاء مختلف ارکان جهت‌ساز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین متدولوژی پیشنهادی در تدوین ارکان جهت‌ساز برنامه‌های حوزه اقتصاد کلان کشور بکار گرفته شده و نتایج آن گزارش شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - واكاوي دلايل ناكامي رويكردهاي دانش محور در سازمانهاي دولتي
    غلامرضا  بردبار
    امروزه، به دلیل رشد فزاینده اقتصاد دانش محور، دانش يك عامل اساسي براي موفقيت سازمان ها محسوب مي شود و مديريت موفقيت آميز آن به سازمان ها كمك مي كند تا خدمات اثربخشي ارائه نمايند. در اين راستا، رويكردهاي دانش محور در سازمان ها ممكن است همواره با شكست روبرو گردد. بنابراي چکیده کامل
    امروزه، به دلیل رشد فزاینده اقتصاد دانش محور، دانش يك عامل اساسي براي موفقيت سازمان ها محسوب مي شود و مديريت موفقيت آميز آن به سازمان ها كمك مي كند تا خدمات اثربخشي ارائه نمايند. در اين راستا، رويكردهاي دانش محور در سازمان ها ممكن است همواره با شكست روبرو گردد. بنابراين، هدف از اين تحقيق شناسايي دلايل عدم موفقیت رويكردهاي دانش محور و اولویت¬بندی آنها مي باشد. این تحقیق از نظر روش تحقيق، توصيفي-تحليلي و همچنین كاربردي بوده، و از پرسشنامه به منظور جمع آوري داده¬ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل كاركنان شركت برق يزد مي باشد. در راستاي هدف تحقيق، مباني نظري و پيشينه تحقيق مورد بازنگري قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان، دلايل ناكامي شناسايي گرديد. سپس از طريق تحليل عاملي با چرخش واريماكس، فاكتورهاي مذكور به چهار عامل فرهنگي، فناوري، فردي وسازماني طبقه بندي شد. در نهايت دلايل چهارگانه با استفاده خروجی های تحلیل عاملی مورد رتبه بندي قرار گرفتند كه نتايج حاصل نشان داد مهمترین دليل ناكامي مدیریت دانش، عامل فناوری می¬باشد. تكنيك تاپسيس فازي نیز این رتبه بندی را تایید نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - بررسی سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک با بازی‌های اختیارات تحت اطلاعات ناقص
    عبدالله  آراسته
    در این مقاله مدلی را برای بررسی بازی‌های اختیارات طبیعی افق محدود تحت اطلاعات ناقص با پارامترهای مختلف توسعه می‌دهیم. در بازی‌های اطلاعات ناقص عملکرد بنگاه‌ها بر اهمیت اطلاعات در مورد مزیت رقابتی سایر رقبا تأکید می‌کند. استفاده بنگاه‌ها از یکدیگر در رابطه با این اطلاعات چکیده کامل
    در این مقاله مدلی را برای بررسی بازی‌های اختیارات طبیعی افق محدود تحت اطلاعات ناقص با پارامترهای مختلف توسعه می‌دهیم. در بازی‌های اطلاعات ناقص عملکرد بنگاه‌ها بر اهمیت اطلاعات در مورد مزیت رقابتی سایر رقبا تأکید می‌کند. استفاده بنگاه‌ها از یکدیگر در رابطه با این اطلاعات بلوک‌های ساختاری را در مدل با تعاملات استراتژیک پیشنهاد می‌دهد. این به دلیل وجود نوعی دور است که بهترین تصمیمات بر مبنای تصمیمات قبلی در زمان معینی به دلیل وجود خاصیت برنامه‌ریزی پویا اتخاذ می‌گردند. نسخه بسط یافته‌ای از الگوریتم کمترین مربعات مونت‌کارلو را برای مواجهه با این نتایج توسعه دادیم. مدل می‌تواند در درک رابطه بین اختیار استراتژیک و اطلاعات و نیز اینکه چگونه این بر بهترین تصمیم و ارزش نتایج آن تأثیر می‌گذارد مشارکت نماید. دریافتیم که ویژگی اطلاعات اهمیت بسیار زیادی برای اتخاذ بهترین تصمیم و بهینه‌سازی ارزش‌های پروژه خواهد داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی
    رکسانا  فکری مهدی  احمدی مرضیه  باباییان پور
    نوآوري هاي فن آوری و نيازهاي در حال تغيير مشتريان، سازمان ها و شركت های امروزی را با رقابت زياد و محيطی نامطمئن مواجه کرده است. سریعترین راه تطبیق با چنین محیط متلاطم و نامطمئنی، جهت گیری به سمت چابک سازی سازمان است. سازمانهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از ا چکیده کامل
    نوآوري هاي فن آوری و نيازهاي در حال تغيير مشتريان، سازمان ها و شركت های امروزی را با رقابت زياد و محيطی نامطمئن مواجه کرده است. سریعترین راه تطبیق با چنین محیط متلاطم و نامطمئنی، جهت گیری به سمت چابک سازی سازمان است. سازمانهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از اين رو، بررسي گسترده اي با هدف تدوین مدل مفهومی چابک سازی زنجیره تامین سازمانهای خدماتی در ادبيات موضوع صورت گرفت و با استفاده از نظر تکمیلی خبرگان شاخص های اولیه تاثیر گذار بر چابکی زنجيره تأمين سازمانهای خدماتی شناسايي و سپس در ارزیابی اهمیت هر عامل در قالب پرسشنامه، از نظرات کارشناسی ایشان بهره برداری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحليل عاملي اکتشافی از ميان شاخصهاي شناسايي شده، 11 عامل اصلی براي چابک سازی زنجيره ي تأمين سازمانهای خدماتی معرفی گردید. این عوامل عبارتند از: یکپارچه سازی مناسب اجزای زنجیره تامین خدمات، ارتقا کیفیت و انعطاف خدمات، حساسیت و پاسخگویی به بازار، طراحی و توسعه مشتری محور خدمات، توسعه مهارتهای کارکنان و رضایت گیرنده خدمات، اتخاذ استراتژی نوآورنه و حل مسایل استرتژیک، توسعه ارائه خدمات، برنامه ریزی منعطف و پویا، توجه به وضعیت مالی سازمان و بازار هدف، بکارگیری زیرساخت های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، به روز کردن اطلاعات تامین کنندگان و رقبا. با بکارگیري این عوامل مدیران واحدهاي خدماتی میتوانند قدرت پاسخگویی ارائه خدمات را افزایش داده و سهم بیشتری از بازارهاي رقابتی را در اختیار بگیرند. نهایتا با استفاده از روش نگاشت مفهومی این مولفه های غالب موثر و مدل علّی روابط آنها تدوین و آثار مستقیم و غیر مستقیم این عوامل بر چابکی زنجیره تامین سازمانهای خدماتی بررسی گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)
    فرناز  برزین پور عبدالکريم  سباعي
    عدم اجراي مديريت دانش در پروژه ها، منجر به پراکندگي دانش و از بين رفتن يادگيري سازماني مي شود. در اين مقاله، با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور، يک الگوي مديريت دانش مبتني بر شش سطح سلسله مراتبي ارائه شده است که بيانگر مقاطع زماني انجام مديريت دانش چکیده کامل
    عدم اجراي مديريت دانش در پروژه ها، منجر به پراکندگي دانش و از بين رفتن يادگيري سازماني مي شود. در اين مقاله، با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور، يک الگوي مديريت دانش مبتني بر شش سطح سلسله مراتبي ارائه شده است که بيانگر مقاطع زماني انجام مديريت دانش و نيز گستردگي دانش مورد نظر جهت کشف، کسب و تسهيم دانش است. سطح صفر، معادل بازنگري هاي پسا پروژه اي است. از آنجا که با گذشت زمان، ارزش بالقوه‌ي استفاده‌ي مجدد از دانش يک رويداد در پروژه تقليل مي‌يابد، در سطح دوم الگو، دانش فرايندهاي برنامه ريزي و فرايندهاي پياده سازي(اجرا، کنترل و نظارت) پروژه در طول هر فاز پروژه مديريت مي شود و اين امر بيانگر ارزش زماني دانش است. با توجه تأکيد الگو بر دانش مديريت پروژه، سطح سوم در برگيرنده ده حوزه دانشي مديريت پروژه است. سطح چهار، بيانگر ارتباط ابعاد الگوي مديريت دانش و سرمايه فکري سازمان است. جايگاه نفشه هاي دانش در سطح پنجم الگو نمود پيدا کرده است. در ادامه يک نقشه راه پياده سازي مشتمل بر ده گام ارائه شده است. از انجا که نقشه راه پيشنهادي ريشه در مفاهيم و ويژگي هاي الگوي پيشنهادي مديريت دانش دارد، مي تواند پياده سازي آن را در سازمان هاي پروژه محور تسهيل نموده و مديريت به هنگام دانش، کاهش هزينه‌هاي پروژه و تسهيل يادگيري سازماني را به همراه داشته باشد. پژوهش در يک سازمان پروژه محور خصوصي انجام يافته است که گستره بزرگي از خدمات مهندسي، تامين و تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه اندازي را در پروژه هاي پتروشيمي، نفت و گاز ارائه مي دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - مدیریت عملیات امداد رسانی در شرایط اضطرار با استفاده از مفهوم تور پوششی و امکان ارسال مستقیم
    حسین  جمالی مهدی  بشیری رضا  توکلی مقدم
    یکی از مفاهیمی که در مدیریت نوین مطرح می باشد، مدیریت پایدار است که در آن جنبه های اجتماعی (و انسانی) و زیست محیطی در کنار جنبه اقتصادی مد نظر قرار می گیرند. در این خصوص برای یکی از جنبه های اجتماعی میتوان آمادگی برای امداد رسانی چابک در شرایط اضطرار را مطرح نمود. برای چکیده کامل
    یکی از مفاهیمی که در مدیریت نوین مطرح می باشد، مدیریت پایدار است که در آن جنبه های اجتماعی (و انسانی) و زیست محیطی در کنار جنبه اقتصادی مد نظر قرار می گیرند. در این خصوص برای یکی از جنبه های اجتماعی میتوان آمادگی برای امداد رسانی چابک در شرایط اضطرار را مطرح نمود. برای دستیابی به مدیریت چابک در چنین شرایطی، تعمیمی از مسأله تور پوششی ظرفیت داربا امکان امداد رسانی مستقیم به نقاط آسیب دیده، با پنجره های زمانی سخت ارائه شده است. در این مسأله نقاط حادثه دیده یا توسط پایگاه مرکزی و پایگاههای امداد برپا شده پوشش داده می شوند و یا در صورت عدم پوشش توسط این پایگاهها باید از طریق پایگاه امداد مرکزی و توسط وسایل حمل و نقل خاص، امداد رسانی مستقیم به آنها صورت گیرد.هدف این مقاله، تعیین مجموعه ای بهینه از پایگاههای امداد برپا شده و استقرار تیم های امداد رسان از پایگاه امداد مرکزی در این پایگاهها و همچنین اعزام تیم های امداد رسان به نقاط حادثه دیده ای است که تحت پوشش هیچ پایگاه امدادی قرار ندارند، به طوریکه کمترین هزینه را در برداشته و در سریع ترین زمان ممکن اتفاق افتد. یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای این مساله ارائه شده و الگوریتم ژنتیک برای حل آن در اندازه های متوسط و بزرگ پیشنهاد شده است. نتایج بررسی مثالهای عددی مختلف، حاکی از صحت مدل و کارایی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس
    طاهره  فیضی علیرضا  موغلی مسعود  گرامی پور رضا  زارع
    امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان¬های دولتی می¬کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته¬اند. یک سازمان دولتی را نمی¬توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ چکیده کامل
    امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان¬های دولتی می¬کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته¬اند. یک سازمان دولتی را نمی¬توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ مسئولیت¬های سیاسی، محیطی و اجتماعی نیز خوب باشد. نسل جدیدی از اصلاحات سازمان¬های دولتی اخیراً شروع شده است که حاکمیت عمومی نام گذاری می¬شود. این مقاله، مبتنی بر پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد مفهوم¬سازی داده¬بنیاد به مطالعه¬ی عوامل مؤثر بر شکل¬گیری حاکمیت عمومی در سازمان¬های دولتی استان فارس می¬پردازد. در این راستا با 32 تن از مدیران ارشد سازمان¬های دولتی استان فارس به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم¬افزار اطلس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمرکززدایی اداری به عنوان شرایط علی و در تعامل با پاسخگویی عمومی به عنوان پدیده¬ی محوری و اعتماد عمومی به عنوان راهبرد باعث شکل¬گیری و پیامد حاکمیت عمومی می¬شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول مناسب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی
    کاظم  نصیری کاشانی محمود  مدیری غلامرضا  هاشم زاده
    متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می چکیده کامل
    متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می‌کنیم این روابط را در این مطالعه تعیین کمیت نماییم. در این راستا جهت بررسی ساختار‌یافته روابط میان عناصر، مدلی که نگرش جامع به فرآیند تحول‌ناب فراهم‌می‌سازد، پیشنهاد‌می‌کنیم. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی در تحول ناب سازمانی برای شناسایی وزن عوامل تحول ناب ارائه می‌کند که روابط بسیار کیفی میان عناصر تحول ناب را عملیاتی می‌سازد. در این پژوهش32 عامل موثر در تحول ناب شرکت‌ها با عنوان "زیر زیر‌معیار" شناسایی شد که در 8 دسته با عنوان زیر‌معیار طبقه‌بندی گردید. در ادامه 8 زیر معیار در سطح بالایی در قالب 3 معیار با عنوان " توسعه سرمایه سازمانی"، "تطبیق سریع با بازار و کسب مزیت رقابتی" و "بهینه سازی شبکه تامین و توزیع " دسته‌بندی شد که هر سه معیار به عنوان معیارهای اصلی "ماکزیمم سازی ارزش تحویلی"، معرفی شدند و در نهایت ماکزیمم‌سازی ارزش به عنوان اصلی‌ترین هدف تحول ناب در شرکت‌ها بر شمرده‌شد. جهت تعیین روابط و وزن اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از تکنیک دیمتل‌فازی و مدلسازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شد و سپس 25 راهکار شناسایی شده مرتبط با مدل مفهومی جهت اجرای تحول ناب، با توجه به اهداف سازمانی و ضرایب وزنی پارامترهای سطح اخر مدل مفهومی، از روش ویکور فازی در چارچوب پیشنهادی رتبه بندی‌گردید. مدل ارزیابی تحول‌ناب سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامعی است که قابلیت بکارگیری در صنایع مختلف تولیدی را دارد. این مدل در صنایع قطعه سازی خودرو مورد بررسی قرارگرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - ارائه مدل ارزیابی جهت استقرار و پیاده سازی تحول ناب در شرکتها بر اساس تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی و ویکور فازی
    کاظم  نصیری کاشانی محمود  مدیری غلامرضا  هاشم زاده
    متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می چکیده کامل
    متدلوژی بسیار زیادی جهت ارزیابی تحول و دگردیسی ناب وجود دارد. اما تنها در تعداد کمی از این مطالعات، رابطه میان مولفه‌های تحول شرکت‌های ناب، به صراحت و با تمرکز بر اولویت‌بندی و شناسایی وزن اهمیت نسبی هر عنصر از تحول ناب مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. به همین دلیل ما تلاش می‌کنیم این روابط را در این مطالعه تعیین کمیت نماییم. در این راستا جهت بررسی ساختار‌یافته روابط میان عناصر، مدلی که نگرش جامع به فرآیند تحول‌ناب فراهم‌می‌سازد، پیشنهاد‌می‌کنیم. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی در تحول ناب سازمانی برای شناسایی وزن عوامل تحول ناب ارائه می‌کند که روابط بسیار کیفی میان عناصر تحول ناب را عملیاتی می‌سازد. در این پژوهش32 عامل موثر در تحول ناب شرکت‌ها با عنوان "زیر زیر‌معیار" شناسایی شد که در 8 دسته با عنوان زیر‌معیار طبقه‌بندی گردید. در ادامه 8 زیر معیار در سطح بالایی در قالب 3 معیار با عنوان " توسعه سرمایه سازمانی"، "تطبیق سریع با بازار و کسب مزیت رقابتی" و "بهینه سازی شبکه تامین و توزیع " دسته‌بندی شد که هر سه معیار به عنوان معیارهای اصلی "ماکزیمم سازی ارزش تحویلی"، معرفی شدند و در نهایت ماکزیمم‌سازی ارزش به عنوان اصلی‌ترین هدف تحول ناب در شرکت‌ها بر شمرده‌شد. جهت تعیین روابط و وزن اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از تکنیک دیمتل‌فازی و مدلسازی فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی استفاده شد و سپس 25 راهکار شناسایی شده مرتبط با مدل مفهومی جهت اجرای تحول ناب، با توجه به اهداف سازمانی و ضرایب وزنی پارامترهای سطح اخر مدل مفهومی، از روش ویکور فازی در چارچوب پیشنهادی رتبه بندی‌گردید. مدل ارزیابی تحول‌ناب سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامعی است که قابلیت بکارگیری در صنایع مختلف تولیدی را دارد. این مدل در صنایع قطعه سازی خودرو مورد بررسی قرارگرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تحلیل نظریه سامانه ها از دیدگاه تطبیقی مولوی و کنت بولدینگ میلر
    محمد رضا  مشایخ
    زمینه و هدف: نظریه سیستمی بافلسفه و حکمت سیستم آغاز می شود و مهندسی سیستم با اندیشه و تفکر سیستمی؛ این رویکرد علی رغم شاکله سیستم از اجزای متعامل هدفمند، نگرشی کلی نگرانه است که نحوه ارتباط اجزاء ابر سیستم، با خود سیستم و سیستمهای فرعی را تبیین می نماید.اندیشمندانی چند چکیده کامل
    زمینه و هدف: نظریه سیستمی بافلسفه و حکمت سیستم آغاز می شود و مهندسی سیستم با اندیشه و تفکر سیستمی؛ این رویکرد علی رغم شاکله سیستم از اجزای متعامل هدفمند، نگرشی کلی نگرانه است که نحوه ارتباط اجزاء ابر سیستم، با خود سیستم و سیستمهای فرعی را تبیین می نماید.اندیشمندانی چند به نظریه پردازی در خصوص سامانه ها پرداخته اند که کنت بولدینگ میلر (1932)یکی از برجسته ترین تئوری پردازان سامانه ها محسوب می گردد. در این تحقیق به پنج نوع طبقه بندی سیستمها از منظر اساتید فن اجمالاً پرداخته شده است. نگرش نظام مند مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر، عارف و نظریه پرداز قرن هفتم هجری قمری به مقولات و پدیده های زمان خود از جمله "نظام هستی" بسیار قابل تأمل و تعمق است. در دیدگاه مولانا- که هشتصد سال قبل از بولدینگ میلر می زیسته- نظام هستی، از عدم آغاز و پس از طی طریق از جماد، نبات، حیوان، انسان و ملائک، در نهایت به خداوند متعال که خالق همه نظام هاست می رسد.هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی و مرور دیدگاه این دو اندیشمند در خصوص طبقه بندی سیستمها، مقایسه و تجزیه و تحلیل آن می باشد. روش شناسی: در این پژوهش از یک سوی، ضمن معرفی طبقه بندی سیستم ها از دیدگاه نظریه پردازان غربی، به تعاریف، ویژگیها و... در این نگرش پرداخته شده است واز سوئی دیگر نظام هستی در آئینه شعر عرفانی مولوی با نگرش غربی در مورد سیستم ها به مقایسه گذاشته شده است. نوع تحقیق مطالعات تطبیقی با گرداوری اطلاعات بصورت، متن کاوی با روش کتابخانه ای می باشد. نتیجه گیری: در مکتب حکمت محور مولانا، چرخه حیات نظام ها، الگوئی حلقوی دارد که وجود از عدم و سرمنشأ هستی از "انا الیه راجعون" آغاز می گردد. در این دیدگاه توحیدی نظام هستی خود گردونه ای است که محور آن خداوند است و قابلیت ارتقاء تا اعلی علیین را داراست ؛ حال آنکه در طبقه بندی " صرفاً خطی میلر"، سامانه ها از سطح یک شروع و تا سامانه نهم ادامه می یابد و پس از آن دیگر نظامی وجود ندارد. این وجه تفوق، تمایز و تفاوت نگرش یک عارف مسلمان به نظام ها نسبت به نگاه سیستمیک یک متفکر غربی صرفاً علمی اثبات گرا می باشد. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد عاطفی در سازمان
    محمد  دوستار محمد  اسماعیل زاده هانیه  حسینی
    محققان بطور نظری کاهش تعهد عاطفی در کارکنان را به عنوان یکی از پیامدهای سکوت سازمانی مطرح نموده اند. در این مقاله ابتدا به تشریح عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها پرداختیم سپس رابطه سکوت سازمانی و تعهد عاطفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه فرضیه های استخراج شده چکیده کامل
    محققان بطور نظری کاهش تعهد عاطفی در کارکنان را به عنوان یکی از پیامدهای سکوت سازمانی مطرح نموده اند. در این مقاله ابتدا به تشریح عدالت سازمانی و سکوت سازمانی و ابعاد آن ها پرداختیم سپس رابطه سکوت سازمانی و تعهد عاطفی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه فرضیه های استخراج شده از ادبیات موضوع ارایه شد. به منظور بررسی فرضیه ها تعداد 257 نمونه از کارمندان هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه گیلان استخراج گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. با توجه به تحلیل های سه بعد شامل عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای برای عدالت سازمانی و چهار بعد سکوت مطیع، سکوت دفاعی، سکوت نوع دوستانه و سکوت فرصت طلبانه برای سکوت سازمانی شناسایی گردید. سپس فرضیه های فرعی بر اساس فرضیه های اصلی طرح گردید. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری هر یک از ابعاد عدالت سازمانی بر برخی از ابعاد سکوت سازمانی است. همچنین نتایج نشان می دهد که سه بعد از سکوت سازمانی بر تعهد عاطفی تاثیرگذار است و سکوت دفاعی در بین این سه نوع سکوت بیشترین تاثیرگذاری را بر روی تعهد عاطفی دارد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - ارزیابی سیاست¬های مواجهه با بحران حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» با رویکرد پویایی¬شناسی سیستم
    علیرضا  لاری جابر  مهرکار میرسامان  پیشوایی
    دریاچه¬ی ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه¬ی ایران و دومین دریاچه¬ی شور جهان به شمار می¬رود. این زیست‌بوم دربرگیرنده¬ی تعداد زیادی از گونه¬های گیاهی و جانوری می¬باشد. دریاچه¬ی ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی بسزایی برای ساکنین منطقه برخ چکیده کامل
    دریاچه¬ی ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه¬ی ایران و دومین دریاچه¬ی شور جهان به شمار می¬رود. این زیست‌بوم دربرگیرنده¬ی تعداد زیادی از گونه¬های گیاهی و جانوری می¬باشد. دریاچه¬ی ارومیه در شمال غربی ایران واقع شده و از اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست¬محیطی بسزایی برای ساکنین منطقه برخوردار است. متأسفانه در سال¬های اخیر به علت مشکلات مختلف و پیچیده، تراز آب دریاچه به‌شدت کاهش‌یافته و ادامه¬ی حیات دریاچه به مخاطره افتاده است چنانچه طیِ 10 سال اخیر حدود نیمی از مساحت دریاچه به دشت¬های نمک تبدیل‌شده ¬است. پژوهش¬های بسیاری در حوضه¬ی آبریز ارومیه انجام‌شده ولی اکثر آن¬ها از مدل¬سازی پویایی حوضه¬ی آبریز به‌عنوان یک سیستم، در افق درازمدت عاجز می¬باشند. در این مقاله در راستای تبيين بحران درياچه اروميه به تبیین عوامل مؤثر در کاهش تراز آب دریاچه¬ی ارومیه پرداخته شده است. علاوه بر این، مدل شبیه¬سازی حوضه¬ی آبریز دریاچه با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم¬ها توسعه داده شده است. مدل توسعه داده شده از طريق مقايسه با داده‌های تاريخي اعتبارسنجي شده و نتايج شبيه‌سازی نشان‌دهنده¬ی دقت بالای مدل (حدود 97%) مي‌باشد. سه سياست برای افزایش دبی ورودی و تراز آبی دریاچه پیشنهاد و مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان‌دهنده¬ی آن است که سياست ترکیبی اثربخشي بيشتری نسبت به دو سياست ديگر دارد. همچنین پس از اعمال سیاست¬های پیشنهادی، پیش¬بینی برای حجم دریاچه تا سال 1405 براساس مدل پیشنهادی صورت گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات (مورد مطالعه کمیته شهروندی شهرداری اصفهان)
    فاطمه  قاسمی غلامرضا  بردبار
    با ورود مفهوم توسعه پایدار به محیط کسب و کار و سیاست، ماهیت ناپایدار الگوی های موجود توسعه و مصرف آشکار شد. بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. مروری بر تحقیقات گذشته نشان می دهد چکیده کامل
    با ورود مفهوم توسعه پایدار به محیط کسب و کار و سیاست، ماهیت ناپایدار الگوی های موجود توسعه و مصرف آشکار شد. بازاریابی اجتماعی حوزه و قلمرو علم جدیدی است که می کوشد با استفاده از فنون بازاریابی تجاری، اهداف و مقاصد اجتماعی را تحقق بخشد. مروری بر تحقیقات گذشته نشان می دهد که اگرچه بیشترین کاربرد بازاریابی اجتماعی در بخش سلامت دیده می شود ، اما پتانسیل بالقوه ای نیز در بخش هایی مانند حفاظت از منابع، انرژی و محیط طبیعی، فرهنگ سازی و تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار در اجتماع دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات شهری با هدف افزایش رفتار شهروندی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان اصفهانی بوده که تعداد 171 نفر از آنها به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شد. نتیجه این پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - سنجش رضايتمندی و ارايه راهكارهاي ايجاد رضايت در مشتريان شركت آب منطقه ای با رويكرد حفاظت از منابع آب (منطقه مورد تحقيق : خراسان رضوي)
    مریم  حسن نژاد ناصر  شاهنوشی فروشانی حجت  هریوندی
    امروزه سازمان¬های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می¬کنند و این روند همچنان در حال افزایش است، به طوریکه رضایت مشتری یکی از اصلی¬ترین ابعاد نظام¬های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمان می¬باشد. در این میان شرکتها چکیده کامل
    امروزه سازمان¬های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می¬کنند و این روند همچنان در حال افزایش است، به طوریکه رضایت مشتری یکی از اصلی¬ترین ابعاد نظام¬های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمان می¬باشد. در این میان شرکتهای دولتی نظیر شركتهاي آب منطقه‎اي از اين قاعده مستثني نیستند. در مطالعه حاضر ضمن بررسی میزان رضایت مشتریان شرکت آب منطقه-ای خراسان رضوی با رویکرد حفاظت از منابع آب و با استفاده از شاخص رضایتمندی مشتریان (CSI)، به ارائه راهکارهای ایجاد و افزایش رضایت مشتریان پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از مطالعه، میزان رضایتمندی کلی مشتریان از شرکت حدود 60 درصد بوده که در این میان بالاترین میزان رضایت مربوط به مولفه پاسخگویی به شکایات و مشکلات می¬باشد. هم چنین با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل عملکرد اهمیت، نقاط قوت و ضعف شرکت در این زمینه شناسایی شد. نتایج نشان داده که شرکت در اکثر مولفه های رضایتمندی طراحی شده در مطالعه دارای ضعف نسبی است. در ادامه براساس نقاط ضعف شناسایی شده در شرکت، راهکارهای مدیریتی جهت ایجاد و افزایش رضایتمندی مشتریان ارائه گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار
    وجیهه  هوشیار محمد  لگزیان مهسا  بذرگری
    شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار میشود. در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده ی چکیده کامل
    شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار میشود. در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده یا کاربر، انتقال می یابد که در طی این فرایند فاکتورهای اثرگذاری به چشم میخورند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار بر انتقال دانش در سازمانهای شغل سپار میباشد. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا است. پس از تحلیل محتوای بیش از 60 مطالعه، مدل چهارسطحی عوامل تاثیرگذار در انتقال دانش شناسایی شد. در سطح اول مدل، سه بعد محتوا، فرد و زمینه به عنوان ابعاد اثرگذار بر فرایند انتقال دانش، شناسایی گردید. در سطح دوم مدل، برای هر بعد مولفههایی استخراج شد که در انتقال دانش، علی الخصوص در شرکت های شغل سپار تاثیرگذارند. دانش، مولفه ای تاثیرگذار در بخش محتوا، اعتماد، انگیزه و ظرفیت جذب مولفههای تاثیرگذار در بخش فرد و فرهنگ نیز مولفهای تاثیرگذار در بخش زمینه شناسایی شد. در سطح سوم و چهارم مدل نیز اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش ارائه گردید. در نهایت نیز برای سنجش اعتبار مدل استخراج شده، مدل مذکور به تعدادی از خبرگان و اساتیدی که پیرامون این حوزه اطلاعات کافی داشته، داده شد و تمامی ابعاد، مولفه ها، اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش مورد تایید قرار گرفت جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
    اميرحسين  اصلاني سید علیرضا  میر محمد صادقی
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور چکیده کامل
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده¬سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان¬های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می¬دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - توسعه الگوي مديريت ريسك در فرايند تداركات سازمان¬هاي پروژه محور
    اميرحسين  اصلاني احمد  نورنگ سید علیرضا  میر محمد صادقی حسام الدین  اصلانی
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور چکیده کامل
    تدارکات به عنوان یکی از حوزه¬های مدیریت پروژه كه دربرگيرنده ریسک و عدم قطعیت مي‌باشد، نقش قابل توجهي در تحقق اهداف سازمان¬هاي پروژه¬ محور دارد. در این مقاله ابتدا الگوهای موجود در زمینه مدیریت ریسک تدارکات از ادبيات استخراج و اجزاي آنها تحليل شد. در ادامه الگوهاي مذکور براساس پرسشنامه تدوين شده بر مبناي شاخص‌هاي بدست آمده ارزيابي شد و با تلفیق الگوهایی كه امتياز بالاتري از نظر معيارهاي مورد نظر داشتند و افزودن ساير اركان، الگویي جهت پیاده¬سازی مدیریت ریسک در فرایند تدارکات سازمان¬های پروژه محور پیشنهاد شده است. در این الگو برای دسته بندی کالاهای مورد نیاز از تصمیم گیری گروهی بهره گرفته شده است که این امر خود از نقاط قوت الگو به حساب می-آید. اين الگو علاوه بر بسط و بهبود فرايند تداركات سازمان، اقدامات مديريت ريسك را در مرحله برنامه‌ريزي تداركات مورد توجه قرار می¬دهد. به منظور بررسي كاركرد الگوي توسعه يافته، آن را در سازمان مورد مطالعه اجرا و نتايج حاكي از ارتقاي سطح عملكرد مديريت ريسك در فرايند تداركات بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - ارزیابی و اولویت¬بندی تئوری¬های روابط ¬سازمانی مناسب در مدیریت زنجیره تأمین(SCM) با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)
    فاطمه  شخصیان سید محمد صادق  خاکسار
    یکی از عوامل موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل و هماهنگی روابط میان سازمانی است. بررسی ادبیات حاکی از کمبود تئوری¬های پایه¬ای مناسب جهت تشریح تعاملات میان سازمانی است. یکی از راه¬حل¬های برطرف کردن این مشکل بکارگیری تئوری¬های مطرح در حوزه تعاملات بین سازمانی است. در ا چکیده کامل
    یکی از عوامل موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین، کنترل و هماهنگی روابط میان سازمانی است. بررسی ادبیات حاکی از کمبود تئوری¬های پایه¬ای مناسب جهت تشریح تعاملات میان سازمانی است. یکی از راه¬حل¬های برطرف کردن این مشکل بکارگیری تئوری¬های مطرح در حوزه تعاملات بین سازمانی است. در این تحقیق چهار تئوری اصلی روابط سازمانی تحت عناوین«تئوری کارفرما- کارگزار»، «تئوری تحلیل هزینه مبادله»، «تئوری شبکه»، و «تئوری مبتنی بر منابع» بر اساس بررسی پیشینه موضوع انتخاب شده و میزان اهمیت و اولویت آنها بر پایه معیارهای ارزیابی تئوری مناسب جهت توسعه پایه¬های نظری مدیریت زنجیره تأمین از جنبه روابط میان سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی با نظرخواهی از خبرگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انجام شد. که در نتیجه معیارهای «واقعیت¬گرایی» و «سازگاری منطقی» دارای بالاترین اوزان برای تئوری¬های مورد بررسی شناخته شدند. طی ارزیابی تئوری¬ها دو تئوری تحلیل" هزینه مبادله " وتئوری مبتنی بر منابع" مرتبه بالاتری جهت بکارگیری برای ارتقای موفقیت مدیریت زنجیره تامین نسبت به دو تئوری دیگر کسب نمودند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - بررسی کاربرد ترکیبی QFD و VA در طراحی محصول برای دستیابی به موقعیت رقابتی برتر (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
    حسن  فارسیجانی سمیه  کشاورز دستک
    شركت هاي موفق دراقتصاد رقابتي امروز،آنهايي هستند كه قادرند به طور كارا طراحي كنند، توسعه دهند و محصولاتي را توليد نمايند كه به وسيله مشتريان نسبت به رقبايشان ترجيح داده شوند.اين ايده بيان مي كند كه نياز به ارائه طراحي هايي است كه نيازهاي مشتري را تامين كرده و طراحي ها ق چکیده کامل
    شركت هاي موفق دراقتصاد رقابتي امروز،آنهايي هستند كه قادرند به طور كارا طراحي كنند، توسعه دهند و محصولاتي را توليد نمايند كه به وسيله مشتريان نسبت به رقبايشان ترجيح داده شوند.اين ايده بيان مي كند كه نياز به ارائه طراحي هايي است كه نيازهاي مشتري را تامين كرده و طراحي ها قابليت توليد با هزينه و كيفيت رقابتي راداشته باشند. شركت سايپا نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين خودروسازان ايراني، مي بايستي همراه با صنعت كشور در مسير رقابتي شدن توليدات به تلاش و تكاپو بپردازد و از طريق بهبود طراحي خودروهاي توليدي خود، به موقعيت رقابتي برتر دستيابد. لذا به منظور رسيدن به اهداف ذكر شده،دراين پژوهش ازادغام ابزارهاي گسترش عملكرد كيفيت(QFD)وتحليل ارزش(VA) استفاده مي شود. بنابراين هدف اصلي چگونگي استفاده توام از ابزارهاي QFD و VA به صورت نظري و موردي است كه خودرو پرايد از بين توليدات سايپا به علت مشكلات كيفيتي كه دارا مي باشد، انتخاب شده و فرايند تركيبي QFDVA براي طراحي نماي خارجي خودرو پرايد اجرا گرديده است. سرانجام در پايان تحقيق به تحليل يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مطرح شده در تحقيق پرداخته مي شود كه بدين منظور از توزيع پرسشنامه بين گروه نمونه و انجام تحليل هاي آماري با نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با بكارگيري ابزار تركيبي QFDVA، يكي از مشكلات اجرايي تكنيك QFD كه عدم شناسايي كليه نيازهاي مشتري مي باشد، با ادغام با تكنيك VA برطرف گرديده و همچنين مي توان از طريق اين ابزار، ارزش بهينه مشخصه هاي طراحي محصول را محاسبه و درباره تخصيص بهينه منابع به كاركردهاي شناسايي شده و انجام سرمايه گذاري مربوطه اقدام نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - بررسي رابطه ميان مديريت دانش و اثربخشي بنگاه‌هاي كوچك با فناوری پايين
    سعيد حسين  رفيعي سمانه  همايوني حبيب‌الله  طاهرپور كلانتري
    با توسعه ادبيات مديريت، راه‌كارهاي متعددي جهت ارتقاء اثربخشي سازمان‌ها معرفي گرديده است. مديريت دانش به‌عنوان يكي از اين راه‌كارها مديريت دانش، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته به‌كارگيري آن‌ به‌عنوان يك روش نوين، از ضروريات مديريت سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اما به‌نظر م چکیده کامل
    با توسعه ادبيات مديريت، راه‌كارهاي متعددي جهت ارتقاء اثربخشي سازمان‌ها معرفي گرديده است. مديريت دانش به‌عنوان يكي از اين راه‌كارها مديريت دانش، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته به‌كارگيري آن‌ به‌عنوان يك روش نوين، از ضروريات مديريت سازمان‌ها محسوب مي‌شود. اما به‌نظر مي‌رسد اولا علي‌رغم نوين بودن ادبيات مديريت دانش، گونه‌اي از آن سال‌ها به طور سنتي در سازمان‌ها به‌كار گرفته شده است و به‌شكلي در روال‌هاي كليدي سازمان تنيده شده است كه هرگونه توسعه‌اي در مديريت دانش نوين سازمان، متاثر از اين روال‌ها خواهد بود. ثانيا، مشاهده شده است كه در برخي موارد، راه‌كارهاي نوين مديريت دانش، فارغ از رابطه‌ آن با اثربخشي سازمان‌ به‌طور مستقل داراي ارزش شده‌اند و توسعه نظام‌هاي جامع مديريت دانش توسط مشاوران مديريت به‌عنوان يك راه‌كار قطعي ارتقاء اثربخشي توصيه مي‌شوند. اين مقاله نتايج پژوهشي را منعكس مي‌نمايد كه با دو هدف در سازمان‌هايي با اندازه كوچك و سطح فناوری پايين انجام شده است. هدف اول بررسي سطح مديريت دانش،‌ به شكل سنتي آن، در اين سازمان‌ها بوده و هدف دوم بررسي رابطه ميان اثربخشي اين بنگاه‌ها و چرخه كامل مديريت دانش است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - ارزیابی خصیصه های کارآفرینی کارکنان بانک سامان
    پيمان  اخوان محمدرضا  زاهدی تکتم  ژیان
    با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی چکیده کامل
    با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینی کارکنان بپردازد تا از این طریق بتواند با آموزش این نیروها و ارائه راه کارهای مناسب به سوی فرآیند کارآفرینی گام بردارد. در این راستا این تحقیق به ارزیابی خصیصه های کارآفرینی (استقلال طلبی، توفیق طلبی،خلاقیت،ریسک پذیری، عزم و اراده) کارکنان بانک سامان از لحاظ میزان دارا بودن این خصیصه ها می پردازد و تاثیر جنسیت و وضعیت تاهل و سابقه کار و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی آنها از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان است وحجم نمونه آماری تحقیق 85 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه " تست جامع کارآفرینی" استفاده شده است که مشتمل بر 54 سؤال در خصوص خصیصه های کارآفرینی می باشد. ضریب اعتبار و پایایی پرسشنامه مذکور 71 درصد برآورد شده است. تجریه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام می پذیرد. در این تحقیق محقق به دنبال این سؤال بوده است که کارکنان بانک سامان چه میزان از ویژگی های شخصیتی کارآفرینی برخوردار هستند تا این امر مقدمه ای برای سوق دادن سازمان به سوی فعالیت های کارآفرینانه باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد اگر چه كاركنان بانك سامان حداقل هاي لازم براي كارآفرين بودن را دارا نيستند ولي 22 درصد از آنها واجد شرايط كارآفريني مي باشند. از سوي ديگر براساس تحليل هاي صورت پذيرفته خصيصه عزم و اراده از اهميت بيشتري در بين كاركنان بانك برخوردار بوده و در مقابل خصیصه استقلال طلبی دارای اولویت آخر مي باشد. همچنین کارکنان بانک سامان از میانگین خصیصه های استقلال طلبی، توفیق طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، عزم و اراده برخوردار نیستند. همچنين تعداد كاركنان زن از لحاظ دارا بودن خصيصه استقلال طلبي نسبت به مردان كارمند بيشتر بوده و مرداني كه داراي شرايط خصيصه هاي عزم واراده،‌ ريسك پذيري و توفيق طلبي مي باشند نسبت به زنان بيشتر هستند و در مورد خصيصه خلاقيت تعداد هر دو گروه يكسان است. بعلاوه نتایج نشان میدهند که جنسیت و وضعیت تاهل و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی تأثیر نداشته ولی بین سابقه کاری کارکنان و کارآفرینی آنها رابطه معنی داری وجود دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - برنامه ريزي غيرخطي پيچيده با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري و حل عدی آن
    علی اصغر  توفیق منیره السادات  محمودی
    از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برا چکیده کامل
    از آنجايي كه الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند، در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. به علاوه الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. يکي از مسائل برنامه ريزي غير خطي، مسئله ي حداقل سازي حجم بيضي اي به مرکز O که مجموعه اي متناهي از نقاط فضا را پوشش مي دهد، مي باشد. اين مسئله تنها در فضاي دو بعدي و آن هم با راه حل هاي ابتکاري به سختي قابل حل است. اما در سه بعد و بالاتر به علت افزايش بي رويه ي حجم محاسبات، حل صريح اين مسئله بسيار سخت و دشوار مي شود. در حل اين مسئله از الگوريتم SA استفاده شده و مسئله ي موردنظر در دو حالت فضاي دو بعدي و سه بعدي حل شده و در فضاي n بعدي نيز قابل تعميم است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بر اساس کارت امتیاز متوازن
    غلامرضا  عنایتی مسعود  طاهری لاری حامد  ژیانی رضایی حمیدرضا  وجدی حسن  غفاری
    در این پژوهش عملکرد دانشگاه آزاد مشهد در حوزه های پنج گانه (پژوهشي، مالی، رشد و یادگیری، مشتریان و فرآیند داخلی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عملکرد دانشکده های دانشگاه در این پنج حوزه در نیمه اول سال 1389 نسبت به نیمه اول سال 1388 مقایسه شد. در هر حوزه با توجه چکیده کامل
    در این پژوهش عملکرد دانشگاه آزاد مشهد در حوزه های پنج گانه (پژوهشي، مالی، رشد و یادگیری، مشتریان و فرآیند داخلی) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور عملکرد دانشکده های دانشگاه در این پنج حوزه در نیمه اول سال 1389 نسبت به نیمه اول سال 1388 مقایسه شد. در هر حوزه با توجه به شاخص های تدوین شده، دانشکده برتر انتخاب و عملکرد دانشکده های دیگر نسبت به عملکرد دانشکده برتر مقایسه گردید از آنجا که مدل کارت امتیاز متوازن، به اعتقاد اکثر محققین و نویسندگان، یکی از مدل های نوین، جامع و کارا در زمینه ارزیابی عملکرد می باشد، لذا برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، از این مدل استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، به دلیل ماهیت مقایسه ای پژوهش، از مدل تاپسیس که یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد، استفاده شد. نتیجه پژوهش نشان مي دهد که در نیمه اول سال ۸۸، در مقایسه با نیمه اول سال ۸۹، عملکرد دانشگاه در حوزه مالی و فرآیند داخلی بهتر بوده است، و در سایر حوزه ها عملکرد ضعیفی داشته است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - تبیین استراتژی های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی
    محمد رضا  حمیدی زاده فرید  ترهنده
    هدف این تحقیق شناخت و تبیین استراتژی های موقعیت بنگاه ها و نیز ارایه ی مدل ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است.این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که مدلی دو بعدی را در ابعاد استراتژی عمومی و موقعیت‌یابی طراحی و ارزیابی می کند. نمونه تحقیق 67 نفری از جام چکیده کامل
    هدف این تحقیق شناخت و تبیین استراتژی های موقعیت بنگاه ها و نیز ارایه ی مدل ارزیابی موقعیت یابی استراتژیک بنگاه های اقتصادی است.این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که مدلی دو بعدی را در ابعاد استراتژی عمومی و موقعیت‌یابی طراحی و ارزیابی می کند. نمونه تحقیق 67 نفری از جامعه آماری 130 نفر از کارکنان و فروشندگان شرکت پارت برق ایرانیان انتخاب گردید و در نهایت 56 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. پرسشنامه میان افراد آگاه از مسایل درون و بیرونی سازمان توزیع گردید. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق یعنی وجود رابطه ی معنادار میان مدل استراتژی های عمومی پورتر با مدل موقعیت یابی استراتژیک و فرضیات فرعی شامل رابطه ی معنادار میان رهبری هزینه با موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان رهبری تمایز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، رابطه ی معنادار میان تمرکز و موقعیت یابی استراتژیک محصول و بنگاه ، مورد تایید قرار گرفتند . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - شناسایی عوامل و راهکارهای مناسب جهت ترغیب کارکنان با استفاده از فناوری های نوین در سازمان
    محسن  مردانی جابر  کریمی جشنی مجید  مردانی حسین  مردانی
    پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری ‌های نوین در دهه‌ های اخیر باعث افزایش در رقابت سازمان ها شده است. بنابراین، توجه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین برای سازمان ها یک ضرورت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی-پیمایشی است، به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین چکیده کامل
    پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری ‌های نوین در دهه‌ های اخیر باعث افزایش در رقابت سازمان ها شده است. بنابراین، توجه و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین برای سازمان ها یک ضرورت است. در این پژوهش که از نوع توصیفی-پیمایشی است، به شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین توسط کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ استاندارد تهیه شده و نظرسنجی از سه گروه کارشناس، رئیس اداره و مدیر واحد صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون دومتغیری و برای مقایسه عوامل در بین رده های تحصیلی و پست سازمانی از روش تحلیل واریانس استفاده شده است که نتایج حاصل از این پژوهش نشاندهنده این است که تمامی فرضیه های پژوهش مورد پذیرش قرار گرفته است و در نتیجه برخی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین توسط کارکنان سازمان آموزش پرورش استان تهران، مواردی چون: سهولت و سودمندی ادراک شده استفاده از فناوری، هنجارهای ذهنی کاربران، آموزش و تشویق کاربران، خودباوری رایانه ای در استفاده از فناوری و ... جهت ترغیب کارکنان به استفاده از فناوری می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - طراحی چارچوب جامع ارزیابی آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش
    فرناز  برزین پور پيمان  اخوان مهران  کرمي
    با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی ب چکیده کامل
    با وجود آنکه بسياري از تجارب شکست‌ در پياده‌سازي مدیریت دانش، ريشه در آماده نبودن سازمان‌ها دارد؛ موضوع ارزيابي آمادگي سازمان‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده پیشین نیز، با داشتن خلاءها و محدودیتهای فراوان، بیشتر در جستجوی فاکتورهای موثر بر آمادگی برای پیاده سازی مدیریت دانش از طریق انجام مطالعات موردی بوده و چارچوبی عملیاتی و منسجم ارائه نداده اند. این تحقیق با طراحی ارائه و چارچوبی عملیاتی، گامهایی برای اجرای ارزیابی آمادگی سازمان‌ها، معرفی کرده و در هر گام، رهنمونهایی را برای پوشش محدودیتها و خلاءهای تحقیقات پیشین؛ ارائه کرده است. توجه به منابع مختلف در استخراج فاکتورهای موثر بر آمادگی؛ لزوم توجه به تفکیک فاکتورهای بازدارنده و پیش برنده؛ و ضرورت تفکیک موضوع ارزیابی آمادگی بر حسب ابعاد و فرآیندهای مختلف چرخه مدیریت دانش، از یافته های این تحقیق است. به منظور بررسی اعتبار نتایج و روابط موجود در چارچوب پیشنهاد شده، با نمونه گیری گلوله برفی، و به کمک ابزار پرسش نامه، نظر جامعه خبرگان اخذ شده و از طریق ابزار آماری مناسب تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحلیل بیانگر توافق عمومی خبرگان بر اعتبار چارچوب پیشنهادی است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - طراحی الگوی جامع سیاستگذاری قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
    محمد تقی  امینی محمد  محمودی میمند محمدمهدی  پرهیزگار محمد رضا  مشایخ
    سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی چکیده کامل
    سیاستگذاری واژه ای است که معمولا با مفهوم دولت همراه است . هدف سیاستگذاری، همواره شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر در یک بخش است. سیاستگذاری حوزه قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران مستلزم طراحی الگویی جامع، مانع و کامل است که محقق پس از بررسی 30 مدل سیاستگذاری، مدل فرایندی یا مرحله‎ای را به عنوان مناسبترین الگو جهت دستیابی به این هدف به کار گرفته است. نظر به اینکه هدف تحقیق مبنی بر طراحی الگوی سیاستگذاری جامع قدرت نرم جمهوری‎اسلامی‎ایران به منظور تأمین امنیت نرم نظام و دفع تهدید نرم است و جنگ نرم، محقق ضمن استخراج منابع قدرت نرم از دیدگاه تئوریستهای غربی و نظرات امام خمینی(ره) و امام خامنه‎ای (حفظه ا...) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع چهارگانه قدرت نرم را به عنوان معیارهای اصلی در پانل دلفی به ترتیب: 1- منبع قدرت نرم فرهنگی – اجتماعی 2- منبع قدرت نرم علم - فناوری 3- منبع قدرت نرم سیاسی (داخلی و خارجی) 4- منبع قدرت نرم اقتصادی استخراج و زیر معیارهای هر کدام از معیارها را به طور مستقل پس از چهار مرحله دلفی، احصاء نموده و الویت آنان را نسبت به هم با روش AHP تعیین گردید و در پایان نیز با روش ضریب همبستگی پیرسون رابطه معیارها و زیرمعیارهای منابع را با معیارها و زیرمعیارهای امنیت نرم سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که در فاز دو الگوی سیاستگذاری که مرحله شکل‎گیری و تنظیم سیاست است، الویت بندی معیارهای اصلی چهارگانه قدرت نرم به ترتیب فرهنگی- اجتماعی، علمی- فناوری، سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصادی می‎باشد که بایستی توسط سیاستگذاران و استراتژی پردازان قدرت نرم، مورد توجه قرار گیرد تا سطوح سه گانه تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک سیاستگذاری نرم نظام تأمین گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - ارزیابی تولید در کلاس جهانی در صنعت فرآورده های گوشتی ایران ( شاهد تجربی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله)
    رمضان   غلامی اواتی علی  میرزایی زینب  الیاسی
    بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه¬ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود¬های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می¬کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش¬ها جهت و چکیده کامل
    بدون شک، تولید در کلاس جهانی فرصت های بسیاری را برای توسعه¬ی اقتصادی پیشنهاد می کند و نقش قاطعی در تغییر اقتصادی سریع بهبود¬های بهره ور و افزایش رقابت داخلی برای توسعه کشورها ایفا می¬کند. تولید در کلاس جهانی ابزاری است مهم برای نشان دادن برخی موانع کلیدی و چالش¬ها جهت ورود به اقتصاد جهانی برای پتانسیل رشد آینده است. این می¬تواند چااش های گذشته را دگرکون کرده و امکانات بی نظیری را برای توسعه ی اقتصادی پایدار ایجاد کند. در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم تولید در کلاس جهانی، با استفاده از مدل شینگو به ارزیابی موقعیت تولید در کلاس جهانی در شرکت فرآورده های گوشتی کاله پرداخته شده است و نتایج آن تحلیل گردید. ارزیابی ها از طریق پرسشنامه استاندارد مدل شینگو انجام شده است. نتیجه پژوهش انجام شده، نشان دهنده این مطلب است که شرکت تنها در دو بعد، کیفیت هزینه و تحویل، و¬ سودآوری و رضایت مشتری در سطح کلاس جهانی است ولی در سایر ابعاد و به طبع آن به طور کلی در سطح کلاس جهانی قرار ندارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - ارزیابی و انتخاب پروژه های توسعه¬ای فولاد با استفاده از رویکرد ترکیبی تئوری سیستم های خاکستری، تئوری مجموعه¬های مبهم و برنامه¬ریزی آرمانی صفر و یک
    حسین  صفری محمد هادی  خلوصی سمیه  خلوصی
    یکی از مسایلی که همواره مدیران با آن روبه رو هستند تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک مجموعه از مناسب ترین پروژه ها می باشد. این کار نیازمند استفاده از نظر خبرگان در فرایند ارزیابی می باشد. در بسیاری از مواقع قضاوت های تصمیم گیرندگان اغلب همراه با عدم اطمینان بوده بنابراین بک چکیده کامل
    یکی از مسایلی که همواره مدیران با آن روبه رو هستند تصمیم گیری در خصوص انتخاب یک مجموعه از مناسب ترین پروژه ها می باشد. این کار نیازمند استفاده از نظر خبرگان در فرایند ارزیابی می باشد. در بسیاری از مواقع قضاوت های تصمیم گیرندگان اغلب همراه با عدم اطمینان بوده بنابراین بکارگیری روش هایی که بتواند ابهام موجود در قضاوت های انسانی را به شکلی دقیق و مناسب لحاظ کند بسیار مطلوب خواهد بود لذا در این پژوهش از تئوری سیستم های خاکستری در کنار تئوری مجموعه های مبهم استفاده شده است تا کیفیت نتایج افزایش یابد. روش کار به این صورت می باشد که ابتدا شاخص های مناسب برای ارزیابی پروژه های توسعه ای فولاد استخراج و با استفاده از تئوری خاکستری به تعیین وزن برای آن ها پرداخته می شود سپس فرایند ارزیابی پروژه ها بر اساس شاخص های کیفی و با بکارگیری رویکرد تصمیم گیری مبتنی بر مجموعه های مبهم اجرا می شود. نتایج به دست آمده از فرایند در قالب یک محدودیت به مدل آرمانی صفر و یک اضافه شده و در نهایت مدل آرمانی با در نظر گرفتن این محدویت و محدودیت های مربوط به شاخص های کمی به انتخاب پروژه های ارجح می پردازد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - نوآوري در ترکيب فرآيند تفکرتئوري محدوديت ها وپويايي هاي سيستمي (يک مورد کاربردي در مديريت زنجيره تامين)
    مهدي  غضنفري حسين  محمدي
    تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مط چکیده کامل
    تئوري محدوديتها نوعي فلسفه مديريتي است که از يک ديدگاه سيستمي براي درک و تحليل کل سيستم استفاده مي‌کند. با اين نگرش امکان شناسايي ورفع محدوديت دريک فرآيند نظام‌مند تغيير وجود دارد. ابزارهايي که تئوري محدوديتها براي شناسايي، رفع و انتقال از شرايط نامطلوب فعلي به شرايط مطلوب آتي استفاده مي‌کند، فرآيند تفکر نام دارد. فرايند تفکر تئوري محدوديت‌ها شامل مجموعه‌اي از ابزار‌ها‌ي پنج‌گانه منطقي است که اين ابزار‌ها‌ ساختار سيستمي و نطام مند را براي درک موقعيت‌هاي جاري و تعيين استراتژي مطلوب جهت رسيدن به اهداف مطلوب ايجاد کرده‌اند.. اما همواره اين نياز وجود دارد که تاثير عوامل مختلف در فرآيند تغيير بصورت حلقه‌هاي بازخوردي و در بلندمدت بررسي شود. از اينرو در اين مقاله براي پوشش اين ضعف پيشنهاد مي‌شود که از متدلوژي پويايي‌هاي سيستمي استفاده شود. در واقع هدف اصلي اين مقاله توصيف و نمايش چگونگي ترکيب متدلوژي‌هاي تئوري محدوديت‌ها با پويايي‌هاي سيستمي باتوجه به فرضيات و زيربناي فلسفي آنهاست. براي نحوه بکارگيري ترکيب اين دو رويکرد نيز از يک مورد مطالعاتي در زنجيره تامين که بسيار کليدي است، يعني مديريت موجودي استفاده کرديم. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد که ترکيب اين دو رويکرد از لحاظ زيربناي نظري، مکمل مناسبي براي درک مسئله ارائه مي‌دهند و موجب تحليل مسائل از يک ديدگاه سيستمي و نطام‌مند مي‌شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - واکاوي ابعاد و مولفه هاي مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي (يک رويکرد کيفي)
    فريبرز  رحيم نيا وجیهه  هوشیار
    در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق چکیده کامل
    در عصري که سرعت تغييرات بسيار بالاست، براي نقش هاي در حال تغيير در سازمان ها، مهارت هاي جديد مورد نياز مي باشد. مدل هاي شايستگي، ابزاري را براي تعيين آنچه که در حال و آينده مورد نياز است فراهم مي کند. شايستگي ها منجر به بهره وري و کاهش هزينه سازمان ها مي شوند. هدف تحقيق حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های مدل شایستگی مديران و ارائه مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي مي باشد. در اين تحقيق، شايستگي عبارتست از دانش، مهارت ها و توانايي ها و ويژگي هاي فردي که اکثر محققان آن ها را به عنوان شايستگي ها برشمرده اند و مورد نظر اکثر متخصصان منابع انساني مي باشد. جامعه آماري تحقيق، مديران يکي از بانک هاي دولتي خراسان رضوي مي باشند. بدين منظور مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته با مديران انجام شد. با استفاده از روش تحليل محتوا، مصاحبه ها تحليل و مدل شايستگي مديران استخراج شد. مدل ارائه شده شامل سه سطح مي باشد. سطح اول متشکل از چهار حوزه کلي مي باشد که عبارتند از: حوزه فني، حوزه محيطي، حوزه مديريتي و حوزه فردي. سطح دوم شامل هشت بعد شايستگي مي باشد: دانش عمومي، دانش تخصصي، بازاريابي، آگاهي از محيط، اداره کردن صحيح شعبه، مديريت منابع انساني، درون فردي و ميان فردي. در نهايت، سطح سوم مدل از چهل و دو مولفه تخصصي و عملياتي شايستگي مديران در سيستم بانکي تشکيل شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - ترکیب سیستم دانش پایه و تحلیل فرآیند شبکه ای برای برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران
    میثم  جعفری سید حسین  سیدی حامد  نوذری
    کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمای چکیده کامل
    کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمایی که ارزیابی جنبه های مالی و غیرمالی را همزمان در نظر می گیرد، ادغام می نماید. به این دلیل که برنامه ریزی استراتژیک یک نیاز واقعی در تجارت است این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی به کارت امتیازی متوازن و سیستم های دانش پایه استفاده می کند که در نهایت از روش تحلیل فرآیند شبکه ای (ANP) استفاده می کند . این سیستم استراتژی های عملیاتی، مدیریتی یا شرکتی را با چشم اندازهای جنبه های رشد و یادگیری ، فرآیندهای داخلی، رضایت مشتری و عملکرد مالی انتخاب و مرتب می کند. همچنین این سیستم تصمیم گیرنده را در مشخص کردن وزن استراتژی های خاص کمک می کند. کارت امتیازی متوازن براساس سیستم دانش پایه برنامه ریزی استراتژیک اتوماتیک و کارا را تسهیل می کند. مدل توسعه داده شده در شهرداری منطقه 4تهران پیاده سازی شده که در انتها نتایج آن ارایه می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - بررسی عوامل موثر بر تقويت هوش فرهنگی مدیران شهری در تعاملات فرهنگي با شهروندان
    مجتبی  امیری منیر  عزیزی غلامرضا  طالقانی
    هدف اين پژوهش بررسي هوش فرهنگي در سطح يك شهر است، شهري چون تهران كه خرده فرهنگ‌هاي بسيار متفاوت را در خود جاي داده است. با افزايش مهاجراني با هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي متفاوت از سايرمناطق كشور به شهر تهران ، مديران شهري به عنوان برنامه ريزان و اداره‌كنندگاه شهر، به شناخ چکیده کامل
    هدف اين پژوهش بررسي هوش فرهنگي در سطح يك شهر است، شهري چون تهران كه خرده فرهنگ‌هاي بسيار متفاوت را در خود جاي داده است. با افزايش مهاجراني با هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي متفاوت از سايرمناطق كشور به شهر تهران ، مديران شهري به عنوان برنامه ريزان و اداره‌كنندگاه شهر، به شناخت و تقويت توانايي هوش فرهنگي نياز دارند تا تعامل بهتري با شهرونداني با فرهنگ‌هاي متفاوت و حتي با كاركنان خود شهرداري كه داراي فرهنگي متفاوتي هستند داشته باشند. مديران شهري به جهت قرار گرفتن در محيطي كه با خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت سروكار دارد بايد مهارت هوش فرهنگي را كسب نمايند. با گسترش شهرها و افزایش مهاجرت‌ها، جوامع به ترکیبی از فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های نژادی و قومی تبديل شده‌اند. در کلان شهری همچون تهران به دلیل تعدد فرهنگ های متفاوت شهروندان، مدیران شهری باید توان کنش سازنده و اثربخش در این محیط چند فرهنگی را داشته باشند تا بتوانند رضایت شهروندان را کسب کنند. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده¬های جمع‌آوری شده از پرسشنامه¬ها از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته‌ایم. با توجه به نتايج آماري به دست آمده با نرم‌افزار R، مشخص شد كه بيشترين تاثير بر هوش فرهنگي به ترتيب متعلق است به ابعاد: شناختي، رفتاري، فراشناختي، و انگيزشي. در هوش فرهنگی ، قوی‌ترین شاخص بعد انگیزشی و ضعیف‌ترین شاخص بعد فراشناختی است. ابعاد رفتاری و شناختی عملکرد مشابهی در ارتباط با هوش فرهنگی دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری
    مصطفی  کاظمی غلامرضا  ملک زاده
    پژوهش در رابطه با عوامل موثربر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط کمتر صورت گرفته است.مطالعات موجود عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش را از دیدگاه شرکت های بزرگ مورد بررسی قرار داده اند ولی به نیازهای شرکت های کوچک توجه چندانی نشده است . این م چکیده کامل
    پژوهش در رابطه با عوامل موثربر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط کمتر صورت گرفته است.مطالعات موجود عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش را از دیدگاه شرکت های بزرگ مورد بررسی قرار داده اند ولی به نیازهای شرکت های کوچک توجه چندانی نشده است . این مقاله در پی ایجاد پلی برروی این شکاف مطالعاتی است . با بررسی و مرورمطالعات انجام شده،یازده عامل که به نظر می رسد برای شرکت های کوچک مناسب باشند انتخاب گردید و یک ارزیابی عملی با بهره گیری ازنظرات یک گروه کارشناسانی و خبره،فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفت. نتایج کلی رضایتبخش و مثبت بود وعوامل شناسائی شده مورد تأئیدگروه خبرگان قرار گرفت. این مجموعه از عوامل می تواند در هنگام اقدام برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک مورد استفاده قرار گیرد و به مدیران کمک کند زبانی مشترک به دست آورند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور)
    مهرداد  بذرپاش علیرضا  باباخان مجید  پورمسگری
    کشورها و سازمان های صاحب فناوری براي دستيابي به سود، مبادرت به فروش فناوريهاي خود به آنها که کمتر توسعه يافته اند، می کنند. انتخاب روش مناسب انتقال فناوری می تواند در تحقق اهداف پروژه های انتقال فناوری نقش مهمی ایفا کند. در صنعت نیروگاهی ایران به دلیل وجود تجربه های متع چکیده کامل
    کشورها و سازمان های صاحب فناوری براي دستيابي به سود، مبادرت به فروش فناوريهاي خود به آنها که کمتر توسعه يافته اند، می کنند. انتخاب روش مناسب انتقال فناوری می تواند در تحقق اهداف پروژه های انتقال فناوری نقش مهمی ایفا کند. در صنعت نیروگاهی ایران به دلیل وجود تجربه های متعدد در زمینه انتقال فناوری، ضروری است روش های مناسب انتقال فناوری برای افزایش احتمال موفقیت پروژه های آتی و پیشگیری از وقوع تجربه های ناموفق، اولویت بندی شوند. در این پژوهش، برای انتخاب روشهای مناسب انتقال فناوری، از یک مدل سه مرحله ای شامل خوشه بندی روش ها، اولویت بندی خوشه ها و رتبه بندی عناصر داخل هر خوشه به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و نظرات 30 نفر از خبرگان، استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار نتایج، مجددا روش های انتقال فناوری با روش تاپسیس فازی ، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده در این مرحله، نیز مشابه نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده و آن ها را تایید کردند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - ارزیابی عملکرد زیر شاخه های صنایع ايران با رويكرد تحليل مؤلفه‌هاي اصلي و تاکسونومی
    علی  محمدی مهسا  هوشنگی
    هدف اين مقاله، سنجش و ارزيابي عملكرد صنعت كشور بر اساس تعدادي از شاخص هاي بهره وري و نهايتاً رتبه بندي كامل تمامي زير شاخه هاي صنايع مي باشد. تحقيق بر روي 23 زير شاخه صنعتي كشور طي سال هاي 1380 الي 1385 صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مؤلفه هاي ا چکیده کامل
    هدف اين مقاله، سنجش و ارزيابي عملكرد صنعت كشور بر اساس تعدادي از شاخص هاي بهره وري و نهايتاً رتبه بندي كامل تمامي زير شاخه هاي صنايع مي باشد. تحقيق بر روي 23 زير شاخه صنعتي كشور طي سال هاي 1380 الي 1385 صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي، بارزترين شاخص هاي مؤثر بر عملكرد، شناسايي شده است. نتايج نشان مي دهد كه در ميان شاخص هاي بهره وري، مهمترين شاخص ها سه شاخص «رقابت پذيري نيروي كار»، «بهره وري نيروي كار» و «نسبت ارزش محصولات توليد شده به تعداد كل شاغلين» مي باشد. نتايج رتبه بندي حاصله توسط دو روش تحليل مؤلفه اصلي و تاكسونومي بيانگر آن است كه زير شاخه هاي « صنايع توليد ذغال كك، پالايشگاه هاي نفت»، «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي» و « توليد فلزات اساسي» بالاترين رتبه ها را داشته اند. همچنين آزمون همبستگي كندال نشانگر وجود رابطه معني دار بين نتايج حاصل از دو روش رتبه بندي مي باشد. بنابراين نتايج حاصله از اعتبار مناسبي برخوردار است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)
    نیما  قاسم‌نژاد مقدم محمد  نریمانی راد
    با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سن چکیده کامل
    با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضییات فازی و با توجه به عوامل تعیین کننده رضایت شغلی رابینز، ارائه دهیم. در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر، ورودیها عوامل چهارگانه رابینز می‌باشند که عبارتند از: 1- کارهایی که هماورد طلب و چالشگرباشند،2- یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، 3- شرایط مناسب کاری، 4- دوستان و همکاران مساعد. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است، اما بر اساس روش انجام کار تحقیق توصیفی است. قوانین مورد استفاده به کمک افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل می‌دهند، و در انتها خروجی سیستم و مدل که میزان رضایت شغلی می‌باشد، بدست می‌آید. این امر با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام گرفته است. در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شرکتهای دولتی با جامعه آماری 198 نفری و نمونه 50 نفری پیاده شده که نتایج آن بشرح زیر است:کارکنان سازمان دارای رضایت شغلی 42/0 متوسط و 58/0 بالا (در محدوده ] 1 0[) می باشد و بطور فازی می توان بیان کرد که میزان رضایت تا حدودی بالاست جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - بررسی تاثیر معنویت بر شاخص های اثر بخشی گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران چکیده کامل
    پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله این هدف دنبال میشود تا تاثیر معنویت بر شاخص هاي اثر بخشی گروهی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به لزوم استفاده از منابع بومی که از متن فرهنگ اسلامی- ایرانی برخاسته اند تصمیم بر استفاده از کتب متفکر شهید استاد مطهری به عنوان مرجع اصلی در فرایند مدل سازی و نظریه پردازی گرفته شد. در این مطالعه با استفاده از روش های کیفی تحقیق و مطالعات کتابخانه ای،نسبت به استخراج مدل مفهومی اقدام شد و سپس این مدل در فرایند پیمایش و با استفاده از روش های کمی مورد آزمون قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از نمونه آماری از كارشناسان ادارات دولتی(استان مازندران) نسبت به آزمون مدل طراحی شده اقدام گردید. این آزمون با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و محاسبه رگرسیون پیاده سازی شد که در طی آن همبستگی معنویت با چهار شاخص اثر بخشی گروهی مورد تایید قرار گرفت. این شاخصه ها عبارتند از: اهتمام به امور ديگران، درك زيباييهاي معنوي و تلطيف احساسات، اعتماد، قدرت يادگيري و رشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها
    میثم  جعفری حامد  نوذری محمد ابراهیم  صادقی سید سعید  منجم زاده
    اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جها چکیده کامل
    اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جهان صورت پذیرفته است. با این حال این موضوع چندان که شایسته است در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود و در عین حال نیاز کشور در این زمینه، در این مقاله تلاش نموده ایم تا با بررسی ادبیات مربوط به این حوزه و مطالعه تحقیقات کاربردی صورت گرفته، مولفه های اصلی شکلگیری و ارتقاء نظام های منطقه ای نوآوری را استخراج نماییم. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از روش رویش نظریه ها استفاده شده است. در مدل نهایی ارائه شده، شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، و تعاملات، فرایندها و استراتژیهای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری و نیز پیامدهای آن تشریح و تبیین شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - چارچوب سیستمی پیاده سازی دولت الکترونيکي يکپارچه
    فاطمه  ثقفي کلثوم  عباسی شاهکوه نسرین  دسترنج
    موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم م چکیده کامل
    موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم مي باشد، ايجاد و توسعه پايدار دولتي الکترونيک تنها با توسعه متوازن در همه ابعاد ميسر است. مرمرو ادبیات این حوزه حاکی از آن است که مدلهاي بلوغ دولت الکترونیکی، مدلهای توسعه و مدلهای راهبردي موجود، همه بر تکامل دولت الکترونیکی از یک بعد نگریسته اند و در حوزه ذینفعان دولت الکترونیکی تنها بر بعد ذینفعان طرف عرضه خدمات تمرکز داشته‌اند. در این مقاله با مرور مدلهای موجود و نظریه ذینفعان، با یک رویکرد سیستمی که از دیدگاه مدل معماری زکمن اقتباس می شود، چارچوبی سیتمی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی یکپارچه ارائه خواهد شد. این مدل سیستمی، پنج بعد اصلی را به همراه مولفه های آنها در 5 مرحله تکاملی، برای پیاده سازی دولت الکترونيک ارائه کرده است. اين ابعاد عبارتند از: 1)استراتژيها، ارزشها و برنامه ها،(چرا و چه وقت)، 2)مشارکت و توسعه ذينفعان(چه کسي)، 3) داده ها و اطلاعات لازم(چه چيزي) و 4)زيرساختها(چه مکاني، چه بخشي يا کجا) 5)فرآيند(چگونه). در انتها ابعاد مدل با استفاده از پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و آزمونهای آماری مناسب تحلیل شده اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - انتخاب و بكار گيري مدل مناسب براي بازاريابي الكترونيكي محصولات پائين دستي پتروشيمي
    ميرزا حسن  حسيني محسن  رضايي
    فعاليت در زمينه بازاريابي الكترونيكي نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي هاي فني و اقتصادي است. استفاده از مدل هاي بازاريابي و اصلاح آنها و يا ارائه مدل هاي جديد بازاريابي مي‌تواند به هدفمند شدن و ساختار يافتگي فعاليت‌هاي سازمان در اين زمينه كمك كند. در اين مطالعه چهار مدل مخت چکیده کامل
    فعاليت در زمينه بازاريابي الكترونيكي نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي هاي فني و اقتصادي است. استفاده از مدل هاي بازاريابي و اصلاح آنها و يا ارائه مدل هاي جديد بازاريابي مي‌تواند به هدفمند شدن و ساختار يافتگي فعاليت‌هاي سازمان در اين زمينه كمك كند. در اين مطالعه چهار مدل مختلف براي بازاريابي الكترونيكي مطرح شده و با استفاده از روش تصميم گيري با معيارهاي چندگانه كيفي (ياگر) و نظرات خبرگان مدل بازاريابي شبكه‌اي (4Ss) براي استفاده در صنايع پائين دستي پتروشيمي مناسب تشخيص داده شد و بر اين اساس ايجاد يك پورتال جامع بمنظور افزايش سهم بازار و سهم مشتري صنايع پائين دستي داخلي و جذب آمار و اطلاعات بازار پيشنهاد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری (مطالعه موردی دانشگاه ارومیه)
    غلامرضا  طالقانی نوروز محمد  قنبرزاده صابر  علی زاده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. 57 نفر عضو هیأت علمی این دانشگاه با روش نمونه گیری تادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق، چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. 57 نفر عضو هیأت علمی این دانشگاه با روش نمونه گیری تادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق، تویفی و از نوع همبستگی می‌باشد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه فکری براساس مدل بونیتس و پرسش نامه ارزیابی عملکرد سازمانی ( BSC ) بر اساس مدل کاپلان و نورتون استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آزمون t تک متغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است: 1- نامطلوب بودن ميزان كاربست سرمایه ساختاری، مشتری و منظرهای مالی و فرآیندهای داخلی در دانشگاه اروميه. 2- سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای مالی و مشتری را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند. 3- همچنین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای فرآیندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - توسعه الگوریتم تعیین کنشگران کلیدی در شبکه های اجتماعی چندلایه با درنظرگرفتن همزمان مشخصه های فردی و ساختار ارتباطات میان اعضای شبکه
    فرناز  برزین پور سمیه  علیزاده بنت الهدی  علی احمدی
    تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) به نگاشت و سنجش ارتباطات میان افراد، گروهها، سازمانها، ... می پردازد. شاخص های مرکزیت در این حوزه بمنظور تعیین مهمترین کنشگران درون شبکه اجتماعی تعریف شده اند. یکی از اصلی ترین شاخصهای مرکزیت، مرکزیت نزدیکی می باشد، در این شاخص، مرکزی ترین گ چکیده کامل
    تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) به نگاشت و سنجش ارتباطات میان افراد، گروهها، سازمانها، ... می پردازد. شاخص های مرکزیت در این حوزه بمنظور تعیین مهمترین کنشگران درون شبکه اجتماعی تعریف شده اند. یکی از اصلی ترین شاخصهای مرکزیت، مرکزیت نزدیکی می باشد، در این شاخص، مرکزی ترین گره، گره ای است که از سایر گره ها به بقیه نزدیکتر باشد. در این کار تحقیقاتی به ارائه یک چارچوب مفهومی برای تعریف شاخص های مرکزیت نزدیکی در شبکه‌های پیچیده خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه یکی از بزرگترین محدودیتهای تعیین شاخصهای مرکزیت آنست که این شاخصها صرفا براساس موقعیت افراد در شبکه و ساختار رابطه شان با سایر اعضای شبکه معین می شوند و تاثیر ویژگی های فردی در آنها نادیده انگاشته می شود، چارچوب پیشنهادی این پژوهش مبتنی بر ترکیب دو رویکرد است: رویکرد سنتی علوم اجتماعی و رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ یعنی به طور همزمان به ویژگی‌های فردی وساختار روابط توجه شود. از سوی دیگر کشف اجتماعات و ساختار خوشه ای در شبکه‌های پیچیده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به دلیل آنکه به فهم ساختار و عملکرد شبکه‌ها کمک می‌کند و برای تفسیر برخی انواع شاخص‌های مرکزیت نیز الزامی است. لذا ما خوشه‌بندی طیفی )با تعیین قبلی تعداد خوشه‌های بهینه( را به‌عنوان مرحله پیش‌نیاز یافتن این نوع شاخص‌های مرکزیت پیشنهاد می‌کنیم. بر اساس چارچوب مذکور الگوریتمی برای محاسبه مرکزیت نزدیکی در شبکه‌های پیچیده ارائه خواهیم داد .سپس این الگوریتم برروی شبکه باشگاه کاراته زاخاری اعمال شد که تاکنون بطور وسیعی بعنوان ترازیابی برای کشف اجتماعات در ادبیات موضوع بکاررفته است. نتایج نشانگر این امر است که الگوریتم جدید ما هم در تعیین تعداد مناسب (بهینه) خوشه‌ها کاراست و هم در تعیین مرکزیت نزدیکی درون‌خوشه‌ای. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - مدلهای تعیین و مدیریت دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک
    مهرداد  آقا محمد علی کرمانی ایرج  توتونچیان حمیدرضا  نویدی رمضانعلی  مروی
    مسأله ی سهم بری عوامل تولید یکی از ارکان تعیین کننده ی میزان تأمین عدالت در هر نظام اقتصادی می باشد. یکی از مهمترین عوامل تولید که تمامی نظام های اقتصادی بر وجود آن به عنوان یک عامل اساسی در پروسه ی تولید تأکید دارند، نیروی انسانی می باشد. لذا این مقاله در تلاش است که م چکیده کامل
    مسأله ی سهم بری عوامل تولید یکی از ارکان تعیین کننده ی میزان تأمین عدالت در هر نظام اقتصادی می باشد. یکی از مهمترین عوامل تولید که تمامی نظام های اقتصادی بر وجود آن به عنوان یک عامل اساسی در پروسه ی تولید تأکید دارند، نیروی انسانی می باشد. لذا این مقاله در تلاش است که مدلهایی متناسب با آموزه های اسلامی جهت تعیین دستمزد نیروی کار در بنگاه ارائه نماید. بر این اساس، ابتدا تفاوت دیدگاههای غربی و اسلامی در مورد مسأله سهم بری عوامل تولید در یک بنگاه اقتصادی مطرح شده و سپس مدلهایی جدید جهت تعیین سهم عوامل که با دیدگاه اسلامی سازگارتر هستند، توسعه داده شده‌اند. به عبارت دیگر در این مدلها سعی شده است که نظر شهید صدر در مورد تعیین دستمزد نیروی انسانی در فرآیند تولید تأمین گردد. این مدلها، علیرغم مدل نئوکلاسیک، روش پرداخت مبتنی بر میانگین بهره‌وری و مشارکت در سود (به جای بهره‌وری حاشیه‌ای) برای تعیین دستمزد را مبنا قرار داده‌اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد)
    مصطفی کاظمی سعیده  فنودی
    مزیت رقابتی برای هر سازمان خدماتی در دنیای کنونی کسب و کار ، شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و جستجو برای تغییراتی که در آنان رخ می دهد، است. سازمان ها با شناخت درست و آگاهی از آنچه مشتریان می خواهند ، می توانند خواسته ها و انتظارات را بر آورده سازند و ارزش بیشتری برا چکیده کامل
    مزیت رقابتی برای هر سازمان خدماتی در دنیای کنونی کسب و کار ، شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و جستجو برای تغییراتی که در آنان رخ می دهد، است. سازمان ها با شناخت درست و آگاهی از آنچه مشتریان می خواهند ، می توانند خواسته ها و انتظارات را بر آورده سازند و ارزش بیشتری برای آنان ایجاد کنند ، این تلاش ارزش ادراک شده از طرف مشتریان را افزایش می دهد و تأثیر مثبتی بر موفقیت سازمان خواهد داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون
    فریبرز  رحیم نیا ژاله  فرزانه حسن زاده
    فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( درگیر شدن در کار ، رسالت ، انطباق پذیری و سازگاری ) است . زیرا فرسودگی شغلی بر تم چکیده کامل
    فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( درگیر شدن در کار ، رسالت ، انطباق پذیری و سازگاری ) است . زیرا فرسودگی شغلی بر تمام جوانب زندگی سازمانی افراد تاثیر می گذارد و منجر به کاهش کیفیت و عملکرد افراد می گردد . این تحقیق در بین کارکنان و مدیران بانک صادرات مرکزی استان خراسان رضوی انجام شده است برای انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده و روشهای آماری همچون آزمون کولموگروف- اسمیرنف ، رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است . در پژوهش حاضر از پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شده است. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رضایت بخش و قابل قبول می باشد . نتایج پژوهش نیز نشان می دهدبین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی دنیسون رابطه معناداری وجود دارد همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون تاثیر معکوس دارد و می تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - تبیین و طراحی مدل مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی مفاهیم بلند دعای جوشن کبیر
    مجتبی  رفیعی محمد  موسوی محمد  کرمانی
    نوشتار حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای جوشن کبیر، از منظر متمایز و تازه¬ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. جهت س چکیده کامل
    نوشتار حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای جوشن کبیر، از منظر متمایز و تازه¬ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. جهت سازمان دهی داده¬های حاصل از دعای جوشن کبیر، از نرم افزار خاص آنالیز داد¬ه¬‏هاي کیفی MaxqdA2 استفاده شده است. یافته¬های این پژوهش ابعاد مدیریت اخلاق گرا را در هفت درون مایه یا تِم تحت عنوان دانایی، توانایی، بردباری، عزت¬مداری، تعالی¬گرایی، توازن و پایداری و مدیریت نامحسوس ، در قالب "مدل مدیریت اخلاق گرا" با ویژگی¬های اثر بخشی، عمل گرایی و ولایت مداری ارائه نموده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی
    علی  شاه نظری علی  نجاتبخش اصفهانی علی اصغر پورعزت مریم  سلیمانی
    جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت جهانی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. چکیده کامل
    جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت جهانی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از روش زمینه ای از ادبیات موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار 30 نفر از متخصصین حوزه برند حلال در کشورجمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با تکرار روش دلفی درچهاردور درنهایت به متغیرهایی کلان و خرد تحقیق دست یافته تا با بررسی نظرات متخصصین ، در نهایت 28 متغیر در قالب 4 دسته متغیر کلان بنام متغیرهای ساختاری ، رفتاری ، محتوایی و راهبردی شناسایی و مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی طراحی و اعتبارسنجی شد. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ، مدل استخراج شده مورد تأیید قرار گرفت.علاوه بر آن اولویت متغیرهای شناسایی شده تبیین ، تحلیل و تفسیر گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو چکیده کامل
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو سعی بر آن دارد تا با ارائه مدلی بر مبنای تئوری اعداد خاکستری سه پارامتره به ارائه راه حلی برای این مسئله بپردازد. بر این اساس با استفاده از روش وزندهی تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی- بولزای به وزندهی معیار های استخراج شده میپردازد و با استفاده از روش پاف به رتبه بندی گزینه های تصمیم اقدام میکند. در انتها برای اعتبار سنجی نتایج این روش، استواری آن در مقابل روش ساو که یکی از روش های شناخته شده و مورد قبول است بموازات استفاده میشود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان تهران)
    غلامرضا  طالقانی نرگس  باطبی علی  غفاری
    ادراک عدالت سازمانی ,به منظور اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ,همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتل چکیده کامل
    ادراک عدالت سازمانی ,به منظور اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ,همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند.جامعه هدف شرکت مخابرات استان تهران انتخاب و از میان 650پرسنل این شرکت 245نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی انتخاب شدند.عدالت سازمانی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته این پژوهش است.هر یک از دو مفهوم عدالت سازمانی و تعهد دارای سه بعد می باشند.این پژوهش از یک فرضیه اهم و12 فرضیه اخص تشکیل شده است.یافته ها نشان می دهد که فرضیه اهم تایید و از میان فرضیات اخص 8 فرضیه تایید شدند. نتایج نشان می دهد که میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود داردو هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد,به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان)
    سید مصطفی  رضوی حسین  صفری محمد هادی  علی احمدی
    امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموا چکیده کامل
    امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموار سازد، چرا که علاوه بر پايش اهداف مالي، ساير عوامل موثر و کلیدی رشد و موفقیت را هم در نظر گرفته و كنترل مي كند]3[. نقشه استراتژی حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقيقت مدل علت و معلولی پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي¬گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف استراتژیک سازمان، مسير رشد در سازمان را مشخص مي¬كند]6[. براي بهبود و گسترش كاربرد مدل كلاسيك كارت امتيازي متوازن در سال¬هاي اخير، روشهاي متنوعيمورداستفاده قرارگرفته است كه به تركيب آن با مدل هاي كمي و كيفي پرداخته¬اند]8[. در اين پ‍ژوهش که نوعی از مطالعه موردی یا موردکاوی برای شرکت نفت سپاهان محسوب می شود، پس از مطالعه ادبيات استراتژی، كارت امتيازي متوازن و بررسي راه حل هاي ارائه شده جهت بهبود كاربرد آن در توسعه نقشه استراتژي و اهداف استراتژيك، به بررسی جدیدترین نمونه روش های الویت بندی اهداف استراتژیک پرداختیم. نهایتا مدلي پيشنهاد گرديد که پس از وزن دهی و الویت بندی مضامین و اهداف استراژیک، نقشه استراتژی شرکت نفت سپاهان را ترسیم کند]1[. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر رویکرد ارزشی
    لطف الله  فروزنده دهکردی محمد علی  سرلک هادی  مولودیان
    هدف از انجام این تحقیق، طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر ارزشهای حاکم در مدیریت اسلامی است. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر چگونگی تحلیل داده ها، توصیفی می باشد. شاخصها و متغیرهای مهم تاثیر گذار بر همسویی اهداف با استفاده از مطالعات کتابخان چکیده کامل
    هدف از انجام این تحقیق، طراحی مدل مفهومی همسویی اهداف فردی و سازمانی با تاکید بر ارزشهای حاکم در مدیریت اسلامی است. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر چگونگی تحلیل داده ها، توصیفی می باشد. شاخصها و متغیرهای مهم تاثیر گذار بر همسویی اهداف با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی استخراج شد و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در این تحقیق،59 شاخص شناسایی شده در غالب پرسشنامه دلفی در اختیار 25 نفر از اساتید و متخصصان حوزه و دانشگاه در رشته مدیریت قرار گرفت که با تکرار آن در چهار دور، در نهایت 32 شاخص که تاثیر زیادی برهمسویی اهداف فردی و سازمانی داشتند مشخص و در غالب سه عامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان عوامل مستقل، و عامل ارزشی به عنوان عاملی تعدیل گر تفکیک و مبنای طراحی مدل مفهومی تحقیق قرار گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - بررسی اثر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر زنجیره تأمین دارو با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها
    محدثه  کلانتری زهرا  حیاتی هانی  شاهمرادی مقدم میرسامان  پیشوایی
    طرح "هدفمند کردن یارانه¬ها" را می¬توان محور اصلی برنامه¬ها و سیاست¬های دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز 1404، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت¬¬ منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست¬های اقتصادی جزء ضرورت¬های اقتصادی ایر چکیده کامل
    طرح "هدفمند کردن یارانه¬ها" را می¬توان محور اصلی برنامه¬ها و سیاست¬های دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز 1404، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت¬¬ منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست¬های اقتصادی جزء ضرورت¬های اقتصادی ایران می¬باشد. در این پروژه قصد بر این بوده است که با طراحی مدلی مناسب تأثیر توزیع یارانه¬¬¬¬¬ی نقدی بر سطح رضایت¬مندی مردم از تغییرات قیمت دارو و تأثیر توزیع این نوع از یارانه بر سود کل زنجیره تأمین دارو مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا یک سیستم دینامیکی زنجیره تأمین دارو با در نظر گرفتن پرداختن یارانه‌ی نقدی به مردم، مدل¬سازی شده است. برای این کار ابتدا نمودار حلقه‌ی علی و معلولی و سپس با کمک آن، نمودار جریان سیستم رسم شده است. سپس مدل شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه‌سازی عملکرد خوبی را برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نشان ندادند، در نتیجه دو سیاست برای بهبود این وضعیت پیشنهاد شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - مقاله علمی- پژوهشی ارائه راهبردآموزش فرهنگی-تربیتی در تعلیم و تربیت توحیدی
    حمیدرضا  حاجی بابایی
    در تعلیم و تربیت توحیدی ، انسان موجودی است دارای اختیار، که مستعد دریافت بینش عمیق(بصیرت)، هدایت و تقویت گرایش ها و شکوفا سازی استعدادهای فطری به صورت هماهنگ می باشد و تاکید پیامبر اکرم(ص) بر تکمیل مکارم اخلاق: (( انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق))(مجلسی، ج 68، ص 382)، بیا چکیده کامل
    در تعلیم و تربیت توحیدی ، انسان موجودی است دارای اختیار، که مستعد دریافت بینش عمیق(بصیرت)، هدایت و تقویت گرایش ها و شکوفا سازی استعدادهای فطری به صورت هماهنگ می باشد و تاکید پیامبر اکرم(ص) بر تکمیل مکارم اخلاق: (( انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق))(مجلسی، ج 68، ص 382)، بیانگر رسیدن انسان به قله رفیع معرفت و کمال از طریق رشد همه جانبه استعداد ها است که مهمترین هدف خلقت و رسالت است. با استناد بر این مبانی، جریان تعلیم و تربیت متناسب با ویژگی های جسمی، ذهنی و اجتماعی متعلمان هدایت و راهبری می شود. در این حالت بر اثر کیفی شدن آموزش و عمقی شدن یادگیری، محتوای تئوریک دروس، روح معنوی و پرورشی پیدا می کنند و ضمن پرورش ذهن متعلم ، نگرش او را به جهان هستی ارتقا می دهد . بدین منظور طرح راهبردی آموزش دروس مبتنی بر رویکرد فرهنگی ـ تربیتی با تكيه بر مكتب انسان ساز اسلام و معارف غني فرهنگی آن، ضمن ارتقای نقش تربیتی معلّم، ميان علم و دين، تعلیم و تربيت وجهان بینی پیوند ایجاد می کند، در نتیجه متعلمان در ارتباطي تنگاتنگ ، محتوای دروس را متناسب با فرهنگ ديني خود و در مسیر جهان بینی توحیدی دريافت می نمایند. بدین منظور با سامان دهی و اثربخشی پيام های تربيتی مستتر در متن دروس، به وسیله ی معلّم ، زمينه و بستر مناسبی جهت تربيت پذيری، مطابق با فرهنگ ناب اسلامی ـ ايرانی فراهم می آید، کریمه ی قرآنی معلم بشریت را الگوی بینش و گرایش انسان ها معرفی می نماید، ((لَقَدْ كاَنَ لَكمُ‏ْ فِي رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة)) ( احزاب 33، 21) و تربیت توحیدی را تاثیر گذار در شناخت حق و باطل و دارای نورانیت و درک عمیق و بصیرت بخش می داند، ((يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقانا...))(انفال8،29) و دو هدف اساسی انبیا را ((تزکیه)) و ((تعلیم)) معرفی می نماید، ((...وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَة...))(آل عمران3،164)، که این دو هدف در هدف بالاتری با یکدیگر منطبق می گردند،(( قُلْ إِنَّ صَلَاتىِ وَ نُسُكِى وَ محَْيَاىَ وَ مَمَاتىِ لِلَّهِ رَبّ‏ِ الْعَالَمِين))(انعام10، 162)، که همه چیز در جهت جهان بینی توحیدی با تکیه بر تربیت ربوبی قرار می گیرد. در چنین فرهنگی هر بینشی(بصیرت) علم است، اما هر علمی بینش نیست. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - فهم شكل گيري رقابت بین استراتژی¬ها در سازمان¬های دولتی
    حسن  دانایی فرد مهناز  محمدی خورزوقی
    رسیدن به اهداف استراتژی¬ها در بخش دولتی در گرو هم راستايي همه استراتژی¬ها است.. اگر استراتژی هاي بخش¬های مختلف یک سازمان و یا استراتژی سازمان¬های مختلف در يك بخش همدیگر را نفی کنند و با هم در رقابت باشند، استراتژی¬ها دچار شکست شوند و به اهداف مورد نظر خود نرسند. هدف ا چکیده کامل
    رسیدن به اهداف استراتژی¬ها در بخش دولتی در گرو هم راستايي همه استراتژی¬ها است.. اگر استراتژی هاي بخش¬های مختلف یک سازمان و یا استراتژی سازمان¬های مختلف در يك بخش همدیگر را نفی کنند و با هم در رقابت باشند، استراتژی¬ها دچار شکست شوند و به اهداف مورد نظر خود نرسند. هدف این مقاله احصاء عوامل مسسب رقابت بين استراتژی¬ها و همين طور اولویت بندی این عوامل بر اساس میزان اهمیت آن¬هاست. رویکرد پژوهش به صورت ترکیبی بوده از اين رو در مرحله اول ، پژوهش به صورت کیفی و به اتكاي مصاحبه هاي كيفي و در مرحله دوم پژوهش به صورت کمی و با بهرگيري از پرسشنامه انجام شده است. با ارائه نوعی طبقه بندی از عوامل رقابت بین استراتژی¬ها، این عوامل از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. عوامل احصاء شده به ترتیب اولویت عبارتند از: ارتباطی و اطلاعاتی، مدیریتی، فرآیندی، فرهنگی، سیاسی، بینشی و رفتاری، ساختاری، مالی و عوامل مربوط به منابع انسانی.نتايج نشان مي دهد عوامل ارتباطي و اطلاعاتي نقش مهمي در ايجاد همراستايي از حيث مثبت و رقابت از حيث منفي بين استراتژي ها دارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور
    وجه الله  قربانی زاده راحله  منتظر میرعلی  سید نقوی داوود  حسین پور
    یکی از نیازهای ضروری و حیاتی برای کارایی و ارتقا ء عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط در دنیای رقابتی امروز ، ایده پردازی ، نوآوری و ایجاد روحیه و انگیزه یادگیری و توسعه ارتباطات دانشی است . در این مقاله با بررسی نظری چهار سبک نوآوری ، آنها را برمبنای دو ویژگی منحصربفرد بودن و چکیده کامل
    یکی از نیازهای ضروری و حیاتی برای کارایی و ارتقا ء عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط در دنیای رقابتی امروز ، ایده پردازی ، نوآوری و ایجاد روحیه و انگیزه یادگیری و توسعه ارتباطات دانشی است . در این مقاله با بررسی نظری چهار سبک نوآوری ، آنها را برمبنای دو ویژگی منحصربفرد بودن و ارزش استراتژیک سرمایه انسانی در قالب مدلی معرفی نموده ایم. برای هر چهار سبک معماری منابع انسانی که بر مبنای دو ویژگی مذکور سرمایه انسانی معرفی شده اند ، کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با نوع نیروی انسانی و مشاغل کلیدی آن سبک طراحی شده است . بر مبنای ادبیات نظری و پژوهش های انجام گرفته ، میان سبک های نوآوری شرکت ها و معماری منابع انسانی متناسب با آن ، هماهنگی برقرار نموده ایم . هدف ما در این پژوهش آن بوده است که شرکت ها با اجرای کارکردهای منابع انسانی هماهنگ با سبک نوآوری خود ، نیروی انسانی شرکت را به درستی در مسیر تحقق سبک نوآوری منتخب خود سوق دهند . بر همین اساس سبک نوآوری IT محور ومعماری منابع انسانی تعهدی ، سبک نوآوری بازار محور با معماری منابع انسانی بهره وری ، سبک نوآوری هزینه محور با معماری منابع انسانی فرمانبرداری و سبک نوآوری علم محور با معماری منابع انسانی همکاری هماهنگ شده و در قالب مدلی جامع ارائه و نمایش داده شده است . لذا می توان گفت که برای شرکت های نوآور ITمحورمعماری منابع انسانی تعهدی ، برای شرکتهای نوآور بازار محور سبک معماری منابع انسانی بهره وری ، برای شرکت های نوآور هزینه محور سبک معماری منابع انسانی فرمانبرداری و برای شرکت های نوآور علم محور سبک معماری منابع انسانی همکاری مناسب تر است . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل توليد با استفاده از روش شاخص ترنكوئيست (مطالعه موردي: صنايع توليد منسوجات ايران)
    مسعود  تمسكي بيدگلي مسعود  باباخاني سید محمد  سید حسینی کاظم  نقندریان
    تجربه کشورهاي توسعه یافته نشان مي دهد كه پویایی و رشد بخش صنعت، نقش بسزایی در رشد و توسعه بخشهاي دیگر و در نتیجه رشد اقتصادي در سطح کلان ایفا می کند. لذا در اکثر مطالعات مربوط به رشد اقتصادي، بخش صنعت و بخصوص بهره وري در اين بخش از بیشترین توجه در نزد محققان برخوردار اس چکیده کامل
    تجربه کشورهاي توسعه یافته نشان مي دهد كه پویایی و رشد بخش صنعت، نقش بسزایی در رشد و توسعه بخشهاي دیگر و در نتیجه رشد اقتصادي در سطح کلان ایفا می کند. لذا در اکثر مطالعات مربوط به رشد اقتصادي، بخش صنعت و بخصوص بهره وري در اين بخش از بیشترین توجه در نزد محققان برخوردار است. از طرف ديگر، بهره گیري مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود به عنوان شاخص مهمي در درجه توسعه یافتگی کشورها تلقي مي شود؛ بگونه اي كه توسعه همه جانبه بدون بهره وري و استفاده بهینه از عوامل تولید امکان پذیر نیست. در اين ميان صنايع نساجي كشور كه با مشكلات ساختاري متعددي از منظر نيروي انساني، تكنولوژي و ... روبرو مي باشند، كمتر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلي اين مقاله اندازه گيري بهره وري و بررسي عوامل موثر بر رشد آن در صنايع توليد منسوجات ايران در دوره 86-1373 مي باشد. بدين منظور ابتدا شاخص هاي بهره وري جزئي عوامل توليد و سپس شاخص بهره وري كل عوامل ( TFP) اين رشته فعاليت صنعتي از طريق روش ديويژيا و شاخص ترنكويست محاسبه شده و سپس با استفاده از ادبيات موجود و ميزان دسترسي به داده ها، تاثير عوامل مختلف دروني و بيروني بر روي رشد TFP اين صنعت تجزيه و تحليل مي گردد. تخمين اقتصاد سنجي عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل صنايع توليد منسوجات نشان مي دهد كه متغيرهايي همچون ارزش توليدات، وابستگي به مواد اوليه خارجي، ارزش صادرات، دستمزد سرانه، اندازه بنگاه، تخصص گرايي بنگاه و هزينه هاي مصرفي دولت، بيشترين تاثير را در تغييرات بهره وري كل عوامل اين صنعت داشته اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - تعیین عوامل برگزاری جلسات اثر بخش در شرکت گاز استان اصفهان
    علی  نصر اصفهانی علی  شاعئمی برزکی مجتبی  فرخی
    هدف اين پژوهش تعیین عوامل برگزاري جلسات¬موثر در شرکت گاز استان اصفهان مي¬باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراد شرکت کننده در جلسات مختلف شرکت گاز استان اصفهان مي¬باشد که بر این اساس تعداد 22 جلسه فعال با تعداد 200 نفر به عنوان جامعه آماري تعيين گرديد. بر اساس جدول مو چکیده کامل
    هدف اين پژوهش تعیین عوامل برگزاري جلسات¬موثر در شرکت گاز استان اصفهان مي¬باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه افراد شرکت کننده در جلسات مختلف شرکت گاز استان اصفهان مي¬باشد که بر این اساس تعداد 22 جلسه فعال با تعداد 200 نفر به عنوان جامعه آماري تعيين گرديد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماري127 نفر تعيين گرديد. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. سنجش روايي پرسشنامه از روش روايي صوري با استفاده از نظرات اساتيد گروه مديريت دانشگاه اصفهان و برخي از کارشناسان شرکت گاز استان اصفهان صورت پذيرفت. براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که آلفاي محاسبه شده برابر با 89/0 محاسبه گرديد. براي سنجش فرضيه¬هاي پژوهش از آزمون T تک نمونه¬اي از طريق نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه¬ها نشان داد که در بين عوامل برگزاري جلسات موثر، تمامي عوامل در شرکت گاز استان اصفهان در حد مطلوب قرار ندارند و ميزان برنامه¬ريزي، آمادگي براي شروع جلسه، هدايت جلسه، نتيجه¬گيري و پيگيري¬جلسه در حد مناسبي قرار ندارند(3= μ). نتيجه حاصل از آزمون فريدمن نشان داد که از بين عوامل برگزاري جلسات موثر از نظر پاسخ دهندگان برنامه¬ريزي قبل از جلسه داراي بالاترين اولويت و نتيجه گيري داراي کمترين اولويت مي¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش های این بیمارستان
    حسن  درویش رضا  رسولی حسن  مبارکی پیر حسین  کولیوند
    با آنکه امروزه بسیاری از سازمان ها، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود ،از روش کارت امتیازی متوازن به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق استراتژی های تدوین شده استفاده می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد عدم ترسیم روابط علت و معلولی بین چهار منظر رایج در کارت امتیازی متواز چکیده کامل
    با آنکه امروزه بسیاری از سازمان ها، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود ،از روش کارت امتیازی متوازن به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق استراتژی های تدوین شده استفاده می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد عدم ترسیم روابط علت و معلولی بین چهار منظر رایج در کارت امتیازی متوازن(منظر رشد و یادگیری،منظر فرایند،منظر مشتری ومنظر مالی) می تواند سبب شود مدیران سازمان درک درست و جامعی از امکان ارتباط و هم افزایی بین مناظر چهارگانه نداشته باشند و این امر می تواند آنها را به سمت آزمون و خطا و اتلاف منابع و عدم تحقق استراتژی ها در زمان های مورد انتظار سوق دهد. با توجه به مسئله مذکور، هدف تحقیق حاضر این است تا نقشه استراتژی بیمارستان خاتم که جزو سازمان های مهم زیر مجموعه سازمان دولتی بنیاد شهید است را طر احی و ترسیم نماید. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شده است.در این تحقیق از بین مدیران و سرپرستان بخش های مختلف بیمارستان خاتم،نمونه ای به حجم 103 نفر انتخاب شد ،و روابط مفروض بین چهار منظر کارت امتیازی متوازن به کمک پرسشنامه ای حاوی 26 سوال مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد بین تمامی مناظر کارت امتیازی متوازن به استثنای دو منظر مشتری و مالی روابط معناداری وجود دارد. در خاتمه به مسئولین بیمارستان خاتم الانبیاء پیشنهاداتی برای برقراری رابطه بین دو منظر فاقد ارتباط و بهره گیری از روابط معنادار بین مابقی مناظر ارائه گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - ارزیابی کارایی و بهره وری شعب شرکت سهامی بیمه ایران براساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست با در نظرگرفتن محدودیت های وزنی
    عبدالحسین جعفرزاده حسین  صفری محمد رضا  مهرگان
    صنعت بیمه یکی از قوی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. با توجه به تشدید رقابت در این صنعت، امروزه در تمام سازمان های فعال در این صنعت بحث کارایی و بهره وری به صورت یک الزام مطرح شده است و شركت¬ های فعال در صنعت چکیده کامل
    صنعت بیمه یکی از قوی ترین و مهمترین نهادهای اقتصادی و پشتیبانی کننده سایر نهادهای اقتصادی و خانوارها تلقی می شود. با توجه به تشدید رقابت در این صنعت، امروزه در تمام سازمان های فعال در این صنعت بحث کارایی و بهره وری به صورت یک الزام مطرح شده است و شركت¬ های فعال در صنعت بيمه باید همواره به پایش عملکرد خود، شعب و نمایندگی هایشان بپردازند. از جمله مشکلات روش هاي موجود ارزیابی سازمان ها تاکید بریک یا چند شاخص اصلی و همچنین قضاوت های ذهنی است. بنابراین برای مقابله با مشکلات مذکور در این پژوهش ارزیابی کارایی و محاسبه شاخص مالم کوئیست به وسیله تکنیک تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. از سوی، در به كارگيري مدل هاي كلاسيك تحلیل پوششی داده ها معمولاً مشكلاتی رخ مي دهد که از آن جمله ضعف قدرت تمايز و توزيع غير واقعي وزن ميان ورودي ها و خروجي ها می باشد. بنابراین پژوهش حاضر مدل تحلیل پوششی داده ها با محدودیت های وزنی را برای مقابله با مشکلات ذکر شده بکار برده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش با استفاده از مدل
    آمنه  کیارزم
    امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسا چکیده کامل
    امروزه دانش نقش اساسی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان و کسب مزیت رقابتی ایفا میکند. دانش هم مانند هر منبع سازمانی دیگر باید مدیریت شود. لذا يكي از ضروريترين ملاحظات در راستای اجرای صحیح فرایند مدیریت دانش و پیادهسازی هرچه بهتر آن، شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش است. این تحقیق با هدف شناسایی، سطح بندی و وزن دهی به این عوامل، انجام شده است. در این تحقیق، برای شناسایی عوامل سازماني موثر بر پیاده سازی صحیح مدیریت دانش از روش کتابخانهای و بررسی ادبیات موجود استفاده شد و در مرحله بعد با استفاده از مدل سازي ساختاري تفسيري روابط بين ابعاد و شاخصهاي موثر بر پیادهسازی مدیریت دانش تعریف شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که مدل بدست آمده شامل 7 عامل فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، ساختار سازمان، استراتژی، منابع انسانی، رهبری و محکزنی در چهار سطح میباشد،که محکزنی و بعد از آن تکنولوژی بیشترین قدرت نفوذ و توان پیشران را در دیگر عوامل دارند و همچنین وابستگي كمتري به ديگر عوامل دارند، لذا لازم است جهت پیادهسازی موفق مدیریت دانش بیشترین توجه به آنها مبذول گردد. بعد از آن، فاکتور‌های استراتژی، ساختار و رهبری دارای توان پیشران و وابستگی بالا هستند و در سطح چهارم فرهنگ و منابع انسانی با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار میگیرند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران)
    فاطمه  ثقفي کلثوم  عباسی شاهکوه احسان  کشتگاری
    مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي¬نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذ چکیده کامل
    مهم ترین وجه مدیریت ذینفعان، ارزش آفرینی است. این فعالیت ضمانت کننده حيات محصولات نرم افزاري متن باز و نوآوری مبتنی بر مديريت انتظارات مخاطبین از طریق باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار است. ذي¬نفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتي دارند و همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذف ريسک خود بوده و دائم در رقابتند. اتخاذ سياستهاي مناسب براي جلب نظر دينفعان نيازمند شناسايي ارزشهای مورد انتظار آنها است. مدلهاي متنوعي براي شناسايي ذينفعان ارائه شده که هر يک از جنبه اي به اين امر توجه کرده اند. در اين مقاله، تلاش شده با مطالعه مدلهاي مختلف، کليه معيارهاي مهم ارزشی در مطالعه ذينفعان استخراج شود و در ادامه با توجه به نظر خبرگان مهمترين عوامل شناسايي شده و چارچوبي براي شناسايي ارزش افرینی مبتنی بر ذينفعان استخراج شود. در ادامه با مطالعه منابع اولویت دار در صنعت نرم افزار و استفاده از ابزار پرسشنامه ذينفعان سيستم عامل بومي بر مبناي چارچوب فوق شناسايي و دسته بندي شده اند. ضمنا استراتژيهايي براي مديريت آنها ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - ارائة الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیاًت علمی دانشگاه¬ها مطالعه موردی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)
    سیدشکور  عطائی سیدضیاءالدین  قاضی زاده فرد
    دانشگاه¬ها عمده¬ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند، در عصر کنونی دانش یک منبع کلیدی بوده و مهمترین سرمایه¬ی سازمان¬ها محسوب می-شود. با توجه به سرعت تولید دانش و تغییرات سریع محیطی، اکتساب دانش یکی از بهترین راه¬های تطابق دانشگاه¬ها با این تغییرات است. از طرفی در دانشگا چکیده کامل
    دانشگاه¬ها عمده¬ترین مراکز تولید و اشاعه دانش هستند، در عصر کنونی دانش یک منبع کلیدی بوده و مهمترین سرمایه¬ی سازمان¬ها محسوب می-شود. با توجه به سرعت تولید دانش و تغییرات سریع محیطی، اکتساب دانش یکی از بهترین راه¬های تطابق دانشگاه¬ها با این تغییرات است. از طرفی در دانشگاه¬ها اعضای هیأت علمی با تجارب بیشتر در آستانه بازنشستگی می¬باشند، که این اعضا دارای کوله¬باری از دانش و تجربیات در زمینه¬های مختلف آموزشی، پژوهشی و مدیریت¬های علمی و اجرایی هستند. کسب و ذخیره و اشاعه این گنجینه گران¬بها کاری ارزشمند و مفید خواهد بود. این مقاله حاصل کار پژوهشی است، که به¬دنبال ارائه الگوی مناسب جهت اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی دانشگاه¬ها است. جهت تحقق این امر، افزون¬بر مطالعات کتابخانه¬ای از مطالعه میدانی در دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز استفاده شده است. در این مقاله، الگوی اکتساب دانش از تجارب اعضای هیأت علمی با روش توصیفی پیمایشی و با رویکرد کاربردی ارائه شده است. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی از پرسشنامه محقق ساخته بهره¬گیری و بین 35 نفر از خبرگان دانشگاه جامع امام حسین(ع) توزیع و پس از گردآوری آلفای کرونباخ با استفاده از نرم¬افزار spss 85.1 محاسبه گردیده، سپس داده¬های آن با روش¬های آماری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن، حاکی از تایید گام¬های الگو است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - ارائه سیستم خبره فازی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی
    شهره  نصری نصرابادی علیرضا  حسن زاده علی  رجب زاده
    با توسعه چشمگير فناوري اطلاعات و كاربرد‌هاي وسيع آن، افزایش وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی در فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌ها مدیریت اینگونه فناوری‌ها و خدمات مربوطه سخت تر شده است، بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک‌ها، از چکیده کامل
    با توسعه چشمگير فناوري اطلاعات و كاربرد‌هاي وسيع آن، افزایش وابستگی سازمان‌ها به فناوری اطلاعات و افزایش پیچیدگی در فناوری‌های مورد استفاده در سازمان‌ها مدیریت اینگونه فناوری‌ها و خدمات مربوطه سخت تر شده است، بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک‌ها، از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی، نیاز به روش‌هایی برای ارزیابی کیفیت اینگونه خدمات در سازمان‌ها افزایش می‌یابد.بنابراين، در اين پژوهش مدلي جامع برای اندازه گیری دقیق تر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طريق يك بررسي گسترده ادبيات موضوع و همچنین پرسش از خبرگان این حوزه برای بررسی متغیرهای موثر بر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با به کارگیری تکنیک دلفی فازی ارائه شده است.در این راستا پس از شناسایی ابعاد و شاخص‌های مربوطه،از آنجایی که مقیاس‌های سنتی نمی‌تواند ارزیابی دقیق و درستی از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط عدم قطعیت ارائه کند اقدام به فازی سازی این شاخص‌ها می‌گردد و در نهایت یک سیستم خبره فازی که در برگیرنده 5 سیستم فازی همراه با طراحی یک واسط گرافیکی در نرم افزار MATLAB ارائه می‌گردد. این سیستم خبره فازی وضعیت نهایی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و هم چنین وضعیت هر یک از ابعاد اصلی اندازه گیری کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی را نشان می‌دهد.در این مقاله کاربرد این سیستم طراحی شده در بانک سینا بررسی شده است. در نهایت با محاسبات خطاهای سیستم خبره، عملکرد مطلوب سیستم فازی طراحی شده با اطلاعات مربوط به بانک سینا تست و ارزیابی شده است و مورد تایید قرار گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام)
    مریم  نکوئی‌زاده عماد  گل‌محمدی میعاد  گل‌محمدی
    هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تفکراستراتژیک گل‌محمدی(1392) و پرسشنا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی در شرکت گاز استان ایلام می باشد. این تحقیق با رویکردی توصیفی- همبستگی از طریق توزیع 66 پرسشنامه بین کارکنان شرکت گاز صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه تفکراستراتژیک گل‌محمدی(1392) و پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز(2005) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری همبستگی و فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازمیان ابعاد تفکراستراتژیک بعد خلاقیت بیشترین ضریب همبستگی را با هوش هیجانی دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان، با رویکرد کارت امتیازی متوازن و به روش تحلیل سلسله مراتبی
    مهناز  همتی نوعدوست گیلانی علیرضا  المئی
    سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد اس چکیده کامل
    سازمان‌ها بمنظور موفقیت در پیاده‌سازی و اجرای کامل راهبرد‌ها یا مدیریت عملیات خود، نیازمند ارزیابی هدفمندند. این مقاله، مراکز آموزش فنی و حرفهای استان گیلان را، برای بررسی و بیان ادغام دو روش کارت امتیازی متوازن (BSC) (که یک چارچوب چشم انداز متعدد برای ارزیابی عملکرد است)، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (که ابزاری برای تصمیمگیری در جهت اولویتبندی دیدگاههای عملکرد چندگانه و شاخص ها و برای ایجاد یک استاندارد واحد برای رتبهبندی گزینهها می باشد)، ارائه میکند. مهمترین مزیت آن، عدم اتکا به ارزیابی صرفاً مالی و جامع الوجوه بودن آن است. نوع این پژوهش، توصیفی-استنباطی است و نمونه برداری آن بصورت سرشماری توسط پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان در سازمان انجام شد، سپس، شاخصهای کیفی با این روش تحلیلی به مقادیر کمی تبدیل و استاندارد میشوند. در نهایت مشخص شد با ارزیابی چندبعدی حاضر شاهد یافتن وزن شاخصها و در نتیجه، تاکید بر سرمایهگذاری و برنامهریزی هدفمند روی شاخصهای با اولویت بالاتر، و تمرکز بر شاخصهای با اولویت پایینتر خواهیم بود. واژگان کلیدی : اندازهگیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیمگیری چندمعیاره، AHP، BSC. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران)
    پیمان  اخوان مرضیه  باقری
    در اين پژوهش، هدف، بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده بود. روش تحقیق، پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده که يك پرسشنامه ي جامع برای سنجش اثربخشی سازمان - بر طبق مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز (انطباق و سازگاری، تحقق ا چکیده کامل
    در اين پژوهش، هدف، بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده بود. روش تحقیق، پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده که يك پرسشنامه ي جامع برای سنجش اثربخشی سازمان - بر طبق مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز (انطباق و سازگاری، تحقق اهداف، یگانگی و انسجام، پایداری و حفظ الگوها)- و مدیریت دانش - بر طبق مدل نوناکا و تاکیوچی- طراحی و بکار گرفته شد. داده ها از بین کارکنان آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران، گردآوری شد. بر طبق تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش، و بررسی رابطه علت و معلولی دو متغیر، بین مؤلفه های مدیریت دانش (اجتماعی کردن، برونی سازی، ترکیب، درونی سازی) و اثربخشی سازمان یادگیرنده رابطه معنادار مثبتی شناسایی گردید. و جهت این رابطه از مدیریت دانش به سمت سازمان یادگیرنده تشخیص داده شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که عوامل جمعیت شناختی (سن،سابقه کار،سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی، سمت شغلی) بر رابطه فوق، تأثیر چشمگیری دارند در حالیکه جنسیت بی تأثیر است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91
    مهرنوش  جعفری پریوش  جعفری علی  حسن بیگی
    امروزه دانش به منبع حیاتی و مزیت رقابتی تبدیل شده است و از آنجا که هر منبع نیازمند مدیریت می باشد، دانش نیز مجزا از آن نیست. هدف پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92- 91 می باشد. پژوهش از نظر هدف چکیده کامل
    امروزه دانش به منبع حیاتی و مزیت رقابتی تبدیل شده است و از آنجا که هر منبع نیازمند مدیریت می باشد، دانش نیز مجزا از آن نیست. هدف پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92- 91 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه پژوهش دبیران دوره متوسطه شهر تهران می باشند که تعداد آنها 10658 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 371 نفر شد. از شاخص های آمار توصیفی و شاخصهای آمار استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، بین مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه وجود دارد. بین هر یک از ابعاد مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه مثبت، مستقیم و معنادار وجود دارد. لازم است مدیران با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای اشاعه مدیریت دانش، نسبت به ارتقا انگیزه پژوهشی و ارتقا سطح کارایی واثربخشی دبیران دبیرستانها گام موثری بردارند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری: نقش میانجی¬گری رضایت شغلی
    مهدی  حقیقی کفاش زهره  دهدشتی شاهرخ حسن  غریبی
    هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در بخش خدمات(بانک پارسیان) به منظور بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آنها با رضایت مشتری است که از مدل پانتواکیز و بورنتا(2013) استفاده شده است. در این مدل رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری با ت چکیده کامل
    هدف تحقیق حاضر، انجام یک مطالعه تجربی در بخش خدمات(بانک پارسیان) به منظور بررسی روابط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی و رابطه آنها با رضایت مشتری است که از مدل پانتواکیز و بورنتا(2013) استفاده شده است. در این مدل رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی بررسی می¬شود. برای بررسی تحقیق نمونه¬ای شامل 234 نفر به صورت خوشه¬ای تصادفی از کارکنان شعب بانک پارسیان در شهر تهران انتخاب شد. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه استاندارد با ۲1 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص¬هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل از وجود ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری و رضایت شغلی حکایت دارد. به طور کلی، توانایی بانک پارسیان برای راضی کردن مشتریان خود به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق توانایی مستمر موثر و کارآمد کارکنان بانک و رضایت شغلی کارکنان در ارتباط است (05/0>p). جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - ميز كار متناسب مهم‌ترین عامل آنتروپومتري در اجرای سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد مدل‌سازی ساختاری
    مرضیه  باباییان پور محمد مهدی  مصطفوی دهزویی حسين  بحريني
    با استفاده از اصول آنتروپومتري در طراحي، اين امكان وجود دارد كه افراد گوناگون با ابعاد بدني متفاوت، آسايش و راحتي جسماني خود را هنگام كار در ايستگاه كار بازيابند. بدون در نظر گرفتن اين اصول در طراحي ایستگاه‌های كار، فرد ممكن است هنگام انجام وظيفه، وضعيت بدني نامناسب داش چکیده کامل
    با استفاده از اصول آنتروپومتري در طراحي، اين امكان وجود دارد كه افراد گوناگون با ابعاد بدني متفاوت، آسايش و راحتي جسماني خود را هنگام كار در ايستگاه كار بازيابند. بدون در نظر گرفتن اين اصول در طراحي ایستگاه‌های كار، فرد ممكن است هنگام انجام وظيفه، وضعيت بدني نامناسب داشته باشد، كه می‌تواند به خستگي، كاهش بهره‌وري و گاهي آسیب‌های بدني منجر شود. در اين تحقيق سعی شـده اسـت با توجه به الزامات سیستم مدیریت کیفیت به ارائه یک مدل ساختاری در زمینه تأثیرگذاری جنبه¬های مختـلف عوامل آنتروپومتري شـامل مناسب بودن لوازم كار، فضا براي پاها، موقعيت صفحه نمايش دستگاه، مناسب بودن ميز كار و مناسب بودن صندلي بر نظام کیفیت و بهره ¬وری پرداخته شود. به اين ترتيب 100 نفر از مهندسان و سركارگران كارخانجات واگن سازي شهرستان زرند به سوالات پرسشنامه هاي براي سنجش ميزان آنتروپومتري و اجراي سيستم مديريت كيفيت جامع پاسخ دادند و سپس با استفاده از استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و ضرایب β استاندارد شده در مدل نهايي با توجه به میزان این ضرایب از بزرگ به کوچک اولویت بندی عوامل اثرگذار مشخص گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد ضمن این که اثر كلي آنتروپومتري بر سيستم مديريت كيفيت 662/0 مي‌باشد، از بین عوامل تأثیرگذار آنتروپومتري، مناسب بودن ميز كار، بیشترین تأثیر را بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - چگونگی مواجهه با"مدیریت تغییر ذهنیت" تحت پارادایم مدرنیته در فضای جهانی سازی
    محمد رضا  مشایخ
    زمینه و هدف:نتیجه ی"پارادایم شیفت جهانی" تولد اذهان جدید و بالتبع ظهور جامعه انسانی نو پدید طراز جهانی است. تغییرات پارادایمی از تغییرات اجزاءپارادایمهای نه گانه(خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی، تکلیف شناسی، عمل شناسی و عاقبت شناسی) چکیده کامل
    زمینه و هدف:نتیجه ی"پارادایم شیفت جهانی" تولد اذهان جدید و بالتبع ظهور جامعه انسانی نو پدید طراز جهانی است. تغییرات پارادایمی از تغییرات اجزاءپارادایمهای نه گانه(خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی، تکلیف شناسی، عمل شناسی و عاقبت شناسی) نشأت می گیرد.تغییرات پارادایمی در زمره مهمترین روشها برای ایجاد تغییر و تحول اساسی در جامعه محسوب می شود.جایگاه این تغییرات در" زمینه"،" محتوا" و" ساختار" ذهن می باشد، بنابراین با نرم سازی، دستکاری و "مدیریت برای تغییر اذهان " می توان به انسان سازی، جامعه سازی، تمدن سازی، نظام سازی وجهانی سازی توسط فناوری ها و ابزارهای نرم پرداخت و انسانها و جوامع را به سمت اهداف مورد نظر سوق داد. به سخن دیگر جهان دائماً در حال زایش ذهنیت جدید وتعامل، تقابل وجنگ مدلهای ذهنی، برای تغییر در عرصه های عینی است. روش تحقیق و یافته ها:در این تحقیق ضمن معرفی جهانی سازی در فضای مدرنیته و مطالعه تطبیقی جهانی انگاری پسامدرنیسم و جهان مداری الهی، تصویر انسان فرامدرن با انسان الهی در پارادایمهای اومانیستی و الهی استخراج و در مدل تطبیقی در معرض نظر و قضاوت اندیشمندان قرار گرفته است.نوع تحقیق کیفی، متکی برروش پژوهش تحلیلی- توصیفی به کمک متن کاوی تطبیقی و فرا تحلیل اطلاعات جمع آوری شده کتابخانه ای است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق اینکه امپریالیسم ذهنی در پی ایجاد تغییردر اجزاء پارادایم حاکم بر اذهان جامعه هدف، طی فرایند تغییرات سه مرحله ای "خروج از انجماد"، "تغییر"و"انجماد مجدد"، کرت لوین و مقایسه آن با مدل داستراندوبیل (1997) می باشد که آغاز زنجیره این فرایند، راه اندازی جریان سیال ذهنی در اذهان اندیشمندان، راهبردپردازان، اساتیدو فضلاء در جامعه سوژه است. نتیجه گیری:عطف به فرمایش امام علی (ع) در خطبه 27 کتاب شریف نهج البلاغه مبنی براینکه "خوار و ذلیل نشد مگر کسی که با دشمن در خانه خود جنگید" و همچنین نظر به دستور امام راحل (ره ) در خصوص صدور"معنویت و انقلاب" بجای دفاع محض در سرزمینهای خودی؛ ضرورت هجوم نرم،وفق دکترین جامع جنگ نرم درمختصات ذهنی درخانه دشمن برای آمادگی فضای جهانی جهت ظهور منجی عالم (عج) نمایان گردیده تا از نفوذ ورسوخ "ضد ارزشهای اومانیستی" در اذهان مردم جوامع الهی جلوگیری بعمل آورده و مانع تغییرات تدریجی مدلهای ذهنی، فرهنگی، ارزشی، اندیشه ای، رفتاری وساختاری جوامع اسلامی گردیم تا در نهایت خدشه ای در اثر تهاجم فرهنگی نظام سلطه، متوجه انسانهای آزاده جهان واز جمله مسلمان و جامعه اسلامی نگردد. انشا.... جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS
    سيدكمال  چهارسوقي احمد  نورنگ مجيد  حسني دانيال  بيدگلي
    نقش مديريت دانش در مديريت پروژه حائز اهميت است و اجراي مطلوب آن در موفقيت پروژه بسيار موثر است. يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دانش، گروه هاي دانشي مي باشد كه مي بايست به نحو مطلوب بكارگرفته شوند. استفاده از قوانين وابستگي به منظور شناسايي ارتباط بين گروه هاي دانشي در تيم چکیده کامل
    نقش مديريت دانش در مديريت پروژه حائز اهميت است و اجراي مطلوب آن در موفقيت پروژه بسيار موثر است. يكي از مولفه هاي اصلي مديريت دانش، گروه هاي دانشي مي باشد كه مي بايست به نحو مطلوب بكارگرفته شوند. استفاده از قوانين وابستگي به منظور شناسايي ارتباط بين گروه هاي دانشي در تيم پروژه مي تواند دربهبود چيدمان و افزايش سطح بهره برداري از گروه هاي دانشي موثر باشد. به منظور كشف قوانين وابستگي در بين متغيرها، متدولوژي هاي مختلف وجود دارد كه منجر به نتايج گوناگون مي شود. آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار مي گيرد بهره گيري از سه متدولوژي به منظور كشف اوليه قوانين وابستگي بين گروه هاي دانشي در بين اعضاء تيم پروژه مي باشد. سپس قوانين اوليه شناسايي شده پايش گرديده و با بهره گيري از تكنيك تصميم گيري چند شاخص قوانين پايش شده، اولويت بندي مي گردند. نتايج اين پژوهش با توجه به بهره گيري تركيبي از متدولوژي هاي كشف قوانين وابستگي و اولويت بندي نهايي قوانين با تكنيك TOPSIS مي تواند به معرفي بهترين قوانين وابستگي در بين گروه هاي دانشي در تيم هاي پروژه بپردازد كه اين نتايج به ارتقاء سطح عملكرد مديريت دانش در مديريت پروژه منجر گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - مدل تحلیل جو سازمانی خلاق در سازمان‌های تحقیق و توسعه
    منصور  صادقی مالمیر
    با توجه به اهمیت خلاقیت در بقای موفقیت¬آمیز سازمان‌ها، این پژوهش معطوف به چیستی جو سازمانی خلاق، انجام شده است. بنابراین، چیستی جو سازمانی خلاق با رویکرد اکتشافی بر محور ادبیات علمی چندگانه معتبر در عرصه سازمان مورد بررسی قرار گرفت که منجر به اکتشاف ابعاد جو سازمانی خلا چکیده کامل
    با توجه به اهمیت خلاقیت در بقای موفقیت¬آمیز سازمان‌ها، این پژوهش معطوف به چیستی جو سازمانی خلاق، انجام شده است. بنابراین، چیستی جو سازمانی خلاق با رویکرد اکتشافی بر محور ادبیات علمی چندگانه معتبر در عرصه سازمان مورد بررسی قرار گرفت که منجر به اکتشاف ابعاد جو سازمانی خلاق شد. مبتنی بر ابعاد اکتشافی، پرسشنامه سنجش ابعاد تهیه و تنظیم و میان افراد نمونه که پژوهش‌گران سازمان‌های تحقیق و توسعه علوم پایه هستند، توزیع، تکمیل و جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌‌های حاصل از پرسشنامه‌‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، روایی هم‌گرا، روایی واگرا و سازگاری درونی، نشان می‌دهد که در محیط تحقیق و توسعه کشور، ابعاد پنج‌گانه آزادی، اعتماد، منابع، تشویق و تعامل در سنجش و اندازه¬گیری مفهوم جو سازمانی خلاق موثر هستند. ‌هم‌چنین بررسی وضعیت موجود جو سازمان‌های مورد مطالعه بر اساس ابعاد پنج‌گانه نشان می‌دهد که از میان سطوح سه-گانه جو سازمانی (خلاق، متوسط و غیر خلاق) از وضعیتی متوسط برخوردار هستند. ابعاد جو این سازمان‌ها از بیش‌‌ترین تا کم‌‌ترین فاصله با جو سازمانی خلاق عبارتند از تشویق، منابع، اعتماد، تعامل و آزادی. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - بهبود پیشبینی زمان اتمام پروژه بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده
    میثم  جعفری اسکندری سید طه حسین  مرتجی حامد  نوذری
    مدیریت ارزش کسب شده یکی از قویترین و پرکاربرد ترین تکنیک های مدیریت پروژه است که در سال های اخیر از سوی کارشناسان و مدیران پروژه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از مفاهیم توسعه ای مدیریت ارزش کسب شده، زمان بندی کسب شده میباشد که شاخص عملکردی زمان پروژه را از دقت و چکیده کامل
    مدیریت ارزش کسب شده یکی از قویترین و پرکاربرد ترین تکنیک های مدیریت پروژه است که در سال های اخیر از سوی کارشناسان و مدیران پروژه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. یکی از مفاهیم توسعه ای مدیریت ارزش کسب شده، زمان بندی کسب شده میباشد که شاخص عملکردی زمان پروژه را از دقت و صحت بالایی برخوردار کرده است. از دیگر کاربردهای ES میتوان به پیشبینی زمان اتمام پروژه اشاره کرد. در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که پیشبینی زمان اتمام پروژه با استفاده از ES از سایر روش های موجود برتری قابل توجهی داشته و اغلب نتایج بهتری را ارائه میکند. با وجود کاربرد وسیع مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه، اخیرا تحقیقاتی توسط ماریو ونهوک صورت گرفته است که بکارگیری این روش در تمامی پروژه ها را با تردید مواجه کرده است. در این تحقیقات نشان داده شده است که توپولوژی شبکه بر کارایی این تکنیک به شدت موثر است، بدین نحو که نتایج حاصله از این تکنیک تنها در شبکه های سری از صحت خوبی بهره مند میباشد و در شبکه های موازی دچار تردید هستند. حال آنکه بسیاری از پروژه ها توامان از ارتباطات موازی و سری استفاده میکنند. در این مقاله سعی بر آن است تا با بکارگیری روش طولانی ترین مسیر، زمان پیشبینی شده اتمام پروژه در شبکه های با توپولوژی موازی را بر مبنای اطلاعات سیستم مدیریت ارزش کسب شده و بدون افزودن حجم قابل توجه به محاسبات، بهبود بخشید. علاوه بر این، انتظار میرود مدل پیشنهادی اشکال وارده را برطرف نموده و بتواند به عنوان راه حلی مناسب برای استفاده مدیریت ارزش کسب شده در شبکه های موازی بکارگرفته شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي تحقيقاتي پروژه محور
    مجيد  دلاوری علی  نجات بخش اصفهانی میرزا حسن  حسینی مهدی  دلاوری
    کيفيت انجام فعاليت¬هاي مديريت پروژه، نقشي غيرقابل انکار در موفقيت يا شکست پروژه¬ها دارد. بخصوص در سازمان¬هاي پروژه محور با پروژه¬هاي بزرگ، اين موفقيت يا شکست بسيار بحراني خواهد بود؛ زيرا موفقيت اين شرکت¬ها در گرو موفقيت پروژه¬هاي آن¬ها است. يکي از ابزارهاي مناسب براي کس چکیده کامل
    کيفيت انجام فعاليت¬هاي مديريت پروژه، نقشي غيرقابل انکار در موفقيت يا شکست پروژه¬ها دارد. بخصوص در سازمان¬هاي پروژه محور با پروژه¬هاي بزرگ، اين موفقيت يا شکست بسيار بحراني خواهد بود؛ زيرا موفقيت اين شرکت¬ها در گرو موفقيت پروژه¬هاي آن¬ها است. يکي از ابزارهاي مناسب براي کسب اطمينان از صحت و کيفيت انجام فعاليت¬هاي مديريت پروژه، ارزيابي مستمر نحوه انجام اين فعاليت¬ها مي‌باشد که اصطلاحاً "ارزيابي سطح بلوغ مديريت پروژه" ناميده مي‌شود در طول ساليان اخير، مدل¬هاي رسمي و غير رسمي مختلفي بدين منظور ارائه شده است که هر يک داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. در ايران نيز با توجه به اهميت موفقيت در پروژه¬هاي بزرگ تحقيقاتي و در راستاي بهبود عملکرد مديريت اين پروژه¬ها، تدوين مدلي خاص براي ارزيابي آن¬ها بسيار حياتي مي‌باشد. اين مدل بايستي ضمن جامع بودن کاملا منطبق بر ويژگي¬ها و شرايط خاص کشور باشد. در اين تحقيق آخرين نسخه‌هاي مدل¬هاي بلوغ مديريت پروژه مطرح در سطح جهان شناسايي و بررسي شده و با الگوبرداري از اين مدل¬ها، مدلي متناسب با نيازها و اهداف سازمان‌هاي تحقيقاتي در چهار حوزه اصلي و 16 حوزه دانش طراحي گرديد. به منظور سنجش مدل پيشنهادي پرسشنامه اي با حدود 300 سوال به تفكيك حوزه¬هاي دانش و گروه¬‌هاي فرآيندي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از ارزيابي پرسشنامه‌هاي تکميل شده توسط فعالان حوزه مديريت پروژه، مدل پيشنهادي در اين تحقيق را تائيد مي کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه)
    مريم  فهيما سيد غلامرضا  جلالي نائيني علی  بنیادی نایینی
    صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق ب&